Faciliteit Nederlandse Zeescheepvaart 1988

[Regeling vervallen per 01-07-2011.]
Geraadpleegd op 04-10-2023.
Geldend van 23-05-1997 t/m 30-06-2011

Faciliteit Nederlandse Zeescheepvaart 1988

De minister van Verkeer en Waterstaat,

Overwegende dat de regering het wenselijk acht dat ter verbetering van de concurrentiepositie van de Nederlandse zeescheepvaart een regeling wordt ingevoerd op grond waarvan de werkgever op het loon van een zeevarende een aftrek van 35% ter zake van aftrekbare kosten kan toepassen onder inhouding van een verrekeningsbijdrage zeevaart:

Overwegende dat deze regeling niet voor 1 januari 1989 van kracht kan zijn en dat de regering het wenselijk acht dat de met de regeling bedoelde effecten reeds vanaf 1 januari 1988 zullen optreden;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-07-2011]

 • 1 Voor het bepaalde in deze regeling wordt verstaan onder:

  a. zeevarende:

  de werknemer die als kapitein, scheepsofficier of scheepsgezel van een zeeschip werkzaam is in privaatrechtelijke dienstbetrekking tot een inhoudingsplichtige in de zin van de Wet op de loonbelasting 1964 die het zeescheepvaartbedrijf hier te lande daadwerkelijk uitoefent onder Nederlandse vlag al dan niet te zamen met een of meer in Nederland wonende natuurlijke personen of in Nederland gevestigde lichamen die ter zake van de uitoefening van het zeescheepvaartbedrijf aan de vennootschapsbelasting zijn onderworpen, met dien verstande dat niet als zeevarende in de zin van deze regeling wordt beschouwd de werknemer die door de inhoudingsplichtige wordt te werk gesteld op een zeeschip dat niet tot het zeescheepvaartbedrijf van die inhoudingsplichtige behoort, tenzij dit zeeschip de Nederlandse vlag voert;

  b. zeeschip:

  een zeeschip in de zin van de Zeebrievenwet (Stb. 1963, 229);

  c. Het onder Nederlandse vlag uitoefenen van een zeescheepvaartbedrijf:

  het op 30 juni 1988 (peildatum) uitoefenen van een zeescheepvaartbedrijf voor meer dan 30% met zeeschepen die de Nederlandse vlag voeren, gemeten naar zowel het aantal in de vaart zijnde, bemande schepen als naar het aantal bemanningsleden van die schepen en beoordeeld naar het totaal van de schepen waarmee het zeescheepvaartbedrijf door of mede door de in onderdeel a bedoelde inhoudingsplichtige wordt uitgeoefend;

  d. Nederlandse vlag voeren:

  Het voeren van de Nederlandse vlag daartoe gerechtigd op grond van een Nederlandse zeebrief.

 • 2 Voor de toepassing van het eerste lid onderdeel c, wordt voor 30 juni 1988 gelezen 4 januari 1988 indien op 30 juni 1988 niet en op 4 januari 1988 wel aan de voorwaarden van dat onderdeel wordt voldaan.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-07-2011]

Met inachtneming van het bepaalde in de overige artikelen kan aan de in artikel 1, onderdeel a, bedoelde inhoudingsplichtige op aanvraag een bijdrage worden verleend.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-07-2011]

De bijdrage bestaat uit een gedeelte van 50 miljoen gulden die door de minister van Verkeer en Waterstaat als faciliteit voor 1988 ter beschikking zijn gesteld.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-07-2011]

Het in artikel 3 bedoelde gedeelte wordt per inhoudingsplichtige vastgesteld door het bedrag van de loonbelasting en de premie volksverzekeringen dat overeenkomstig het gestelde onder artikel 5 geacht kan worden door de inhoudingsplichtige over het loon van de zeevarenden voor de periode van 1 januari 1988 tot en met 30 juni 1988 te zijn afgedragen, te delen door de som van die bedragen aan loonbelasting en premie volksverzekeringen van alle inhoudingsplichtigen aan wie een bijdrage wordt verleend.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-07-2011]

Het bedrag van de loonbelasting en premie volksverzekeringen als bedoeld in artikel 4 wordt per inhoudingsplichtige vastgesteld door de over het loon van zeevarenden als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 (Stb. 202) vóór 15 september 1988 feitelijk afgedragen loonbelasting en premie volksverzekeringen over de periode van 1 januari 1988 tot en met 30 juni 1988 te vermenigvuldigen met een breuk waarvan

de teller

gelijk is aan het aantal loonbelasting- en/of premieplichtige zeevarenden als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 van de inhoudingsplichtige die op de in artikel 1, eerste lid, onderdeel c, bedoelde peildatum zeevarenden zijn als bedoeld in artikel 1, eerste lid onderdeel a en die blijkens de monsterrol op die datum op een zeeschip werkzaam waren

en de noemer

gelijk is aan het aantal loonbelasting- en premieplichtige zeevarenden als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 van de inhoudingsplichtige die blijkens de monsterrol op de in artikel 1, eerste lid, onderdeel c, bedoelde peildatum op een zeeschip werkzaam waren.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-07-2011]

De minister van Verkeer en Waterstaat kan tot gehele of gedeeltelijke terugvordering van de verleende bijdrage overgaan indien na het verlenen van de bijdrage blijkt dat de ter verkrijging van de bijdrage verstrekte gegevens onjuist of onvolledig waren.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 01-07-2011]

De Directeur-Generaal Goederenvervoer en door hem aan te wijzen instanties of personen dienen op hun verzoek, ten tijde en ter plaatse van hun keuzen, door de aanvrager in de gelegenheid te worden gesteld inlichtingen in te winnen of te doen inwinnen welke voor een juiste uitvoering van deze regeling noodzakelijk worden geacht.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 01-07-2011]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van verschijning van de Nederlandse Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. Deze regeling zal in afschrift worden gezonden aan de Algemene Rekenkamer.

Artikel 10

[Regeling vervallen per 01-07-2011]

Deze regeling kan worden aangehaald als de Faciliteit Nederlandse Zeescheepvaart 1988.

's-Gravenhage, 9 september 1988

De

minister

van Verkeer en Waterstaat.

N. Smit-Kroes

Naar boven