Regeling praktijkproef GBA

[Regeling vervallen per 01-07-2013.]
Geraadpleegd op 25-04-2024.
Geldend van 27-06-1990 t/m 30-06-2013

Regeling praktijkproef GBA

De minister van Binnenlandse Zaken;

Overwegende dat het, in verband met de voorgenomen invoering van een nieuw stelsel van bevolkingsadministratie, de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, wenselijk is regels te stellen met betrekking tot een te houden praktijkproef, waarin de uitgangspunten, eisen en voorwaarden waaraan dit stelsel dient te voldoen worden gesteld:

Besluit:

Paragraaf 1. Algemeen

[Regeling vervallen per 01-07-2013]

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-07-2013]

In deze regeling wordt verstaan onder:

persoonslijst:

het geheel van gegevens als vermeld in bijlage I, over één persoon;

gemeentelijk proefbestand:

het geheel van in de administratie van de deelnemende gemeente opgenomen persoonslijsten en gegevens bedoeld in bijlage II;

ingeschrevene:

de persoon ten aanzien van wie een persoonslijst is opgenomen in het gemeentelijk proefbestand persoonsgegevens;

afnemer:

een orgaan van het Rijk, een provincie, een gemeente of een ander openbaar lichaam met inbegrip van daaronder ressorterende diensten, instellingen en bedrijven, alsmede een orgaan van een instelling die met de uitvoering van publiekrechtelijke taken is belast;

binnengemeentelijke afnemer:

elke afnemer die een orgaan is van de eigen gemeente;

buitengemeentelijke afnemer:

elke andere afnemer dan een orgaan van de eigen gemeente;

derde:

elke andere persoon of instelling dan een afnemer of de ingeschrevene;

afnemers-proefbestand:

het bestand met persoonsgegevens dat door een afnemer in de praktijkproef wordt gebruikt en geheel of gedeeltelijk is opgebouwd aan de hand van gegevens verstrekt uit een gemeentelijk proefbestand;

derden-proefbestand:

het bestand met persoonsgegevens dat door een derde in de praktijkproef wordt gebruikt en geheel of gedeeltelijk is opgebouwd aan de hand van gegevens verstrekt uit een gemeentelijk proefbestand.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-07-2013]

 • 1 Er wordt een praktijkproef gehouden met het oog op de invoering van het stelsel van de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

 • 2 De praktijkproef heeft tot doel om, in verband met de voorgenomen invoering van het stelsel van de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, de technische, administratieve en bevolkingsboekhoudkundige werking van dit stelsel te testen.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-07-2013]

 • 1 De directeur-generaal Openbaar Bestuur draagt zorg voor de goede uitvoering van de praktijkproef. Hij voert het nodige overleg met de deelnemers aan de praktijkproef.

 • 2 De directeur-generaal Openbaar Bestuur stelt vast:

  • a. een draaiboek praktijkproef, omvattende het geheel van richtlijnen met betrekking tot de wijze waarop en de voorwaarden waaronder de praktijkproef dient plaats te vinden;

  • b. een logisch ontwerp, omvattende het geheel van de ten behoeve van de praktijkproef te geven richtlijnen met betrekking tot de technische, administratieve en beveiligingsaspecten van het stelsel van de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

  • c. een conversiehandleiding, omvattende het geheel van de ten behoeve van de praktijkproef te geven richtlijnen met betrekking tot de aanleg van persoonslijsten.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-07-2013]

 • 1 De praktijkproef bestaat uit de volgende fasen:

  • a. voorbereiding praktijkproef;

  • b. uitvoering praktijkproef;

  • c. evaluatie praktijkproef.

 • 2 De directeur-generaal Openbaar Bestuur stelt voor iedere fase het tijdstip van aanvang vast. Elk tijdstip wordt in de Nederlandse Staatscourant bekendgemaakt.

 • 3 Vanaf het tijdstip van aanvang van de fase van voorbereiding praktijkproef mogen de gegevens, opgenomen in het gemeentelijk proefbestand, overeenkomstig hetgeen daaromtrent is gesteld bij of krachtens deze regeling, worden gebruikt.

 • 4 Gedurende de uitvoering van de praktijkproef dient ten minste te zijn voldaan aan de volgende voorwaarden:

  • a. aan de proef neemt een zodanig, door de directeur-generaal Openbaar Bestuur vast te stellen, aantal gemeenten deel als noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de praktijkproef;

  • b. het aantal deelnemende buitengemeentelijke afnemers bedraagt minimaal 2.

 • 5 De minister van Binnenlandse Zaken kan onder bijzondere omstandigheden besluiten de praktijkproef te beëindigen, voort te zetten of te hervatten.

Paragraaf 2. Deelneming van gemeente, afnemers en derden aan de praktijkproef

[Regeling vervallen per 01-07-2013]

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-07-2013]

 • 1 Aan de praktijkproef kunnen slechts de gemeenten deelnemen, die door de directeur-generaal Openbaar Bestuur met hun instemming zijn aangewezen. Bij de aanwijzing wordt bepaald vanaf welke datum de gemeente deel kan nemen.

 • 2 Een aangewezen gemeente dient gedurende haar deelname aan de praktijkproef ten minste te voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • a. de gemeente geeft gevolg aan de in het draaiboek praktijkproef en in het logisch ontwerp gegeven richtlijnen;

  • b. de gemeente heeft met betrekking tot alle personen die zijn opgenomen in het persoonsregister van de gemeente persoonslijsten aangelegd, overeenkomstig de conversiehandleiding;

  • c. de gemeente heeft de beschikking over een binnengemeentelijk draaiboek praktijkproef als bedoeld in het draaiboek praktijkproef.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-07-2013]

 • 1 Aan de praktijkproef kunnen slechts de buitengemeentelijke afnemers deelnemen, die door de directeur-generaal Openbaar Bestuur met hun instemming zijn aangewezen. Bij de aanwijzing wordt bepaald vanaf welke datum de afnemer deel kan nemen.

 • 2 Bij de aanwijzing wordt aangegeven welke gegevens uit een gemeentelijk proefbestand, over welke categorie van personen in welke gevallen aan de desbetreffende afnemer mogen worden verstrekt.

 • 3 Een aangewezen buitengemeentelijke afnemer dient gedurende zijn deelname aan de praktijkproef ten minste te voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • a. de afnemer geeft gevolg aan de in het draaiboek praktijkproef en in het logisch ontwerp gegeven richtlijnen;

  • b. de afnemer heeft de beschikking over een eigen draaiboek praktijkproef;

  • c. de afnemer heeft, met inachtneming van hetgeen daaromtrent is gesteld in het logisch ontwerp, een regeling getroffen met betrekking tot de beveiliging van het afnemers-proefbestand en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met de in het bestand opgenomen persoonsgegevens.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-07-2013]

 • 1 Aan de praktijkproef kunnen slechts de derden deelnemen, die door de directeur-generaal Openbaar Bestuur met hun instemming zijn aangewezen. Bij de aanwijzing wordt bepaald vanaf welke datum de derde deel kan nemen.

 • 3 De aangewezen derde draagt er zorg voor dat het derden-proefbestand binnen een maand na het einde van de praktijkproef is vernietigd.

Paragraaf 3. Verstrekking en gebruik van gegevens uit het gemeentelijk proefbestand

[Regeling vervallen per 01-07-2013]

Artikel 8

[Regeling vervallen per 01-07-2013]

 • 1 Verstrekking van gegevens uit het gemeentelijk proefbestand mag slechts geschieden in de gevallen, voorzien bij of krachtens deze regeling, aan:

  • a. aan de praktijkproef deelnemende afnemers;

  • b. aan de praktijkproef deelnemende gemeenten;

  • c. aan de praktijkproef deelnemende derden;

  • d. de ingeschrevene;

  • e. de bewerker;

  • f. de door de directeur-generaal Openbaar Bestuur aangewezen personen die belast zijn met schouwing en toetsing van de technische en administratieve inrichting en werking van het stelsel van de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens en de beveiliging daarvan.

 • 2 De gegevens verstrekt uit het gemeentelijk proefbestand mogen slechts worden gebruikt ten behoeve van de praktijkproef.

 • 3 Het administratienummer wordt door een aan de praktijkproef deelnemende derde niet gebruikt dan voor zover noodzakelijk voor een doelmatige verzending en ontvangst van de gegevens uit het gemeentelijk proefbestand

 • 4 Het administratienummer wordt door een aan de praktijkproef deelnemende afnemer niet bekendgemaakt aan derden. Het administratienummer wordt door een aan de praktijkproef deelnemende derde niet bekendgemaakt aan afnemers of aan andere derden.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 01-07-2013]

Verstrekking van gegevens uit het gemeentelijk proefbestand aan een aan de praktijkproef deelnemende afnemer, aan een aan de praktijkproef deelnemende gemeente en aan een aan de praktijkproef deelnemende derde vindt plaats in de gevallen, voorzien in het draaiboek praktijkproef, met inachtneming van de eisen uit het logisch ontwerp.

Paragraaf 4. Rechten van de burger

[Regeling vervallen per 01-07-2013]

Artikel 10

[Regeling vervallen per 01-07-2013]

Het bestuur van een gemeente als bedoeld in artikel 5, eerste lid, doet zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee weken na aanvang van de deelname aan de praktijkproef op de in de gemeente gebruikelijke wijze openbare mededeling van:

 • a. het feit van deelname van de gemeente aan de praktijkproef;

 • b. de rechten, welke de burger in het kader van de praktijkproef zijn toegekend;

 • c. de afnemers en derden, waaraan in het kader van de praktijkproef gegevens mogen worden verstrekt en de voorwaarden waaronder dat mag geschieden.

Artikel 11

[Regeling vervallen per 01-07-2013]

 • 1 Gedurende de periode van deelname aan de praktijkproef, verstrekt het gemeentebestuur desgevraagd binnen een maand aan een ingeschrevene op diens verzoek eenmalig kosteloos een afschrift van de gegevens op de persoonslijst.

 • 2 Het gemeentebestuur deelt een ieder op diens verzoek schriftelijk binnen een maand kosteloos mede of hem betreffende gegevens in het gemeentelijk proefbestand zijn opgenomen.

 • 3 Het gemeentebestuur verleent een ieder op diens verzoek binnen een maand kosteloos inzage in hem betreffende gegevens in het gemeentelijk proefbestand.

 • 4 Het gemeentebestuur verstrekt een ieder op diens verzoek binnen een maand een afschrift van hem betreffende gegevens in het gemeentelijk proefbestand.

 • 5 Het administratienummer en het gegeven uit vak 6 van de persoonskaart, dat aangeeft tot welk kerkgenootschap, vereniging met godsdienstig doel of levensbeschouwelijke groepering de betrokken persoon behoort, wordt niet in een afschrift als bedoeld in het eerste en vierde lid opgenomen.

 • 6 Het gemeentebestuur draagt zorg voor een deugdelijke vaststelling van de identiteit van de verzoeker.

 • 7 De verzoeken, bedoeld in het eerste tot en met vierde lid, worden voor minderjarigen jonger dan 16 jaar en voor onder curatele gestelden gedaan door ouders, voogden of verzorgers onderscheidenlijk de curator.

Artikel 12

[Regeling vervallen per 01-07-2013]

Het gemeentebestuur draagt zorg dat op verzoek van de burger, dan wel ambtshalve, de gegevens, opgenomen in het gemeentelijk proefbestand, worden verbeterd, verwijderd of aangevuld, indien die gegevens niet overeenstemmen wel de gegevens in het persoonsregister of de andere voorgeschreven bronnen waaraan zij zijn ontleend.

Artikel 13

[Regeling vervallen per 01-07-2013]

 • 1 Het gemeentebestuur deelt aan een persoon, ten aanzien van wie gegevens zijn opgenomen in het gemeentelijk proefbestand persoonsgegevens, op diens verzoek schriftelijk binnen een maand mede of vanaf het moment van deelname aan de praktijkproef hem betreffende gegevens uit het proefbestand zijn verstrekt.

 • 2 Indien zodanige verstrekking is geschied, doet het gemeentebestuur daarvan desgevraagd binnen een maand na ontvangst van het verzoek schriftelijk mededeling aan verzoeker. Het gemeentebestuur kan volstaan met een in algemene termen gestelde mededeling omtrent de verstrekking, tenzij het belang van de verzoeker onevenredig wordt geschaad.

Paragraaf 5. Evaluatie

[Regeling vervallen per 01-07-2013]

Artikel 14

[Regeling vervallen per 01-07-2013]

 • 1 De directeur-generaal Openbaar Bestuur draagt zorg voor een evaluatie van de praktijkproef, waarvan het resultaat wordt neergelegd in een evaluatierapport.

 • 2 Het evaluatierapport dient zodanig te zijn samengesteld, dat conclusies getrokken kunnen worden met betrekking tot:

  • a. het functioneren van het stelsel van de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens als instrument in het kader van de overheidspersoonsinformatievoorziening;

  • b. de gestelde eisen in het logisch ontwerp van de conversie-handleiding;

  • c. het functioneren van de schouwings- en toetsingsinstrumenten;

  • d. de te verwachten kwantiteit van het berichtenverkeer na invoering van het stelsel van de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

  • e. de werking van niet door de leiding van het project GBA beïnvloedbare componenten van het stelsel van de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

  • f. de kwaliteitsaspecten en de doelmatigheid van het berichtenverkeer ten behoeve van afnemers en derden;

  • g. de aan de burger toegekende rechten met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Paragraaf 7. Slotbepalingen

[Regeling vervallen per 01-07-2013]

Artikel 16

[Regeling vervallen per 01-07-2013]

Een ieder die betrokken is bij de uitvoering van deze regeling en daarbij de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden, en voor wie niet reeds uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift ter zake van die gegevens een geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht tot geheimhouding daarvan, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hem tot bekendmaking verplicht of uit zijn taak bij de uitvoering van deze regeling de noodzaak tot bekendmaking voortvloeit.

Artikel 17

[Regeling vervallen per 01-07-2013]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van de Nederlandse Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 18

[Regeling vervallen per 01-07-2013]

Deze regeling kan worden aangehaald als: Regeling praktijkproef GBA.

's-Gravenhage, 15 november 1988

De

minister

van Binnenlandse Zaken,

C. P. van Dijk

Naar boven