Besluit draadomroep- en kabelinrichtingen

[Regeling vervallen per 15-03-2013.]
Geraadpleegd op 01-12-2023.
Geldend van 01-04-1999 t/m 14-03-2013

Besluit van 14 december 1988, houdende regelen ter uitvoering van de artikelen 15, 41 en 48 van de Wet op de telecommunicatievoorzieningen (Stb. 1988, 520) met betrekking tot draadomroepinrichtingen en telecommunicatie-inrichtingen met gebruik van kabels en kabelwerken

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 19 oktober 1988 nr. TP/10 268, Hoofddirectie Telecommunicatie en Post;

Gelet op de artikelen 15, 21, 22, 23, 25, 41 en 48 van de Wet op de telecommunicatievoorzieningen (Stb. 1988, 520);

De Raad van State gehoord (advies van 30 november 1988, no W09.88 0582);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 9 december 1988 nr. TP/10 393, Hoofddirectie Telecommunicatie en Post;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk 1. Definities

[Regeling vervallen per 15-03-2013]

Artikel 1

[Regeling vervallen per 15-03-2013]

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • a. de wet: de Wet op de telecommunicatievoorzieningen;

 • b. Onze Minister: Onze Minister van Verkeer en Waterstaat;

 • c. [Red: vervallen;]

 • d. een kabelinrichting: een inrichting als bedoeld in artikel 23 van de wet;

 • e. registratie: een registratie als bedoeld in de artikelen 22a en 23a van de wet;

 • f. college: het college genoemd in artikel 2, eerste lid, van de Wet Onafhankelijke post- en telecommunicatieautoriteit.

Hoofdstuk 2. Aanvraag

[Regeling vervallen per 15-03-2013]

1. Indiening van een aanvraag

[Regeling vervallen per 15-03-2013]

Artikel 2

[Regeling vervallen per 15-03-2013]

Een aanvraag tot verlening, wijziging of intrekking van een machtiging voor een draadomroepinrichting of voor een kabelinrichting dient te geschieden op een door het college te bepalen wijze.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 15-03-2013]

De aanvraag tot verlening of wijziging van een machtiging voor een draadomroepinrichting bevat de volgende gegevens:

 • a. het aantal woningen of het gebied, waarop de aanvraag betrekking heeft;

 • b. gegevens waaruit blijkt dat de continuïteit van de exploitatie van de draadomroepinrichting voldoende wordt gewaarborgd.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 15-03-2013]

De aanvraag tot intrekking van een machtiging voor een draadomroepinrichting of voor een kabelinrichting bevat tenminste de redenen van de aanvraag.

2. Behandeling van een aanvraag

[Regeling vervallen per 15-03-2013]

Artikel 9

[Regeling vervallen per 15-03-2013]

 • 2 Indien de ingevolge het eerste lid in behandeling genomen aanvraag wordt geweigerd, wordt de aanvraag die eerstvolgend op die eerdere aanvraag was ontvangen in behandeling genomen.

Artikel 13

[Regeling vervallen per 15-03-2013]

 • 1 Op een aanvraag bedoeld in artikel 2 wordt door het college beslist binnen drie maanden na ontvangst van de aanvraag.

 • 2 Indien niet binnen de in het eerste lid bedoelde termijn beslist kan worden, stelt het college de aanvrager daarvan in kennis en geeft daarbij een termijn aan die niet langer zal zijn dan zes maanden, waarbinnen een beslissing zal worden genomen.

Hoofdstuk 4. Storingen

[Regeling vervallen per 15-03-2013]

Artikel 15

[Regeling vervallen per 15-03-2013]

 • 1 De door Onze Minister ingevolge artikel 48, eerste lid, van de wet te geven aanwijzingen tot het voorkomen en opheffen van storingen en belemmeringen kunnen betreffen:

  • a. de verplichting voor de houder om de nodige voorzieningen te treffen aan de draadomroepinrichting of de kabelinrichting en

  • b. de verplichting om met onmiddellijke ingang het gebruik van de inrichting te staken.

  Deze aanwijzingen kunnen in dringende gevallen door een toezichthouder mondeling worden gegeven, in welk geval zij binnen twee weken schriftelijk dienen te worden bevestigd.

 • 2 Aan de in het eerste lid onder a bedoelde verplichting dient door de houder van de draadomroepinrichting of de kabelinrichting te worden voldaan binnen dertig dagen nadat de aanwijzing is gegeven.

Artikel 16

[Regeling vervallen per 15-03-2013]

 • 1 Indien een krachtens artikel 15, eerste lid, gegeven aanwijzing tot het treffen van voorzieningen aan een inrichting niet binnen dertig dagen is opgevolgd, kan een toezichthouder deze voorzieningen, na voorafgaande waarschuwing, treffen of doen treffen.

 • 2 De bij een krachtens artikel 15, eerste lid, gegeven aanwijzing opgelegde verplichting om het gebruik van een draadomroepinrichting of een kabelinrichting te staken wordt opgeheven, nadat een toezichthouder heeft vastgesteld, dat de in die aanwijzing bevolen voorzieningen zijn getroffen dan wel dat geen storing of belemmering meer wordt veroorzaakt.

Artikel 17

[Regeling vervallen per 15-03-2013]

Aan de houder van de draadomroepinrichting of kabelinrichting die storing of belemmering veroorzaakt, kan een vergoeding bedoeld in artikel 41, eerste lid, onder e , van de wet in rekening worden gebracht die binnen een termijn van dertig dagen na dagtekening dient te worden voldaan.

Hoofdstuk 5. Waarschuwing, administratieve boete en intrekking van de machtiging

[Regeling vervallen per 15-03-2013]

Artikel 18

[Regeling vervallen per 15-03-2013]

Tot toepassing van de artikelen 21, zesde lid, onder a, 23, vijfde lid, onder a, en 48, vierde lid, van de wet wordt slechts overgegaan nadat de machtiginghouder aan een terzake gegeven schriftelijke waarschuwing geen gevolg heeft, gegeven. Voorzover het voor het gevolggeven aan de waarschuwing nodig is om aan de draadomroep- of de kabelinrichtingen voorzieningen te treffen, wordt in de waarschuwing daartoe een termijn gesteld van tenminste dertig dagen.

Hoofdstuk 6. Slotbepalingen

[Regeling vervallen per 15-03-2013]

Artikel 19

[Regeling vervallen per 15-03-2013]

Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen datum.

Artikel 20

[Regeling vervallen per 15-03-2013]

Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit draadomroep- en kabelinrichtingen.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

's-Gravenhage, 14 december 1988

Beatrix

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

N. Smit-Kroes

Uitgegeven de zevenentwintigste december 1988

De Minister van Justitie,

F. Korthals Altes

Naar boven