Berekening voorkoming dubbele belasting-noemer

[Regeling vervallen per 09-08-2008 met terugwerkende kracht tot en met 18-07-2008.]
Geraadpleegd op 25-07-2024.
Geldend van 15-03-1989 t/m 17-07-2008

Berekening voorkoming dubbele belasting-noemer

De Directeur-Generaal Belastingdienst heeft namens de Staatssecretaris van Financiën het volgende besloten

In antwoord op een verzoek om met toepassing van de hardheidsclausule bij de berekening van de vermindering ter voorkoming van dubbele belasting in de verdragsrelatie met Frankrijk bij de bepaling van de noemer van de zgn. evenredigheidsbreuk, in navolging van de ‘eenzijdige regeling’, tevens de te verrekenen verliezen in aanmerking te mogen nemen, heeft de Staatssecr. van Financien bij brief van 15-11-1988, kenmerk 088-1620, het volgende medegedeeld:

‘Ik keur, voor zoveel nodig met toepassing van artikel 63 AWR, goed dat bij de berekening van de op grond van het verdrag met Frankrijk te verlenen vermindering ter voorkoming van dubbele belasting in de noemer van de zgn. evenredigheidsformule wordt uitgegaan van de winst als bedoeld in artikel 7, lid 3 Wet Vpb’69 verminderd met op de voet van Hoofdstuk IV van die wet te verrekenen verliezen voor zover deze bestaan uit negatieve winst in de zin van genoemd artikel 7.’

Deze goedkeuring geldt mede met betrekking tot de overige verdragen waar de vermindering van de noemer van de evenredigheidsbreuk met de te verrekenen verliezen niet uit de tekst van het verdrag voortvloeit.

Naar boven