Vaststelling nominale premie ziekenfondsverzekering zeevarenden

[Regeling vervallen per 28-08-2004.]
Geraadpleegd op 28-11-2023.
Geldend van 06-01-1989 t/m 27-08-2004

Vaststelling nominale premie ziekenfondsverzekering zeevarenden

De minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

Gelet op artikel 17, eerste en zevende lid, van de Ziekenfondswet, en artikel 5 van het Besluit nominale premieheffing Ziekenfondswet (Stb. 1988, 643);

Gezien het advies van de Ziekenfondsraad van 24 november 1988 (Advies inzake premie 1989 verplichte ziekenfondsverzekering voor zeevarenden, SEA/33847);

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

  • 2 De in het eerste lid bedoelde nominale premie bedraagt f 404 per jaar ingeval de in dat lid genoemde personen wel medeverzekerden hebben, ongeacht het aantal medeverzekerden.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Deze regeling wordt met de daarbij behorende toelichting in de Nederlandse Staatscourant geplaatst. Zij treedt in werking met ingang van de dag na plaatsing in de Nederlandse Staatscourant en werkt terug tot en met 1 januari 1989.

Rijswijk, 29 december 1988

De

minister

van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

L. C. Brinkman

Naar boven