Beschikking vrijstelling Rijksluchtvaartdienst en Hoofddirectie Telecommunicatie en Post

Geraadpleegd op 18-06-2024.
Geldend van 01-01-1989 t/m heden

Beschikking vrijstelling Rijksluchtvaartdienst en Hoofddirectie Telecommunicatie en Post

De minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel D 4.2, van het Besluit radio-elektrische inrichtingen (Stb. 1988, 552);

Besluit:

Artikel 1

Aan de Rijksluchtvaartdienst (RLD) en de Hoofddirectie Telecommunicatie en Post van het ministerie van Verkeer en Waterstaat (HTP) wordt vrijstelling verleend van een machtiging voor de aanleg, het aanwezig hebben en het gebruik van zendinrichtingen.

Artikel 2

De vrijstelling van Rijksluchtvaartdienst is van toepassing voor zover de zendinrichtingen worden gebruikt ten behoeve van de eigen dienstuitoefening.

Artikel 3

De vrijstelling van de Hoofddirectie Telecommunicatie en Post is van toepassing voor zover de aanleg, het aanwezig hebben en het gebruik van zendinrichtingen noodzakelijk is voor de uitoefening van de haar opgedragen taak.

Artikel 5

  • 1 De beschikkingen aanwijzing dienstonderdelen PTT en vrijstelling machtigingsvereiste Rijksluchtvaartdienst van 22 augustus 1985 worden ingetrokken.

  • 2 Deze beschikking treedt in werking met ingang van de inwerkingtreding van de Wet op de telecommunicatievoorzieningen en kan worden aangehaald als: Beschikking vrijstelling Rijksluchtvaartdienst en Hoofddirectie Telecommunicatie en Post.

's-Gravenhage, 19 december 1988

De

minister

voornoemd,

N. Smit-Kroes

Naar boven