Besluit aanwijzing categorieën zendinrichtingen en vaststelling toelatingscriteria

[Regeling vervallen per 15-03-2013.]
Geraadpleegd op 23-02-2024.
Geldend van 01-09-1996 t/m 14-03-2013

Besluit aanwijzing categorieën zendinrichtingen en vaststelling toelatingscriteria

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op de artikelen D.1.1, D.4.3, E.1 en 1.1 van het Besluit radio-elektrische inrichtingen (Stb. 1988, 552)

Besluit:

A. Zendinrichtingen waarvoor een machtiging is vereist

[Regeling vervallen per 15-03-2013]

I. Algemeen

[Regeling vervallen per 15-03-2013]

Artikel 1

[Regeling vervallen per 15-03-2013]

Zendinrichtingen waarvoor een machtiging is vereist worden onderscheiden in zendinrichtingen bestemd voor vrijetijdstoepassingen en zendinrichtingen bestemd voor andere doeleinden.

II. Zendinrichtingen bestemd voor vrijetijdstoepassingen

[Regeling vervallen per 15-03-2013]

§ 1. Aanwijzing categorieën

[Regeling vervallen per 15-03-2013]

Artikel 2

[Regeling vervallen per 15-03-2013]

Zendinrichtingen bestemd voor vrijetijdstoepassingen zijn zendinrichtingen werkende in de 27-MHz-frequentieband ten behoeve van niet-ingezetenen en van bedrijven in het beroepsgoederenvervoer.

III. Zendinrichtingen bestemd voor andere doeleinden

[Regeling vervallen per 15-03-2013]

§ 1. Aanwijzing categorieën

[Regeling vervallen per 15-03-2013]

Artikel 4

[Regeling vervallen per 15-03-2013]

Zendinrichtingen bestemd voor andere doeleinden worden ingedeeld in de navolgende categorieën:

 • a. zendinrichtingen voor de burgerluchtvaart welke worden gebruikt voor het bevorderen van de veiligheid van de luchtvaart en de regelmaat van het luchtverkeer;

 • b. zendinrichtingen voor de scheepvaart welke worden gebruikt ten dienste van de veiligheid van de scheepvaart danwel ten dienste van het al dan niet openbare verkeer;

 • c. zendinrichtingen voor het doen van onderzoekingen;

 • d. zendinrichtingen die door ondernemers worden vervaardigd, verhandeld, geëxporteerd, gerepareerd of geïnstalleerd;

 • e. zendinrichtingen voor ander gebruik.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 15-03-2013]

Zendinrichtingen voor de burgerluchtvaart worden verdeeld in de navolgende sub-categorieën:

 • a. grondstations op luchtvaartterreinen zonder verkeersleiding;

 • b. grondstations van luchtvaartmaatschappijen;

 • c. mobiele grondstations voor de recreatieve luchtvaart;

 • d. zendinrichtingen voor gebruik aan boord van luchtvaartuigen;

 • e. grondstations ten behoeve van bijzonder gebruik in de luchtvaartmobiele en luchtvaartnavigatiebanden.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 15-03-2013]

Zendinrichtingen voor de scheepvaart worden verdeeld in de navolgende sub-categorieën:

 • a. maritieme VHE en UHF radiotelefonen;

 • b. MF en HF radiotelefonen en radiotelegrafen;

 • c. radar;

 • d. zendinrichtingen voor satellietcommunicatie.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 15-03-2013]

Zendinrichtingen voor het doen van onderzoekingen worden verdeeld in de sub-categorieën A, C en N, welke worden onderscheiden door de voor elk van deze categorieën toegewezen frequentiebanden en de toegestane zendvermogens, zoals is aangegeven in de tabel van de bijlage behorende bij dit besluit.

Artikel 7a

[Regeling vervallen per 15-03-2013]

Zendinrichtingen die door ondernemers worden vervaardigd, verhandeld, geëxporteerd, gerepareerd of geïnstalleerd worden verdeeld in subcategorieën van de klasse I, II en III, overeenkomstig de indeling in de Ondernemersregeling zendinrichtingen (Stcrt. 1988, 254).

Artikel 8

[Regeling vervallen per 15-03-2013]

Zendinrichtingen voor ander gebruik worden verdeeld in sub-categorieën van zendinrichtingen bestemd voor:

 • a. zakelijke radiocommunicatie (VHF, UHF Radiotelefonen voor landmobiel gebruik, VHF/UHF Radiotelefonen met beperkt afstandsbereik voor landmobiel gebruik en HF radiotelefonen voor landmobiel gebruik);

 • b. induktieve oproepen;

 • c. hoogfrequente oproepen;

 • d. radiobeveiliging en Radio alarmering;

 • e. radio-afstandsbediening, met uitzondering van zendinrichtingen voor het besturen of bedienen van speelgoed of modellen van vaar-, voer- en luchtvaartuigen;

 • f. telemetrie;

 • g. HF radiotelefonie ten behoeve van gebruik in noodsituaties;

 • h. draadloze audioverbindingen;

 • i. beproevingsdoeleinden;

 • j. het Nederlandse Rode Kruis;

 • k. lokale radio-omroep;

 • l. militaire TV- en radio-omroep;

 • m. walradar;

 • n. plaatsbepalingen;

 • o. straalverbindingen;

 • p. datamonitor en soortgelijke tele-informatiediensten;

 • q. verzamelaars van zendinrichtingen welke zendinrichtingen een historische waarde vertegenwoordigen (museum-machtiging):

 • r. overig gebruik, waarvan de aard van dat gebruik in de aan de machtiging te verbinden voorschriften en beperkingen nader is aangegeven.

§ 2. Toelatingscriteria

[Regeling vervallen per 15-03-2013]

Artikel 9

[Regeling vervallen per 15-03-2013]

Een machtiging ten behoeve van zendinrichtingen voor de burgerluchtvaart kan worden verleend aan natuurlijke of rechtspersonen, in overeenstemming met de gestelde regels in de Luchtvaartwet (Stb. 1958, 47) en de Regeling Toezicht Luchtvaart (Stb. 1959, 67).

Artikel 10

[Regeling vervallen per 15-03-2013]

Een machtiging voor categorieën zendinrichtingen voor de scheepvaart kan aan natuurlijke personen van 16 jaar en ouder worden verleend indien dezen in het bezit zijn van een voor de bediening van de zendinrichtingen vereist geldig certificaat alsmede aan rechtspersonen.

Artikel 11

[Regeling vervallen per 15-03-2013]

 • 1 Een machtiging voor zendinrichtingen voor het doen van onderzoekingen van de categorieën A en C kan worden verleend aan natuurlijke personen van 14 jaar en ouder die met gunstig gevolg het examen hebben afgelegd.

  Een machtiging voor zendinrichtingen voor het doen van onderzoekingen van de categorie N kan worden verleend aan natuurlijke personen van 12 jaar en ouder die met gunstig gevolg het examen hebben afgelegd.

 • 2 Een machtiging voor zendinrichtingen voor het doen van onderzoekingen van de categorie A kan worden verleend aan verenigingen van radiozendamateurs die volledige rechtsbevoegdheid bezitten.

 • 3 Een machtiging voor zendinrichtingen voor het doen van onderzoekingen van de categoriën A of C kan worden verleend aan onderwijsinstellingen waarvan het doen van onderzoekingen met zendinrichtingen essentieel is voor het geven van het onderwijs.

 • 4 Aan natuurlijke of rechtspersonen welke naar het oordeel van de Minister geacht kunnen worden op enigerlei wijze in het belang van de radiowetenschap werkzaam te zijn kan een machtiging worden verleend voor zendinrichtingen voor het doen van onderzoekingen van een door de Minister te bepalen categorie, tenzij een bijzonder doel beperktere of andere bevoegdheden rechtvaardigt.

Artikel 11a

[Regeling vervallen per 15-03-2013]

Een machtiging voor zendinrichtingen die door ondernemers worden vervaardigd, verhandeld, geëxporteerd, gerepareerd of geïnstalleerd kan alleen aan ondernemers worden verleend indien zij als zodanig zijn ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken en kunnen aantonen dat zij een redelijk belang hebben bij de gevraagde machtiging.

Artikel 12

[Regeling vervallen per 15-03-2013]

Een machtiging ten behoeve van zendinrichtingen voor ander gebruik, alsmede ten behoeve van zendinrichtingen voor de burgerluchtvaart en de scheepvaart kan alleen aan natuurlijke- of rechtspersonen worden verleend, indien zij kunnen aantonen dat zij een redelijk belang hebben bij het gebruik van de zendinrichtingen.

B. Zendinrichtingen waarvoor geen machtiging is vereist

[Regeling vervallen per 15-03-2013]

Artikel 13

[Regeling vervallen per 15-03-2013]

Geen machtiging is vereist voor de navolgende categorieën zendinrichtingen als bedoeld in artikel E.1 van het Besluit radio elektrische inrichtingen;

 • a. telemetrie;

 • b. radio-alarmering en radiobeveiliging;

 • c. Afstandbesturing, waaronder zendinrichtingen voor het besturen of bedienen van speelgoed of modellen van vaar-, voer- en luchtvaartuigen (modelbesturing);

 • d. mini hoogfrequent oproepinrichtingen;

 • e. draadloze microfonen;

 • f. zendinrichtingen bestemd voor spraakoverdracht over korte afstanden in de prive-sfeer;

 • g. zendinrichtingen die functioneren volgens het inductieve principe met een of meer horizontaal gelegen ringleidingen;

 • h. randapparatuur die bestemd is voor aansluiting op de telefoondienst voor de functie koordloos telefoneren en daarvoor is goedgekeurd;

 • i. randapparatuur die bestemd is voor aansluiting op de autotelefoondienst en daarvoor is goedgekeurd;

 • j. zendinrichtingen voor algemene radiocommunicatie in de 27 MHz-frequentieband (MARC);

 • k. mobiele VHF/UHF radiotelefonen voor landmobiel gebruik die daadwerkelijk en krachtens een daartoe gesloten overeenkomst onderdeel zijn van een besloten netwerk, dat deel is van een gemachtigd radionetwerk met dynamische frequentietoewijzing (trunkinginstallatie);

 • l. randapparatuur, bestemd voor aansluiting op een openbaar satellietsysteem, ten behoeve van mobiele communicatie, die daarvoor is goedgekeurd, met uitzondering van het nood-, spoed- en veiligheidsverkeer.

 • m. zendinrichtingen voor digitale Europese koordloze telecommunicatie in de frequentieband van 1880–1900 MHz (DECT apparatuur) alsmede in andere frequentiebanden werkende RLANS en HIPERLANS.

Artikel 14

[Regeling vervallen per 15-03-2013]

 • 1 De aanwijzing zendinrichtingen categorie C van 28 januari 1987 (Stcrt. 1987, 26) wordt ingetrokken.

 • 2 Dit besluit treedt in werking met ingang van de inwerkingtreding van de Wet op de telecommunicatievoorzieningen en kan worden aangehaald als: Besluit aanwijzing categorieën zendinrichtingen en vaststelling toelatingscriteria.

's-Gravenhage, 19 december 1988

De

minister

voornoemd,

N. Smit-Kroes

Bijlage zoals genoemd in artikel 7

[Regeling vervallen per 15-03-2013]

Tabel frequentiebanden

Categorie machtiging

Toegestane zendvermogen in watt

 

Frequentiebanden in MHz

     

Van

Tot

     

1.81

1.85

     

3.5

3.8

     

7.0

7.1

     

10.1

10.15

A

400

{

14.0

14.35

     

18.068

18.168

     

21.0

21.45

     

24.89

24.99

     

28.0

29.7

         

A/C

120

 

50.0

50.45

         

A/C

400

{

144.0

146.0

   

430.0

446.0

         
     

1240.0

1300.0

     

2320.0

2450.0

     

3400.0

3410.0

     

5650.0

5850.0

A/C

120

{

10000.0

10500.0

     

24000.0

24250.0

     

47000.0

47200.0

     

75500.0

81000.0

     

142000.0

149000.0

     

241000.0

250000.0

         
     

144.110

144.130

     

144.440

144.490

N

25

{

144.992

145.795

     

430.000

432.500

     

433.392

433.583

Naar boven