Vaststelling model kennisgeving

[Regeling vervallen per 22-09-2004.]
Geraadpleegd op 20-07-2024.
Geldend van 20-07-1989 t/m 21-09-2004

Vaststelling model kennisgeving

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L. de Graaf,

Gelet op artikel 41 van de Wet werkloosheidsvoorziening (Stb. 1964, nr. 485),

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 22-09-2004]

Het formulier van de kennisgeving, bedoeld in artikel 7, eerste lid, van het Besluit rijksvergoeding voorzieningen voor werklozen (Stcrt 1988, 242), en de daarbij behorende verklaring, bedoeld in artikel 7, tweede lid, van genoemd Besluit worden vastgesteld overeenkomstig de bij dit besluit behorende modellen.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 22-09-2004]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na die van zijn bekendmaking in de Staatscourant.

Den Haag, 16 maart 1989

De

staatssecretaris

voornoemd,

L. de Graaf

Naar boven