Regeling gestructureerd overleg gehandicaptenbeleid Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur

[Regeling vervallen per 13-02-2005.]
Geldend van 02-03-1989 t/m 12-02-2005

Regeling gestructureerd overleg gehandicaptenbeleid Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur

De minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

Overwegende, dat bij de aanbieding van het tussentijdse verslag van de Stuurgroep Herstructurering Landelijke Organisaties, getiteld ‘Een acceptabel aanbod; voorstel voor de nieuwe vormgeving van het (landelijk) bestel’, op 17 juli 1987 aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal is medegedeeld dat de in dat verslag gedane voorstellen zouden moeten worden uitgewerkt;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 13-02-2005]

 • 1 Er is een gestructureerd overleg gehandicaptenbeleid Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, hierna te noemen: het gestructureerd overleg.

 • 2 Aan het gestructureerd overleg kan worden deelgenomen door landelijk werkende organisaties wier werkterrein ligt op het gebied van het gehandicaptenbeleid.

 • 3 In het gestructureerd overleg overlegt de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, hierna te noemen: de minister, met organisaties als bedoeld in het tweede lid over de hoofdlijnen van het beleid en het voorgenomen beleid van het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur ter zake van de zorg voor en de dienstverlening aan gehandicapten.

 • 4 Indien de deelnemende organisaties, bedoeld in het tweede lid, zulks onder opgave van redenen verlangen, wordt binnen het kader van het gestructureerd overleg afzonderlijk overlegd over de hoofdlijnen van het beleid en het voorgenomen beleid enerzijds met betrekking tot lichamelijk gehandicapten, anderzijds met betrekking tot geestelijk gehandicapten.

Artikel 2

[Vervallen per 13-02-2005]

 • 1 De minister is voorzitter van het gestructureerd overleg.

 • 2 De twee secretarissen van het gestructureerd overleg worden aangewezen door de aan het gestructureerd overleg deelnemende organisaties, bedoeld in artikel 1, tweede lid.

 • 3 De minister wijst een ambtelijk coördinator aan.

Artikel 3

[Vervallen per 13-02-2005]

Het gestructureerd overleg komt tenminste twee maal per jaar bijeen, en voorts telkens als de minister of een of meer van de in artikel 1, tweede lid, bedoelde organisaties onder opgave van redenen schriftelijk de wens daartoe te kennen geven, binnen een maand na de datum waarop het verzoek daartoe is gedaan,

Artikel 4

[Vervallen per 13-02-2005]

 • 1 De agenda, de datum en de tijdstippen van de bijeenkomsten worden bepaald door de secretarissen en de ambtelijk coördinator.

 • 2 Agendapunten voor het gestructureerd overleg kunnen tot veertien dagen voor de datum van de bijeenkomst schriftelijk onder opgave van redenen worden aangemeld bij de secretarissen van het gestructureerd overleg, zowel door de organisaties, bedoeld in artikel 1, tweede lid, als door de minister.

 • 3 De agenda en de bijbehorende stukken worden aan de deelnemers toegezonden uiterlijk zeven dagen voor de datum waarop een bijeenkomst van het gestructureerd overleg is belegd.

Artikel 5

[Vervallen per 13-02-2005]

 • 1 De bijeenkomsten van het gestructureerd overleg worden voorbereid in een ambtelijk vooroverleg.

 • 2 Het ambtelijk vooroverleg staat onder voorzitterschap van de directeur Gehandicaptenbeleid van het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur.

 • 3 Aan het ambtelijk vooroverleg kan worden deelgenomen door vanwege het bestuur van de desbetreffende organisatie aan te wijzen medewerker(s) van de organisaties, bedoeld in artikel 1, tweede lid.

 • 4 De ambtelijk coördinator, bedoeld in artikel 2, derde lid, neemt deel aan het ambtelijk vooroverleg.

Artikel 6

[Vervallen per 13-02-2005]

Artikel 4 is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van het ambtelijk vooroverleg.

Artikel 7

[Vervallen per 13-02-2005]

Het gestructureerd overleg kan ter voorbereiding van de behandeling van een onderwerp in het gestructureerd overleg een of meer werkgroepen instellen.

Artikel 8

[Vervallen per 13-02-2005]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na die waarop zij in de Staatscourant is geplaatst.

 • 2 In 1991 zal een evaluatie plaatsvinden van het functioneren van het gestructureerd overleg. Op grond van deze evaluatie zal in een bijeenkomst van het gestructureerd overleg worden overlegd over de vraag of wijziging van deze regeling wenselijk is.

Artikel 9

[Vervallen per 13-02-2005]

 • 1 Deze regeling kan worden aangehaald als Regeling gestructureerd overleg gehandicaptenbeleid Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur.

 • 2 Deze regeling zal in afschrift worden gezonden aan de Algemene Rekenkamer.

Rijswijk, 13 februari 1989

De

minister

van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

L. C. Brinkman

Terug naar begin van de pagina