DBB-besluit milieubeheer

[Regeling vervallen per 01-06-2009.]
Geraadpleegd op 12-06-2024.
Geldend van 01-06-2008 t/m 31-05-2009

Besluit van 22 september 1988, tot vaststelling van een algemene maatregel van bestuur krachtens artikel 24 van de Wet milieugevaarlijke stoffen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 15 april 1988, no. MJZ 1548021, Centrale Directie Juridische Zaken, gedaan in overeenstemming met Onze Minister van Economische Zaken en de Staatssecretarissen van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur;

Overwegende dat het voor het voorkomen van ongewenste effecten van di-u-oxo-di-n-butylstanniohydroxyboraan op mens en milieu wenselijk is regelen te stellen ter beperking van de vervaardiging, invoer, ter beschikkingstelling en toepassing van genoemde stof;

Gelet op artikel 24 van de Wet milieugevaarlijke stoffen (Stb. 1985, 639);

Gezien het advies van de Centrale raad voor de milieuhygiëne (advies van 16 september 1987, no. S-87/789);

De Raad van State gehoord (advies van 27 juli 1988, no. WO8.88.0226);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 13 september 1988, no. MJZ 1398010, Centrale Directie Juridische Zaken, uitgebracht in overeenstemming met Onze Minister van Economische Zaken en de Staatssecretarissen van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Welzijn, Volksgzondheid en Cultuur;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-06-2009]

Het is verboden di-u-oxo-di-n-butylstanniohydroxyboraan te vervaardigen of, al dan niet verwerkt in een preparaat of produkt, in Nederland in te voeren, aan een ander ter beschikking te stellen of toe te passen.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-06-2009]

  • 1 Artikel 1 is niet van toepassing op het vervaardigen of, al dan niet verwerkt in een preparaat of produkt, in Nederland invoeren, aan een ander ter beschikking stellen of toepassen van di-u-oxo-di-n-butylstanniohydroxyboraan, voor zover de stof

    • a. uitsluitend is bestemd voor het verrichten van onderzoek in laboratoria of

    • b. uitsluitend via een gesloten proces wordt omgezet in eindprodukten waarin de stof als zodanig niet meer voorkomt.

  • 2 Artikel 1 is niet van toepassing op het in Nederland invoeren van di-u-oxo-di-n-butylstanniohydroxyboraan, al dan niet verwerkt in een preparaat of produkt, indien dit is bestemd om weer te worden uitgevoerd, onder douanecontrole blijft en niet in Nederland wordt verwerkt.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-06-2009]

  • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

  • 2 Het kan worden aangehaald als DBB-besluit milieubeheer.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

's-Gravenhage, 22 september 1988

Beatrix

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer a.i.,

N. Smit-Kroes

Uitgegeven de negenentwintigste september 1988

De Minister van Justitie,

F. Korthals Altes

Naar boven