Overgangsregeling huurgewenningsbijdrage domeinwoningen

Geldend van 11-04-1992 t/m heden

Overgangsregeling huurgewenningsbijdrage domeinwoningen

De staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Overwegende:

dat ten aanzien van de herhuisvesting van de bewoners van het woonoord Lunetten faciliteiten zijn vastgesteld; dat de gezamenlijke verklaring van 21 april 1986 met betrekking tot het overleg tussen een delegatie van het Kabinet en de Badan Persatuan mede betrekking heeft op de bewoners van overgedragen domeinwoningen;

dat op grond van gewekte verwachtingen de Regeling huurgewenningsbijdrage, zoals zij laatstelijk luidde voor 1 juli 1988, van kracht behoort te blijven ten aanzien van eerder genoemde bewoners;

Besluit:

Artikel 1

In afwijking van artikel 11 van de Regeling tot wijziging van de Regeling huurgewenningsbijdrage (Stcrt. 1988, 68) is de Regeling huurgewenningsbijdrage, zoals zij laatstelijk luidde voor 1 juli 1988 (Stcrt. 1987, 75) doch zoals zij met ingang van 1 januari 1992 met betrekking tot de in deze regeling bedoelde huurders gelezen wordt, mede van toepassing ten aanzien van degene, die

  • a. huurder geweest zijnde van een woning in het woonoord Lunetten in de gemeente Vught, dan wel van een aan een toegelaten instelling als bedoeld in artikel 59, eerste lid, van de Woningwet (Stb. 1964, 222) of aan een gemeente gedurende de looptijd van de huurovereenkomst overgedragen domeinwoning, aansluitend verhuist naar een andere woning, waarvan de huurprijs evenwel hoger is, dan wel

  • b. huurder is van een domeinwoning als bedoeld onder a, waarvan de huurprijs in verband met getroffen voorzieningen wordt verhoogd.

Artikel 2

  • 1 Deze regeling wordt geplaatst in de Staatscourant.

  • 2 Zij treedt in werking met ingang van de dag na die van haar verschijning in de Staatscourant.

  • 3 Zij kan worden aangehaald als:

    Overgangsregeling huurgewenningsbijdrage domeinwoningen.

's-Gravenhage, 20 december 1988

De

staatssecretaris

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

E. Heerma

Terug naar begin van de pagina