Verlenging herbeoordelingstermijn arbeidsongeschikten jonger dan 35 jaar

[Regeling vervallen per 01-01-2008.]
Geraadpleegd op 28-02-2024.
Geldend van 01-01-1989 t/m 31-12-2007

Verlenging herbeoordelingstermijn arbeidsongeschikten jonger dan 35 jaar

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelezen het advies van de Sociale Verzekeringsraad van 7 november 1988, kenmerk 88/7337;

Gelet op artikel 53, zesde lid, van de Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid;

Besluit:

[Regeling vervallen per 01-01-2008]

  • I. Voor de categorie personen op wie artikel 53, eerste lid, van de Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid (Stb. 1987, 94) van toepassing is en ten aanzien van wie op 1 oktober 1988 nog geen advies door de Gemeenschappelijke Medische Dienst is uitgebracht, dient de later gelegen dag bedoeld in genoemd artikel te liggen vóór 1 juli 1989.

  • II. Dit besluit, dat met de daarbij behorende toelichting in de Nederlandse Staatscourant zal worden geplaatst, treedt in werking met ingang van 1 januari 1989.

's-Gravenhage, 27 december 1988

De

staatssecretaris

voornoemd,

L. de Graaf

Naar boven