Toepassing van de wet op de omzetbelasting 1968 ten aanzien van de zgn. gebak-express-orders

[Regeling vervallen per 31-08-2007 met terugwerkende kracht tot en met 09-08-2007.]
Geraadpleegd op 13-07-2024.
Geldend van 22-08-1988 t/m 08-08-2007

Toepassing van de wet op de omzetbelasting 1968 ten aanzien van de zgn. gebak-express-orders

De Directeur-Generaal Belastingdienst heeft namens de Staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.

1. Inleiding

[Regeling vervallen per 31-08-2007 met terugwerkende kracht tot en met 09-08-2007]

Door de Stichting Gebak-express te Breda wordt aan banketbakkers in Nederland de mogelijkheid geboden om deel te nemen aan het zgn. Gebak-express-systeem. Dit systeem, hetwelk een grote mate van overeenkomst vertoont met het zgn. Fleurop-systeem (zie aanschrijving van 9 mei 1980, nr. 280-5116, BTW-25), biedt cliënten van banketbakkers de mogelijkheid om gebak en bonbons te bestellen en te laten bezorgen in geheel Nederland. De banketbakker die een Gebak-express-order in ontvangst neemt, neemt vervolgens – veelal telefonisch – contact op met een collega-banketbakker in de plaats waar de begunstigde woont. Deze collega-banketbakker draagt vervolgens zorg voor de daadwerkelijke uitvoering van de order.

De banketbakker die de bestelling in ontvangst neemt, maakt een opdrachtformulier op in viervoud. Eén exemplaar daarvan behoudt hij zelf, één exemplaar zendt hij aan de Stichting Gebak-express en twee exemplaren zendt hij aan zijn collega-banketbakker. De collega-banketbakker zendt, nadat hij de bestelling heeft uitgevoerd, één van de twee door hem ontvangen exemplaren van het opdrachtformulier door aan de Stichting Gebak-express. Eén maal per maand draagt de Stichting Gebak-express zorg voor de verrekening van de door de deelnemende banketbakkers verschuldigde en/of te ontvangen bedragen. Daartoe ontvangen die banketbakkers een afrekening van de Stichting Gebak-express.

Indien bij een banketbakker een Gebak-express-order wordt geplaatst tot een bedrag van bijvoorbeeld f 25, zal de banketbakker die de order in ontvangst neemt, ter zake van de Stichting Gebak-express een afrekening ontvangen die er als volgt uitziet:

Door u ontvangen van uw cliënt

(orderbedrag)

f 25,00

Aan u toekomende provisie

(26% van het orderbedrag)

f 6,50-

 

f 18,50

Kosten Stichting Gebak-express

(12% van orderbedrag)

f 3,00

BTW 20%

f 0,60+

 

f 3,60+

Door u af te dragen aan de Stichting Gebak-express:

f 22,10

De banketbakker die de hierbedoelde order uitvoert, ontvangt ter zake van de Stichting Gebak-express een afrekening die er als volgt uitziet:

Door u te ontvangen ter zake van de door u uitgevoerde Gebak-express-order:

f 18,50

2. Heffing van omzetbelasting

[Regeling vervallen per 31-08-2007 met terugwerkende kracht tot en met 09-08-2007]

A.Ten aanzien van de aangesloten banketbakkers

De banketbakker die bij het berekenen van de door hem verschuldigde omzetbelasting de artikelen 16 tot en met 19 van het Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968 (verder te noemen: het besluit) toepast, dient met betrekking tot de zgn. Gebak-express-orders als volgt te handelen:

  • a. de banketbakker die de Gebak-express-order in ontvangst neemt, rekent ter zake tot de totale ontvangsten als welke zijn bedoeld in artikel 16 van het besluit het hem toekomende bedrag aan provisie, te weten 26% van het orderbedrag;

  • b. de omzetbelasting die door de Stichting Gebak-express ter zake van door haar jegens de banketbakker verrichte prestatie in rekening wordt gebracht – 20% van 12% van het orderbedrag –, kan door die banketbakker op de voet van artikel 15 van de Wet op de omzetbelasting 1968 in aftrek worden gebracht;

  • c. de banketbakker die de Gebak-express-order uitvoert, rekent tot de totale ontvangsten als welke zijn bedoeld in artikel 16 van het besluit het bedrag dat hij voor die order door tussenkomst van de Stichting Gebak-express ontvangt (in het gegeven voorbeeld f 18,50, zijnde het orderbedrag verminderd met de provisie welke toekomt aan de banketbakker die de order in ontvangst heeft genomen).

De uitwisseling van facturen tussen de banketbakkers onderling ter zake van de onderwerpelijke orders kan achterwege blijven. Volstaan kan worden met de afrekeningen welke door de Stichting Gebak-express worden uitgereikt.

B. Ten aanzien van de Stichting Gebak-express

De door de Stichting Gebak-express te verrichten dienst bestaande uit het administratief en financieel afwikkelen van de Gebak-express-orders is, evenals alle overige door de Stichting Gebak-express in het kader van de Gebak-express-orders te verrichten prestaties, onderworpen aan de heffing van omzetbelasting. Over de vergoeding die de Stichting Gebak-express ter zake van het afwikkelen van de orders aan de banketbakkers in rekening brengt – 12% van het orderbedrag – dient derhalve omzetbelasting te worden berekend en wel naar het algemene tarief.

Naar boven