Regeling handelsreclame

[Regeling vervallen per 28-12-2016.]
Geraadpleegd op 20-04-2024.
Geldend van 11-04-1991 t/m 27-12-2016

Regeling handelsreclame

De minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op de artikelen C.11.1 van het Besluit radio-elektrische inrichtingen (Stb. 1988, 552);

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 28-12-2016]

Het verbod om voor zendinrichtingen die niet van een toegelaten type zijn handelsreclame te maken is niet van toepassing op de navolgende categorieën zendinrichtingen:

 • a. zendinrichtingen die krachtens artikel D.1.1, eerste lid van het Besluit radio-elektrische inrichtingen zijn aangewezen voor:

  • 1º. het doen van onderzoekingen,

  • 2º. de burgerluchtvaart voor zover die zendinrichtingen voldoen aan de internationaal voorgeschreven en aanbevolen technische normen, zoals deze zijn vastgesteld in bijlage 10, deel 1 van het Verdrag inzake de Internationale burgerluchtvaart (Stb. 1947, H 165);

  • 3º. vrijetijdstoepassingen ten behoeve van algemene radiocommunicatie in de 27MHz-frequentieband voor zover deze zendinrichtingen zijn voorzien van een vanwege de bevoegde buitenlandse autoriteiten aangebracht keurmerk met een van de navolgende aanduidingen:

   • -

    CEPT-PR 27 aangevuld met het in de CEPT-Recommandatie T/R 20-09 vastgesteld symbool van het land waar de zendinrichting is toegelaten;

   • -

    PR 27D-FM en het bijbehorende toelatingsnummer van de Bondsrepubliek Duitsland;

   • -

    PR 27A;

   • -

    PR 27 GB

 • b. andere zendinrichtingen dan bedoeld onder a 1° en 2° voor zover de handelsreclame bestaat uit niet voor het algemene publiek bestemde catalogi.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 28-12-2016]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de datum van inwerkingtreding van de Wet op de telecommunicatievoorzieningen en kan worden aangehaald als Regeling handelsreclame.

's-Gravenhage, 20 december 1988

De

minister

voornoemd,

N. Smit-Kroes

Naar boven