Machtigingswet Koninklijke PTT Nederland NV

[Regeling vervallen per 01-04-2009.]
Geraadpleegd op 04-10-2023.
Geldend van 19-05-2004 t/m 31-03-2009

Wet van 26 oktober 1988, houdende regels met betrekking tot de oprichting van de naamloze vennootschap PTT Nederland NV

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is dat de Staat der Nederlanden overgaat tot oprichting van de naamloze vennootschap PTT Nederland NV, waarin de vermogensbestanddelen van de Staat welke worden toegerekend aan het Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie worden ingebracht, en dat ingevolge artikel 40 van de Comptabiliteitswet 1976 (Stb. 1976, 671) voor de oprichting van deze vennootschap machtiging bij wet is vereist;

dat het voorts wenselijk is de naamloze vennootschap PTT Nederland NV aan te wijzen als houder van de concessies, bedoeld in de tot stand te brengen wetgeving op het terrein van de post en de telecommunicatie;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk I

[Regeling vervallen per 01-04-2009]

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-04-2009]

Onze Minister van Financiën wordt gemachtigd om namens de Staat deel te nemen in plaatsing van kapitaal door Koninklijke KPN N.V. of door TPG N.V.

Hoofdstuk II

[Regeling vervallen per 01-04-2009]

Artikel 10

[Regeling vervallen per 01-04-2009]

  • 1 De onder het Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie berustende archiefbescheiden worden, met uitzondering van die welke betrekking hebben op de regelgevende taken van het Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie, ter beschikking gesteld aan Koninklijke PTT Nederland N.V.. Daarvan wordt een verklaring opgemaakt die ten minste inhoudt een specificatie van deze archiefbescheiden. Onze Minister van Verkeer en Waterstaat, Koninklijke PTT Nederland N.V. en de algemene rijksarchivaris bewaren ieder een exemplaar van deze verklaring.

  • 2 De Archiefwet 1995 (Stb. 276) is op de in het eerste lid bedoelde archiefbescheiden van toepassing.

Hoofdstuk IV

[Regeling vervallen per 01-04-2009]

Artikel 30

[Regeling vervallen per 01-04-2009]

De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden gesteld.

Artikel 31

[Regeling vervallen per 01-04-2009]

Deze wet kan worden aangehaald als: Machtigingswet Koninklijke PTT Nederland N.V..

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te Canberra, 26 oktober 1988

Beatrix

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

N. Smit-Kroes

De Minister van Financiën,

H. O. C. R. Ruding

Uitgegeven de vierentwintigste november 1988

De Minister van Justitie,

F. Korthals Altes

Naar boven