Wet achterwege laten herziening wettelijk minimumloon per 1 januari 1989 en per 1 juli 1989

[Regeling vervallen per 10-05-2006.]
Geraadpleegd op 25-07-2024.
Geldend van 01-01-1989 t/m 09-05-2006

Wet van 21 december 1988, inzake het achterwege laten van de herziening van het wettelijk minimumloon, van de uitkeringen krachtens een aantal sociale zekerheidswetten en van een aantal uitkeringen en pensioenen krachtens enige andere wetten per 1 januari 1989 en per 1 juli 1989

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is, omwille van een beleid van terugdringing van de werkloosheid en van voortzetting van het economisch herstel - waarvoor beheersing van de collectieve uitgaven en loonmatiging noodzakelijk zijn -, de herziening van het wettelijk minimumloon, van de uitkeringen krachtens een aantal sociale zekerheidswetten en van een aantal uitkeringen en pensioenen krachtens enige andere wetten per 1 januari 1989 en per 1 juli 1989 achterwege te laten;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 10-05-2006]

  • 2 In afwijking van de in het eerste lid genoemde artikelen wordt bij de herziening per 1 januari 1990 uitgegaan van het procentuele verschil tussen het indexcijfer der lonen op 31 oktober 1989 en 30 april 1989.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 10-05-2006]

In afwijking van artikel 23 van de Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid (Stb. 1987, 94) heeft per 1 januari 1989 en per 1 juli 1989 geen herziening van het aldaar bedoelde dagloon plaats en wordt bij de herziening per 1 januari 1990 uitgegaan van het procentuele verschil tussen het indexcijfer der lonen op 31 oktober 1989 en 30 april 1989.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 10-05-2006]

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 1989.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 21 december 1988

Beatrix

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. de Koning

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

L. de Graaf

De Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur a.i.,

W. J. Deetman

Uitgegeven de negenentwintigste december 1988

De Minister van Justitie,

F. Korthals Altes

Naar boven