Voorlopige vaststelling aanvaardbare beheerskosten ziekenfondsverzekering en AWBZ 1989

[Regeling vervallen per 28-08-2004.]
Geraadpleegd op 25-02-2024.
Geldend van 01-01-1989 t/m 27-08-2004

Voorlopige vaststelling aanvaardbare beheerskosten ziekenfondsverzekering en AWBZ 1989

De staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

Gelet op artikel 7 van het Besluit financiering ziekenfondsen Ziekenfondswet (Stb. 1984, 429) en op artikel 3 van het Besluit financiering uitvoeringsorganisatie Bijzondere Ziektekostenverzekering (Stb. 1984, 430);

De Ziekenfondsraad gehoord (brieven van 15 juni 1988, BU 19433 en 27 oktober 1988, BU 31629;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Aan de Ziekenfondsraad wordt de in de bijlage bij deze regeling neergelegde aanwijzing gegeven als bedoeld in artikel 7 van het Besluit financiering ziekenfondsen Ziekenfondswet en in artikel 3 van het Besluit financiering uitvoeringsorganisatie Bijzondere Ziektekostenverzekering, betreffende het jaar 1989.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Deze regeling, die kan worden aangehaald als ‘Voorlopige vaststelling aanvaardbare beheerskosten ziekenfondsverzekering en AWBZ 1989’ wordt met de bijbehorende bijlage in de Nederlandse Staatscourant geplaatst.

Zij treedt in werking met ingang van 1 januari 1989.

Afschrift van deze regeling zal worden gezonden aan de Ziekenfondsraad te Amstelveen

Rijswijk, 23 november 1988

De

staatssecretaris

van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

D. J. D. Dees

Bijlage Aanwijzing op grond van artikel 7 van het Besluit financiering ziekenfondsen Ziekenfondswet en van artikel 3 van het Besluit financiering uitvoeringsorganisatie Bijzondere Ziektekostenverzekering

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

De onderhavige aanwijzing heeft betrekking op zowel de beheerskosten die de ziekenfondsen maken in het kader van de uitvoering van de verplichte ziekenfondsverzekering als op de beheerskosten welke de ziekenfondsen, ziektekostenverzekeraars, de uitvoerende organen en het centraal administratiekantoor maken in het kader van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

 • 1. Uitgangspunt voor de in 1989 maximaal besteedbare middelen ter dekking van de beheerskosten van de uitvoering van de ziekenfondsverzekering respectievelijk de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten zijn de bedragen welke het niveau van de aanvaardbare beheerskosten voor 1988 voor de ziekenfondsverzekering respectievelijk de Algemene Wet bijzondere Ziektekosten representeren, te weten f 687,8 mln respectievelijk f 60,2 mln verminderd met het incidenteel ter beschikking gestelde bedrag ad f 11 mln in verband met specialistische hulp. Het aldus verkregen totale bedrag ad f 737 mln kan worden gesplitst in een arbeidsvoorwaardendeel ad f 521,5 mln en een materieel deel ad f 215,5 mln.

 • 2. In verband met inschalingseffecten als gevolg van het doorgevoerde functiewaarderingssysteem wordt het bedrag van de beheerskosten voor de ziekenfondsverzekering verhoogd met f 2,8 mln.

 • 3. In verband met huur- en huisvestingskosten wordt het bedrag van de beheerskosten voor de ziekenfondsverzekering verhoogd met f 1,5 mln.

 • 4. De wijzigingen in de verstrekkingen ziekenfondsverzekering en AWBZ per 1 januari 1989 leidt tot een netto verhoging van de beheerskosten met f 20,7 mln. Hiervan is 71% personeel (14,7 mln) en 29% materieel (6 mln).

 • 5. Voor de ophoging naar het niveau 1989 wordt het arbeidsvoorwaardendeel ad f 521,5 mln verhoogd met f 18,1 mln te weten:

  • a. f 2,8 mln in verband met de onder punt 2 genoemde inschalingseffecten;

  • b. f 14,7 mln in verband met de onder 4 genoemde verschuiving;

  • c. f 0,6 mln als gevolg van een ophoging van het op grond van het voorgaande verkregen bedrag met de WAGGS-ruimte (incl overloop 1988: 0,105%) 0.00105 × (521.5 + 17,5) = f 0,6 mln.

 • 6. Voor de ophoging naar het niveau 1989 wordt het materieel deel ad f 215,5 mln verhoogd met f 7,5 mln te weten:

  • a. f 1,5 mln in verband met de onder punt 3 vermelde huur- en huisvestingskosten;

  • b. f 6 mln in verband met de onder 4 genoemde verschuiving;

  • c. f 0,0 mln als gevolg van de indexering van het op grond van het voorgaande berekende bedrag met de prijsontwikkeling (0%).

 • 7. Indien blijkt dat de verandering van het prijspeil van de particuliere consumptie afwijkt van 0% kan het onder punt 6 sub c genoemde bedrag van 0 dienovereenkomstig worden aangepast.

 • 8. Het op grond van de punten 1 tot en met 7 berekende gezamenlijke bedrag ad f 762,6 mln, bestaande uit een arbeidsvoorwaardendeel ad f 539,6 mln (f 521,5 mln + 18,1 mln), een materieel deel ad f 223,0 mln (f 215,5 mln + f 7,5 mln) en een bedrag van f 100 mln voor de invoering van de nominale premie heeft betrekking op de beheerskosten van de uitvoering van de ziekenfondsverzekering en op de beheerskosten in het kader van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.

Naar boven