Beschikking verevening superheffing 1988

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geldend van 31-12-1989 t/m 23-01-2004

Beschikking verevening superheffing 1988

De minister van Landbouw en Visserij,

Overwegende dat voor de heffingsperiode 1987/1988 toepassing kan worden gegeven aan artikel 4bis van de Verordening (EEG) nr. 857/84 van de Raad van 31 maart 1984, houdende algemene voorschriften voor de toepassing van de in artikel 5 quater van Verordening (EEG) nr. 804/68 bedoelde heffing in de sector melk en zuivelprodukten;

Gelet op de artikelen 13, 19 en 23 van de Landbouwwet (Stb. 1957, 342);

Gehoord het Produktschap voor Zuivel en het Landbouwschap;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 24-01-2004]

Deze beschikking neemt over de begrippen van de Beschikking superheffing 1985 (Stcrt. 1985, 118).

Artikel 2

[Vervallen per 24-01-2004]

In geval een heffing als bedoeld in de artikelen 2, 3 of 4 van de Beschikking superheffing 1985 verschuldigd is voor de heffingsperiode 1987/1988, blijft inning overeenkomstig de bepalingen van onderhavige beschikking achterwege.

Artikel 3

[Vervallen per 24-01-2004]

  • 1 Inning van de heffing blijft achterwege voor een overschrijding tot een hoeveelheid die overeenkomt met 1,25% van de heffingvrije hoeveelheid van de producent, met dien verstande dat in ieder geval inning achterwege blijft bij een overschrijding tot en met 1000 kg.

  • 2 De maximale hoeveelheid waarover op grond van het eerste lid inning achterwege blijft, bedraagt 5000 kg.

Artikel 4

[Vervallen per 24-01-2004]

  • 1 Deze beschikking treedt in werking met ingang van de dag na die van haar bekendmaking in de Staatscourant.

  • 2 Zij kan worden aangehaald als ‘Beschikking verevening superheffing 1988’.

's-Gravenhage, 27 december 1988

De

minister

van Landbouw en Visserij,
Voor deze:
De

secretaris-generaal

,

T. H. J. Joustra

Terug naar begin van de pagina