Testmethoden voor toxiciteit en ecotoxiciteit

Geraadpleegd op 18-05-2024.
Geldend van 01-01-1989 t/m heden

Regeling betreffende de inwerkingtreding van de Richtlijn van de Commissie van 18 november 1987 houdende negende aanpassing aan de vooruitgang van de Richtlijn 67/548/EEG van de Raad betreffende de aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke stoffen

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 4, eerste lid, van het Kennisgevingsbesluit Wet milieugevaarlijke stoffen (Stb. 1986, 592);

Besluiten:

Artikel 1

Onderzoek, dat betrekking heeft op de toxiciteit en ecotoxiciteit en dat ingevolge hoofdstuk 2 van de Wet milieugevaarlijke stoffen wordt uitgevoerd, dient met ingang van 1 januari 1989 te worden verricht met toepassing van de testmethoden zoals deze op 18 november 1987 door de Commissie van de Europese Gemeenschappen zijn aanvaard en vastgesteld (PbEG 1988 L 133).

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 1989 en wordt met de bijbehorende toelichting bekendgemaakt in de Nederlandse Staatscourant.

's-Gravenhage, 21 oktober 1988

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

E. H. T. M. Nijpels

,
De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

L. de Graaf

Naar boven