Vaststelling vergoedingen voor leden Raad voor het Kwekersrecht

[Regeling vervallen per 01-02-2006.]
Geraadpleegd op 25-07-2024.
Geldend van 11-09-1999 t/m 31-01-2006

Vaststelling vergoedingen voor leden Raad voor het Kwekersrecht

De minister van Landbouw en Visserij,

Gelet op artikel 13 van de Zaaizaad- en Plantgoedwet (Stb. 1966, 455);

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-02-2006]

  • 1 Voor zover zij op grond van het bepaalde in artikel 2 van het Vacatiegeldenbesluit 1988 (Stb. 205) niet van de toekenning van vacatiegeld zijn uitgesloten wordt aan de vice-voorzitters, voor zover aan hen geen vaste jaarlijkse vergoeding is toegekend, en de overige leden, daaronder niet begrepen de voorzitter, van de Raad voor het Kwekersrecht voor het deelnemen aan een zitting of een vergadering van de Raad een vacatiegeld toegekend.

  • 2 Het vacatiegeld bedraagt f 225,- per dag of een gedeelte daarvan.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-02-2006]

De vergoeding voor reis- en verblijfkosten aan de in artikel 1 bedoelde personen wordt vastgesteld overeenkomstig het bepaalde in het Reisbesluit binnenland en het Reisbesluit buitenland.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-02-2006]

De gemeenschappelijke beschikking van 16 augustus 1979 van de minister van Landbouw en Visserij, nr. FMZ 79/2351/AZ, en van de staatssecretaris van Financiën, nr. 379-11295 (Stcrt. 1980, 23), wordt ingetrokken.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-02-2006]

Deze regeling treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in de Staatscourant en werkt terug tot 1 juli 1988.

's-Gravenhage, 17 november 1988

De

minister

van Landbouw en Visserij,
Voor deze,
De

secretaris-generaal

,

T. H. J. Joustra

Naar boven