Regeling aanvragen telecommunicatiemachtigingen

[Regeling vervallen per 15-03-2013.]
Geraadpleegd op 05-12-2023.
Geldend van 25-01-1996 t/m 14-03-2013

Regeling aanvragen telecommunicatiemachtigingen

De minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op de artikel B.1.1, eerste lid, van het Besluit radio-elektrische inrichtingen (Stb. 1988, 552) en artikel 2 van het Besluit draadomroep- en kabelinrichtingen (Stb. 1988, 598);

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 15-03-2013]

 • 1 Een aanvraag tot verlening van een machtiging voor zendinrichtingen, ontvanginrichtingen, draadomroepinrichtingen of telecommunicatie-inrichtingen met gebruik van kabels en kabelwerken, van een aanvullende machtiging voor een draadomroepinrichting dan wel van een ontheffing bedoeld in de artikelen 14 en 25 van de Wet op de Telecommunicatievoorzieningen (Stb. 1988, 520) dient te geschieden door middel van een daartoe strekkend – volledig en juist ingevuld – formulier.

 • 2 Bij de aanvraag met betrekking tot een draadomroepinrichting dienen te worden verstrekt de technische gegevens die voor de beoordeling van de aanvraag nodig zijn en de gegevens waaruit blijkt dat de continuïteit van de exploitatie van de draadomroepinrichting voldoende wordt gewaarborgd.

 • 3 Bij de aanvraag met betrekking tot een kabelinrichting niet zijnde een kabel over een afstand tot 500 meter, ten aanzien waarvan de houder van de concessie integraal afstand heeft gedaan van het hem op grond van artikel 23 van de Wet op de telecommunicatievoorzieningen (Stb. 1988, 520) toekomende recht van eerste weigering, als bedoeld in onderdeel II, onder A, van de Bekendmaking van de Minister van Verkeer en waterstaat, nr. HDTP/94/10736/JH, worden de volgende gegevens verstrekt:

  • a. indien de houder van de concessie naar aanleiding van het verzoek om een offerte heeft kenbaar gemaakt geen belang-stelling te hebben voor het aanleggen van de gevraagde voorziening, de verklaring van geen bezwaar van de houder van de concessie waaruit dit blijkt;

  • b. indien de houder van de concessie naar aanleiding van het verzoek om een offerte een zodanige offerte heeft uitgebracht:

   • 1º. de door de houder van de concessie uitgebrachte offerte;

   • 2º. een zo volledig mogelijk dossier van de onderhandelingen met de houder van de concessie over de onder 1°. bedoelde offerte;

   • 3º. een door een tweede aanbieder dan wel de aanvrager uitgebrachte offerte.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 15-03-2013]

 • 1 De aanvraag tot verlening van een machtiging voor zendinrichtingen en ontvanginrichtingen, alsmede de aanvraag tot wijziging of intrekking van een machtiging, danwel een ontheffing als bedoeld in de artikelen 14 en 25 van de Wet op de telecommunicatievoorzieningen, wordt ingediend bij de Rijksdienst voor Radiocommunicatie van de Hoofddirectie Telecommunicatie en Post van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

 • 2 De aanvraag tot verlening van een machtiging voor draadomroepinrichtingen of telecommunicatie-inrichtingen met gebruik van kabels en kabelwerken, van een aanvullende machtiging voor een draadomroepinrichting, alsmede de aanvraag tot wijziging of intrekking van een dergelijke machtiging, wordt ingediend bij de Directie Toezicht Netwerken en Diensten van de Hoofddirectie Telecommunicatie en Post van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 15-03-2013]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na publicatie in de Staatscourant en werkt terug tot en met 1 januari 1989.

 • 2 Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanvragen telecommunicatiemachtigingen.

's-Gravenhage, 16 februari 1989

De

minister

van Verkeer en Waterstaat,

N. Smit-Kroes

Naar boven