Regeling aanwijzing toezichthoudende ambtenaren ex artikel 25 van de Warenwet

Geraadpleegd op 23-09-2023.
Geldend van 01-01-2005 t/m heden

Regeling aanwijzing toezichthoudende ambtenaren ex artikel 25 van de Warenwet

De Minister van Landbouw en Visserij,

Gelet op artikel 25, eerste lid, onderdeel b, van de Warenwet (Stb. 1988, 360);

Besluit:

Artikel 1

Als ambtenaar belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Warenwet worden aangewezen:

  • a. de ambtenaren van de Voedsel en Waren Autoriteit van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

  • b. de ambtenaren van de Algemene Inspectiedienst van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

  • c. De ambtenaren van de Dienst Regelingen van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na die van haar publikatie in de Staatscourant.

's-Gravenhage, 30 december 1988

De

minister

van Landbouw en Visserij,
Voor deze,
De

secretaris-generaal

,

T. H. J. Joustra

Naar boven