Instellingsbesluit adviescommissie Landbouwvoorlichting

[Regeling vervallen per 11-06-2004.]
Geraadpleegd op 23-02-2024.
Geldend van 01-11-1988 t/m 10-06-2004

Instellingsbesluit adviescommissie Landbouwvoorlichting

De minister van Landbouw en Visserij,

Overwegende dat het voornemen bestaat tot privatisering van de landbouwvoorlichting en tot oprichting van een Stichting Landbouwvoorlichting en dat als eerste fase van deze operatie een Dienst Landbouwvoorlichting zal worden ingesteld.

Voorts overwegende dat het wenselijk wordt geacht dat bij het instellen en inrichten van de Dienst Landbouwvoorlichting, vooruitlopend op de instelling van een bestuur, een adviescommissie functioneert;

Gehoord het Landbouwschap;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 11-06-2004]

Er is een adviescommissie Landbouwvoorlichting, hierna te noemen adviescommissie.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 11-06-2004]

De adviescommissie heeft tot taak het gevraagd en ongevraagd adviseren aan de minister van Landbouw en Visserij over de verwezenlijking van de Stichting Landbouwvoorlichting.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 11-06-2004]

 • 1 De adviescommissie heeft negen leden.

 • 2 De minister van Landbouw en Visserij benoemt vier leden.

 • 3 Het Landbouwschap benoemt vier leden.

 • 4 De minister van Landbouw en Visserij benoemt de voorzitter tevens lid, op voordracht van het Landbouwschap.

 • 5 De minister van Landbouw en Visserij kan op voordracht van de adviescommissie adviserende leden benoemen.

 • 6 De adviescommissie wijst uit haar midden een plaatsvervangend voorzitter aan.

 • 7 De directeur Dienst Landbouwvoorlichting is secretaris van de adviescommissie.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 11-06-2004]

 • 1 De adviescommissie is bevoegd tot het bijwonen van haar vergaderingen personen uit te nodigen, wier aanwezigheid in verband met de te behandelen onderwerpen noodzakelijk wordt geoordeeld.

 • 2 De adviescommissie kan voor onderdelen van haar taak werkgroepen instellen, waaraan ook niet-leden van de adviescommissie kunnen deelnemen. De adviescommissie bepaalt de taak, de periode waarvoor zij worden ingesteld, en de bevoegdheden van deze werkgroepen.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 11-06-2004]

 • 1 Dit besluit wordt bekend gemaakt in de Staatscourant.

 • 2 Dit besluit treedt in werking en werkt terug tot 1 september 1988.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 11-06-2004]

Dit besluit kan worden aangehaald als ‘Instellingsbesluit adviescommissie Landbouwvoorlichting’.

's-Gravenhage, 12 september 1988

De

minister

van Landbouw en Visserij,

G. J. M. Braks

Naar boven