Regeling heffing nominale premie Ziekenfondswet van buiten Nederland wonende rechthebbenden op een pensioen of rente

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geraadpleegd op 03-10-2023.
Geldend van 13-07-2002 t/m 31-12-2005

Regeling heffing nominale premie Ziekenfondswet van buiten Nederland wonende rechthebbenden op pensioen of rente

De staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

Gelet op artikel 6 van het Besluit nominale premieheffing Ziekenfondswet en artikel 16a, tweede lid, van het Aanwijzingsbesluit verplicht-verzekerden Ziekenfondswet (Stb. 1987, 227);

Gezien het advies van de Ziekenfondsraad (advies van 27 oktober 1988, VERDR/32529);

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

  • 1 In deze regeling wordt onder rechthebbende op een pensioen of rente verstaan de verzekerde ingevolge de Ziekenfondswet die met toepassing van Verordening (EEG) nr. 1408/71 (Pb L 230) of een verdrag inzake sociale zekerheid dat Nederland met een andere staat heeft gesloten als rechthebbende op een pensioen of rente in de zin van die verordening onderscheidenlijk dat verdrag recht op verstrekkingen kan doen gelden welke in beginsel worden verleend ten laste van de ziekenfondsverzekering.

  • 2 Voor de toepassing van de artikelen 2, 2a, 3, 4, 5 en 6 wordt niet als een pensioen of rente als bedoeld in het vorige lid beschouwd een uitkering terzake van vrijwillige dan wel verplichte vervroegde uittreding uit het arbeidsproces.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

  • 1 Voor de verzekering van een rechthebbende op een pensioen of rente die naar de omstandigheden beoordeeld woonachtig is op het grondgebied van een andere Lid-Staat van de Europese Unie, dan wel een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte of een staat waarmee Nederland een verdrag inzake sociale zekerheid heeft gesloten alsmede voor de verzekering van zijn medeverzekerde wordt de nominale premie, in afwijking in zoverre van artikel 17, vierde lid, eerste volzin, van de Ziekenfondswet, door het orgaan dat de uitkering doet uit hoofde waarvan hij als rechthebbende op een pensioen of rente wordt aangemerkt, op de uitkering ingehouden. Het orgaan, bedoeld in de vorige volzin, wordt door of vanwege het krachtens de Regeling aanwijzing ziekenfondsen Ziekenfondswet 1998 aangewezen ziekenfonds voorzien van de voor de inhouding van de nominale premie benodigde gegevens.

  • 2 Het in het eerste lid bedoelde orgaan houdt verschuldigde nominale premie in op dat deel van de uitkering, bedoeld in het eerste lid, dat resteert na aftrek van de overige wettelijke inhoudingen en draagt deze ten behoeve van het in het eerste lid bedoelde ziekenfonds af aan de Algemene Kas, bedoeld in artikel 71 van de Ziekenfondswet.

  • 3 Voor de toepassing van het tweede lid wordt een toeslag, waaronder begrepen een toeslag ingevolge de Toeslagenwet, een toelage of enige aanvulling, onder welke benaming ook, op de uitkering die door het orgaan in het algemeen met dezelfde regelmaat en gelijktijdig met de uitkering betaalbaar wordt gesteld als onderdeel van de desbetreffende uitkering aangemerkt

  • 4 Indien een verzekerde meer dan een uitkering geniet uit hoofde waarvan hij als rechthebbende op een pensioen of rente wordt aangemerkt wordt de nominale premie slechts ingehouden op de eerst toegekende uitkering welke daartoe met inachtneming van het derde lid, toereikend is voor de inhouding van de nominale premie ingevolge de Ziekenfondswet.

  • 5 Onder het in het eerste lid bedoelde orgaan dat de uitkering doet wordt hetzelfde orgaan verstaan als het orgaan dat is belast met de afdracht aan de Algemene Kas van de procentuele premie ingevolge de Ziekenfondswet die van die uitkering wordt geheven.

Artikel 2a

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

  • 2 De eigen risicodrager draagt de verschuldigde nominale premie af aan het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen. Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen stort de ontvangen bedragen in de Algemene Kas, bedoeld in artikel 1q van de Ziekenfondswet.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Voor zolang het in artikel 2, eerste lid, eerste volzin, bedoelde orgaan niet beschikt over de voor de inhouding van de nominale premie benodigde gegevens, kan het een voorlopig bedrag ter inhouding vaststellen. Dit bedrag wordt gebaseerd op de bij dit orgaan bekende gegevens betreffende de samenstelling van het gezin van de rechthebbende op een pensioen of rente, doch overschrijdt niet het bedrag dat overeenkomt met de door het in artikel 2, eerste lid, bedoelde ziekenfonds voor zijn verzekerden vastgestelde nominale premie voor de verzekerde en zijn medeverzekerde. Bedoeld voorlopig bedrag wordt op de uitkering ingehouden totdat de opgave van de door betrokkene verschuldigde nominale premie door of vanwege het in artikel 2, eerste lid, bedoelde ziekenfonds is verstrekt, doch maximaal over twaalf kalendermaanden. Het bedrag dat voorlopig is ingehouden, wordt verrekend met de door betrokkene verschuldigde nominale premie.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Artikel 17, tweede lid, tweede volzin, en vierde lid, tweede en derde volzin, van de Ziekenfondswet is met betrekking tot de heffing van de nominale premie voor de verzekering van de in artikel 2, eerste lid, bedoelde echthebbende en zijn medeverzekerde niet van toepassing.

Voor de toepassing van artikel 17, derde lid, van de Ziekenfondswet wordt met tijdstip van aanmelding bij het ziekenfonds gelijkgesteld de datum waarop de kennisgeving van inschrijving van de rechthebbende op pensioen of rente door het orgaan van de woonplaats van de rechthebbende is ondertekend.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Voor de berekening van de nominale premie die de in artikel 2, eerste lid, bedoelde rechthebbende op een pensioen of rente verschuldigd is worden wijzigingen met betrekking tot de aan zijn verzekering verbonden medeverzekering, welke in de loop van een kalendermaand, doch na de eerste dag van de kalendermaand plaatsvinden, eerst in aanmerking genomen vanaf de eerste dag van de daaropvolgende kalendermaand.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Artikel 6 komt als volgt te luiden: Indien een in artikel 2, eerste lid, bedoelde rechthebbende op een pensioen of rente een uitkering als bedoeld in dat artikel geniet welke met inachtneming van het derde lid van dat artikel niet toereikend is voor de inhouding van de nominale premie ingevolge de Ziekenfondswet, zijn de artikelen 2, 2a, 3, 4 en 5 niet van toepassing.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 1989

Artikel 8

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling kan worden aangehaald als Regeling heffing nominale premie Ziekenfondswet van buiten Nederland wonende rechthebbenden op een pensioen of rente.

Rijswijk, 21 december 1988

De

staatssecretaris

voornoemd,

D. J. D. Dees

Naar boven