Beschikking premie en plafonds 1989

[Regeling vervallen per 01-02-2005.]
Geldend van 01-01-1989 t/m 31-01-2005

Beschikking premie en plafonds 1989

De minister van Justitie en de minister van Binnenlandse Zaken,

Gelet op artikel 9 van het Besluit geneeskundige verzorging politie 1984 (Stb. 343);

Besluiten:

Artikel I

[Vervallen per 01-02-2005]

Het percentage van de heffingsgrondslag, bedoeld in artikel 9, vierde lid, van het Besluit geneeskundige verzorging politie 1984 wordt vastgesteld op 7,5.

Artikel II

[Vervallen per 01-02-2005]

Het maximum bedrag, bedoeld in artikel 9, vierde lid, van het Besluit geneeskundige verzorging politie 1984, waarboven van de heffingsgrondslag geen bijdrage zal worden berekend, wordt vastgesteld op:

voor groep A:

f 4444,20 zijnde f 4115 vermeerderd met 8% vakantie-uitkering:

voor groep B:

f 6138, 72 zijnde f 5684 vermeerderd met 8% vakantie-uitkering;

Artikel III

[Vervallen per 01-02-2005]

Dit besluit, die kan worden aangehaald als ‘Beschikking premie en plafonds 1989’ wordt geplaatst in de Nederlandse Staatscourant en treedt in werking op 1 januari 1989.

's-Gravenhage, 4 oktober 1988

De

minister

van Justitie.
voor deze,
De

directeur-generaal voor politie en vreemdelingenzaken

,

J. H. Grosheide

De

minister

van Binnenlandse Zaken.
voor deze,
De

directeur-generaal voor openbare orde en veiligheid

,

I.W. Opstelten

Terug naar begin van de pagina