Besluit jaarlijkse registratievergoeding

[Regeling vervallen per 13-01-2006.]
Geraadpleegd op 30-05-2024.
Geldend van 01-01-2002 t/m 12-01-2006

Besluit van 23 september 1988, houdende vaststelling van de jaarlijkse registratievergoeding

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Landbouw en Visserij van 20 mei 1988, nr. J. 4180, Directie Juridische en Bedrijfsorganisatorische Zaken;

Gelet op artikel 3, derde lid, van de Diergeneesmiddelenwet (Stb. 1985, 410);

De Raad van State gehoord (advies van 27 juli 1988, nr. W.11.88.0267);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Landbouw en Visserij van 13 september 1988, nr. J. 88/8775, Directie Juridische en Bedrijfsorganisatorische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 13-01-2006]

Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

wet: Diergeneesmiddelenwet (Stb. 1985, 410);

Bureau: het Bureau Registratie Diergeneesmiddelen, Postbus 289, 6700 AG Wageningen.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 13-01-2006]

  • 1 De in artikel 3, derde lid, van de wet bedoelde vergoeding bedraagt voor de duur van de registratie € 453,78 en is jaarlijks verschuldigd met ingang van de dertiende kalendermaand nadat de aanvraag tot registratie door het Bureau is ingeschreven.

  • 2 De betaling van het in het eerste lid bedoelde bedrag dient binnen één maand na dagtekening van het verzoek om betaling door het Bureau op de daarbij aangegeven wijze te worden voldaan.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 13-01-2006]

  • 1 Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit jaarlijkse registratievergoeding.

  • 2 Dit besluit treedt in werking op de tweede dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het is geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State en de Algemene Rekenkamer.

Het Oude Loo, 23 september 1988

Beatrix

De Minister van Landbouw en Visserij,

G. J. M. Braks

Uitgegeven de vijfentwintigste oktober 1988

De Minister van Justitie,

F. Korthals Altes

Naar boven