Wijzigingsbesluit Besluit herziening bezoldiging militairen zeemacht 1954, enz.

Meerdere toekomstige wijzigingen; eerste op 03-09-1993. Zie het overzicht van wijzigingen.
[Regeling materieel uitgewerkt per 31-12-1991.]
Geraadpleegd op 23-06-2024.
Geldend van 01-07-1993 t/m heden

Besluit van 15 september 1988, houdende wijziging van a het Besluit herziening bezoldiging militairen zeemacht 1954 (Stb. 50) b de Regeling inkomsten militairen land- en luchtmacht 1969 (Stb. 1968, 523) c de Regeling betreffende de aanspraken van militairen der zeemacht op een jaarlijkse vakantie-uitkering (Stb. 1954, 607), in verband met de verhoging van de leeftijdsgrens van het volwassenensalaris en verscherping van de staffeling in de jeugdsalarissen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Defensie a.i. van 26 juli 1988, Afdeling arbeidsvoorwaarden militair personeel, nr. D88/091/23352;

Gelet op artikel 12 van de Militaire Ambtenarenwet 1931 (Stb. 519);

De Raad van State gehoord (advies van 26 augustus 1988, nr. W07.88.0433);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Defensie van 8 september 1988, nr. D 88/091/26523;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel IV. Overgangsbepalingen

 • 1 Voor de militair die op 30 september 1988 de leeftijd van 22 jaar nog niet had bereikt en voor wie op die dag een bezoldiging gold als vermeld in de bezoldigingsschaal bedoeld in artikel 2, tweede lid, van het Besluit herziening bezoldiging militairen zeemacht 1954, dan wel als vermeld in de bijlage A of B behorende bij artikel 28, tweede lid, van de Regeling inkomsten militairen land- en luchtmacht 1969, zoals deze luidden op 30 september 1988, geldt, zo lang die militair de leeftijd van 22 jaar nog niet heeft bereikt, de hieronder vermelde bezoldiging dan wel wedde:

  Diensttijd

  MATR3

  MATR2

  MATR1

  KPL

  SGT

  LTZ3

  LTZ2

  J16

  1317

  1391

  1707

  -

  -

  -

  -

  J17

  1475

  1558

  1912

  -

  -

  -

  -

  J18

  1633

  1725

  2117

  2190

  2265

  2817

  -

  J19

  1791

  1892

  2321

  2402

  2484

  3090

  -

  J20

  1949

  2059

  2526

  2614

  2703

  3362

  3513

  00

  -

  -

  -

  -

  -

  3465

  3627

  01

  2107

  2226

  2731

  2826

  2922

  3635

  3798

  02

  -

  -

  2829

  2895

  2987

  3806

  3969

  03

  -

  -

  2931

  2967

  3058

  3933

  4095

  Diensttijd

  sld

  sld1

  kpl

  kpl1

  sgt

  sm

  aoo

  J16

  1441

  1466

  1534

  -

  -

  -

  -

  J17

  1614

  1642

  1718

  1814

  1911

  -

  2055

  J18

  1786

  1818

  1902

  2008

  2116

  2182

  2275

  J19

  1959

  1994

  2086

  2202

  2321

  2393

  2495

  J20

  2132

  2170

  2270

  2397

  2525

  2604

  2715

  1

  2305

  2346

  2454

  2591

  2730

  2815

  2935

  Diensttijd

  tlnt

  elnt

  J18

  2774

  2867

  J19

  3042

  3144

  J20

  3311

  3422

  0

  3402

  3518

  1

  3579

  3699

  2

  3754

  3880

  3

  3880

  4004

 • 2 De militair die op 30 september 1988 in werkelijke dienst was, heeft aanspraak op een minimumbedrag aan vakantie-uitkering over een maand, zoals bedoeld in artikel 3 van het Besluit vakantie-uitkering militairen zeemacht of in artikel 43 van de Regeling inkomsten militairen land- en luchtmacht 1969, ten bedrage van

  • a. f 227,62, indien hij in die maand 21 jaar of ouder is;

  • b. het bedrag genoemd onder a, indien hij in die maand jonger dan 21 jaar is, met dien verstande dat een korting van 7½% per leeftijdsjaar beneden die leeftijd wordt toegepast.

 • 3 De militair die op 31 december 1985 jonger was dan 21 jaar en die op die dag reeds aanspraak had op het (volledige) minimumbedrag van de vakantie-uitkering bedoeld in artikel 3 van het Besluit vakantie-uitkering militairen zeemacht of artikel 43 van de Regeling inkomsten militairen land- en luchtmacht 1969, zoals dat artikel luidde op evenbedoelde datum, behoudt deze aanspraak.

Artikel V

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State en de Algemene Rekenkamer.

's-Gravenhage, 15 september 1988

Beatrix

De Staatssecretaris van Defensie,

J. van Houwelingen

Uitgegeven de zevenentwintigste september 1988

De Minister van Justitie,

F. Korthals Altes

Naar boven