Koffieregeling 1988

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geraadpleegd op 05-12-2023.
Geldend van 01-01-1998 t/m 23-01-2004

Koffieregeling 1988

De minister van Landbouw en Visserij,

Gelet op de artikelen 6, 7, 8 en 11 van het In- en uitvoerbesluit koffie 1988;

Mede gelet op artikel 11 van de In- en uitvoerwet;

In overeenstemming met de staatssecretaris van Financiën;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

 • 1 In deze regeling wordt verstaan onder:

  a. besluit:

  In en uitvoerbesluit koffie 1988 (Stb. 1988, 480);

  b. minister:

  minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

  c. toepassingsregelen:

  regels betreffende de toepassing van certificaten van oorsprong wanneer quota van kracht zijn, zoals opgenomen in de bijlage behorende bij Verordening (EEG) nr. 2896/87 van de Raad van 28 september 1987 (Pb. EG nr. L 276);

  d. overeenkomst:

  Internationale Koffie-overeenkomst 1983 (Trb. 33 en 73);

  e. ambtenaar:

  ambtenaar der invoerrechten en accijnzen;

  f. hoofdproduktschap:

  Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten;

  g. deelnemend land:

  hetgeen artikel 3, vijfde lid, van de overeenkomst daaronder verstaat.

 • 2 In deze regeling wordt onder invoer verstaan hetgeen artikel 2 en 3 van het besluit daaronder verstaan en onder uitvoer hetgeen artikel 4, 5 en 10 van het besluit daaronder verstaan.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

 • 1 Vergunningen voor de invoer van koffie als bedoeld in artikel 2 van het besluit worden verleend door het hoofdproduktschap.

 • 2 De vorm van de vergunning stemt overeen met die van de vergunning, die door het hoofdproduktschap ingevolge artikel 2 van het In- en uitvoerbesluit landbouwgoederen 1980 (Stb. 1980, 758) wordt verleend voor de invoer van goederen, die niet onderworpen zijn aan een gemeenschappelijke marktorganisatie, met dien verstande dat:

  • a. in de linkerbovenhoek dient te worden verwezen naar het besluit;

  • b. dient te blijken, dat de vergunning namens de minister is verleend.

 • 3 De vergunning is slechts geldig, indien deze is ondertekend door een bevoegde functionaris dan wel is voorzien van enig stempel of merk, waaruit blijkt dat zij bevoegdelijk is verleend.

 • 4 Het hoofdproduktschap kan een door hetzelve ingevolge het bepaalde in het eerste lid verleende vergunning namens de minister op de voet van het bepaalde in artikel 9 van de In- en uitvoerwet intrekken.

 • 5 Het hoofdproduktschap kan aan een vergunning voorschriften verbinden en deze onder beperkingen verlenen.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

 • 1 Van het verbod van invoer van koffie zonder vergunning als bedoeld in artikel 2 van het besluit is vrijgesteld:

  • a. de invoer van koffie tot een hoeveelheid, al dan niet in de vorm van monsters, van ten hoogste 60 kg netto ongebrande koffie of het equivalent waarvan zoals vermeld in de toepassingsregelen;

  • b. de invoer van koffie ter zake waarvan bij de aangifte ten invoer aan de ambtenaar bij wie de aangifte wordt gedaan, wordt overgelegd een op de in te voeren zending betrekking hebbend, deugdelijk ingevuld geldig certificaat als bedoeld in de toepassingsregelen en wel, al naar het geval:

   • -

    een certificaat van oorsprong (formulier O), hetzij

   • -

    een certificaat van heruitvoer (formulier R), hetzij

   • -

    een certificaat van herverzending (formulier RS), hetzij

   • -

    een certificaat van doorvoer (formulier T), hetzij

   • -

    een certificaat van doorvoer (formulier T), voorzien van het opschrift ‘non-member coffee’.

 • 2 De ambtenaar aan wie het in het eerste lid, onderdeel b, bedoelde geldige certificaat is overhandigd, zendt het certificaat toe aan het hoofdproduktschap, na daarop de gegevens te hebben ingevuld overeenkomstig het bepaalde in de toepassingsregelen.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

 • 1 Van het verbod van uitvoer van koffie zonder certificaat van heruitvoer als bedoeld in artikel 4 van het besluit is vrijgesteld:

  • a. de uitvoer van koffie tot een hoeveelheid, al dan niet in de vorm van monsters, van ten hoogste 60 kg netto ongebrande koffie of het equivalent daarvan zoals vermeld in de toepassingsregelen;

  • b. de uitvoer van koffie in kleine hoeveelheden, bestemd voor direct verbruik aan boord van schepen, vliegtuigen en andere bedrijfsmatig geëxploiteerde vervoermiddelen.

 • 2 Van het verbod van uitvoer van koffie zonder certificaat van heruitvoer als bedoeld in artikel 4 van het besluit is vrijgesteld de uitvoer van koffie als bedoeld in artikel 5 van het besluit en indien bij de aangifte ter uitvoer een door of namens de Economische Controledienst van het ministerie van Economische Zaken afgegeven verklaring wordt overgelegd waaruit blijkt dat is voldaan aan de voorwaarden die zijn gesteld bij de invoervergunning.

 • 3 De ambtenaar aan wie de in het tweede lid bedoelde verklaring is overhandigd, zendt de verklaring, afgestempeld, toe aan de Economische Controledienst.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

 • 1 In de gevallen waarin het uitvoer van koffie naar een deelnemend land betreft, geeft de ambtenaar het origineel van het certificaat van heruitvoer na afstempeling af ter begeleiding van de zending en zendt hij het eerste afschrift van dit certificaat, afgestempeld, toe aan het hoofdproduktschap.

 • 2 In de gevallen waarin het uitvoer van koffie naar een niet-deelnemend land betreft, zendt de ambtenaar het origineel alsmede het eerste afschrift van het certificaat van heruitvoer afgestempeld toe aan het hoofdproduktschap.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

De in de artikelen 3 en 4 bedoelde certificaten alsmede de eventueel daarbij behorende zegels worden voor wat betreft Nederland, met uitzondering van de certificaten van doorvoer (formulier T) afgegeven overeenkomstig het bepaalde in artikel 12 van het besluit, afgegeven door het hoofdproduktschap.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

Met certificaten welke door het hoofdproduktschap overeenkomstig het bepaalde in artikel 3, tweede lid, onderscheidenlijk artikel 5 zijn ontvangen handelt het hoofdproduktschap overeenkomstig het bij de overeenkomst en de toepassingsregelen bepaalde.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

Het hoofdproduktschap neemt bij de toepassing van de artikelen 2, eerste en vijfde lid, 6 en 7 de aanwijzingen van de minister in acht.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

Ontheffing als bedoeld in artikel 6 van het besluit wordt namens de minister verleend door de voorzitter van het hoofdproduktschap.

Artikel 10

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

Ten aanzien van de overlegging van certificaten ter zake van de invoer van koffie waarvan de datum van export uit het land van herkomst ligt vóór de datum van inwerkingtreding van de toepassingsregelen, gelden de afwijkende procedures zoals die in de toepassingsregelen zijn opgenomen.

Artikel 11

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

De Koffiebeschikking 1987 (Stcrt. 1988, 74) vervalt.

Artikel 12

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag waarop het In- en uitvoerbesluit koffie 1988 van kracht wordt en kan worden aangehaald als Koffieregeling 1988.

's-Gravenhage, 10 november 1988

De

minister

van Landbouw en Visserij,
Voor deze,
De

secretaris-generaal

,

T. H. J. Joustra

Naar boven