Definitieve vaststelling aanvaardbare beheerskosten ziekenfondsverzekering en AWBZ 1988

[Regeling vervallen per 28-08-2004.]
Geldend van 28-12-1988 t/m 27-08-2004

Definitieve vaststelling aanvaardbare beheerskosten ziekenfondsverzekering en AWBZ 1988

De staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

Gelet op artikel 7 van het Besluit financiering ziekenfondsen Ziekenfondswet (Stb. 1984, 429) en op artikel 3 van het Besluit financiering uitvoeringsorganisatie Bijzondere Ziektekostenverzekering (Stb. 1984, 430);

De Ziekenfondsraad gehoord (adviezen van 15 juni 1988, BU/19433);

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 28-08-2004]

Aan de Ziekenfondsraad wordt de in de bijlage bij deze regeling neergelegde aanwijzing gegeven als bedoeld in artikel 7 van het Besluit financiering ziekenfondsen Ziekenfondswet en in artikel 3 van het Besluit financiering uitvoeringsorganisatie Bijzondere Ziektekostenverzekering, betreffende het jaar 1988.

Artikel 2

[Vervallen per 28-08-2004]

Deze regeling, die kan worden aangehaald als ‘definitieve vaststelling aanvaardbare beheerskosten ziekenfondsverzekering en AWBZ 1988’ wordt met de bijbehorende bijlage in de Nederlandse Staatscourant geplaatst. Zij treedt in werking op de dag van die van plaatsing en werkt terug tot 1 januari 1988.

Afschrift van deze regeling zal worden gezonden aan de Ziekenfondsraad te Amstelveen.

Rijswijk, 23 november 1988

De

staatssecretaris

van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

D. J. D. Dees

Bijlage . Aanwijzing op grond van artikel 7 van het Besluit financiering ziekenfondsen Ziekenfondswet en van artikel 3 van het Besluit financiering uitvoeringorganisatie Bijzondere Ziektekostenverzekering

[Vervallen per 28-08-2004]

De onderhavige aanwijzing heeft betrekking op zowel de beheerskosten die de ziekenfondsen maken in het kader van de uitvoering van de verplichte ziekenfondsverzekering als op de beheerskosten welke de ziekenfondsen, ziektekostenverzekeraars, de uitvoerende organen en het centraal administratiekantoor maken in het kader van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.

1

[Vervallen per 28-08-2004]

Uitgangspunt voor de in 1988 maximaal besteedbare middelen ter dekking van de beheerskosten van de uitvoering van de ziekenfondsverzekering respectievelijk de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten zijn de bedragen welke het niveau van de aanvaardbare beheerskosten voor 1987 voor de ziekenfondsverzekeringen respectievelijk de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten representeren, te weten f664,1 mln respectievelijk f59,4 mln.

Het totale bedrag ad f723,5 mln. kan worden gesplitst in een arbeidsvoorwaardendeel ad f511,6 mln en een materieel deel ad f211,9 mln.

2

[Vervallen per 28-08-2004]

In verband met inschalingseffecten als gevolg van het doorgevoerde functiewaarderingssysteem wordt het bedrag van de beheerskosten voor de ziekenfondsverzekering verhoogd met f1,8 mln.

3

[Vervallen per 28-08-2004]

In verband met huur- en huisvestingskosten wordt het bedrag van de beheerskosten voor de ziekenfondsverzekering verhoogd met f1,5 mln.

4

[Vervallen per 28-08-2004]

Voor de ophoging naar het niveau 1988 wordt het arbeidsvoorwaardendeel ad f511,6 mln verhoogd met f9,9 mln te weten:

  • a. f1,8 mln in verband met de onder punt 2 genoemde inschalingseffecten;

  • b. f8,1 mln als gevolg van een ophoging van het op grond van het voorgaande verkregen bedrag met gemiddelde WAGGS-ruimte (1,575%) 0,01575 × f513,4 mln = f8,1 mln.

5

[Vervallen per 28-08-2004]

Voor de ophoging naar het niveau 1988 wordt het materieel deel ad f211,9 mln verhoogd met f3,6 mln te weten:

  • a. f1,5 mln in verband met de onder punt 3 vermelde huur- en huisvestingskosten;

  • b. f2,1 mln als gevolg van de indexering van het op grond van het voorgaande berekende bedrag met de prijsontwikkeling 0,009844 × 213,4 mln = 2,1 mln.

6

[Vervallen per 28-08-2004]

Het op grond van de punten 1 tot en met 5 berekende gezamenlijke bedrag ad f737,0 mln, bestaande uit een arbeidsvoorwaarden deel ad f521,5 mln (f511,6 mln + 9,9 mln) een materieel deel ad f215,5 mln (f211,9 mln + f3,6 mln) en een incidentele verhoging van f11 mln ter dekking van de extra kosten specialistische hulp, heeft betrekking op de beheerskosten van de uitvoering van de ziekenfondsverzekering en op de beheerskosten in het kader van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

Terug naar begin van de pagina