Loodsenregisterbesluit

[Regeling vervallen per 01-01-2014.]
Geraadpleegd op 01-10-2023.
Geldend van 20-08-2013 t/m 31-12-2013

Besluit van 18 augustus 1988, houdende bepalingen inzake het register van registerloodsen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 29 april 1988, nr. S/J 30.742/88, Directoraat-Generaal Scheepvaart en Maritieme Zaken;

Gelet op de artikelen 21, tweede lid, 22, derde lid, en 24, eerste lid, onderdelen e en f, en vierde lid, van de Loodsenwet (Stb. 1988, 353);

De Raad van State gehoord (advies van 14 juni 1988, no. W09.88.0221);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 9 augustus 1988, no. S/J 31.339/88, Directoraat-Generaal Scheepvaart en Maritieme Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk I. Algemene bepalingen

[Regeling vervallen per 01-01-2014]

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2014]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. loodsreis: het varen op een schip op een loodsplichtige scheepvaartweg, waarbij de registerloods loodsdienst verricht in de zin van artikel 2, eerste lid, van de Loodsenwet (Stb. 1988, 353);

 • b. peilreis: het varen op een schip op een scheepvaartweg, anders dan voor een loodsreis, met het doel de specifiek benodigde kennis voor een registerloods van een scheepvaartweg op peil te brengen of te houden.

 • c. reis: een loodsreis dan wel een peilreis;

Hoofdstuk II. Ervarings- en geschiktheidseisen

[Regeling vervallen per 01-01-2014]

§ 1. Feitelijke beroepsuitoefening

[Regeling vervallen per 01-01-2014]

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2014]

 • 1 Op het samenstel van de loodsplichtige scheepvaartwegen waarvoor een registerloods bevoegd is, moet hij in een periode van vierentwintig aaneengesloten maanden ten minste zeventig reizen maken.

 • 2 Op andere dan de in artikel 10, eerste lid, van de Scheepvaartverkeerswet bedoelde scheepvaartwegen, de Westerschelde, haar mondingen of het Kanaal van Gent naar Terneuzen, waarvoor een registerloods bevoegd is, moet hij in een periode van vierentwintig aaneengesloten maanden ten minste vier reizen maken.

 • 3 Als bewijs van een reis geldt:

  • a. een door degene, die belast is met het gezag over het schip, ondertekend loodscertificaat als bedoeld in artikel 9, eerste lid, van het Voorschriftenbesluit registerloodsen (Stb. 1988, 395); of

  • b. een verklaring van het bestuur van de regionale loodsencorporatie, dat de registerloods een peilreis heeft gemaakt, onder vermelding van de betreffende scheepvaartweg en de datum van de peilreis.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2014]

 • 1 Indien de registerloods niet kan voldoen aan de in artikel 2, eerste of tweede lid, gestelde eisen, kan Onze Minister de ontheffing, bedoeld in artikel 24, vierde lid, van de Loodsenwet, verlenen, indien dit het gevolg is van:

  • a. het uitoefenen van de functie van voorzitter van de corporatie, of van een regionale loodsencorporatie, dan wel van bestuurslid van een regionale loodsencorporatie;

  • b. het met instemming van de algemene raad volgen van een opleiding of studie; of

  • c. een bijzondere omstandigheid.

 • 2 Een ontheffing wordt verleend voor bepaalde tijd, en kan voor bepaalde tijd worden verlengd, indien van één van de oorzaken genoemd in het eerste lid, nog sprake is.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2014]

Onze Minister zendt een afschrift van de ontheffing of de verlenging ervan aan de algemene raad.

§ 2. Lichamelijke en geestelijke geschiktheid

[Regeling vervallen per 01-01-2014]

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-01-2014]

De registerloods is in het bezit van een geldige geneeskundige verklaring van geschiktheid voor de zeevaart als bedoeld in artikel 40, eerste lid, van de Wet zeevarenden.

Artikel 5a

[Regeling vervallen per 01-01-2014]

De medisch adviseur scheepvaart van Onze Minister of diens plaatsvervanger kan ontheffing verlenen van de eis dat de registerloods voldoet aan de medische eisen betreffende het gezichtsorgaan, vastgesteld krachtens artikel 106, eerste lid, van het Besluit zeevarenden handelsvaart en zeilvaart, indien bijzondere omstandigheden hiertoe noodzaken en een veilige dienstverlening door de registerloods gewaarborgd is. Aan deze ontheffing kunnen voorschriften en beperkingen worden verbonden.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-01-2014]

Ten aanzien van de verlening van de verklaring, bedoeld in artikel 5, de daarop betrekking hebbende medische eisen, de verlening van ontheffing van die eisen en de weigering de verklaring te verlenen is het bepaalde bij en krachtens hoofdstuk 6 van het Besluit zeevarenden handelsvaart en zeilvaart van overeenkomstige toepassing.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-01-2014]

De registerloods zendt de verklaring, bedoeld in artikel 5, alsmede een verklaring van blijvende ongeschiktheid voor de zeevaart in de zin van artikel 108, tweede lid, onder b, van het Besluit zeevarenden handelsvaart en zeilvaart, onverwijld en aangetekend aan de algemene raad.

Hoofdstuk III. Het register

[Regeling vervallen per 01-01-2014]

§ 1. Inschrijving

[Regeling vervallen per 01-01-2014]

Artikel 8

[Regeling vervallen per 01-01-2014]

 • 1 De aanvrage tot inschrijving in het register wordt ingediend bij de algemene raad.

 • 2 Bij de aanvrage, bedoeld in het eerste lid, worden overgelegd:

  • a. een gewaarmerkt afschrift van de benodigde gegevens uit de basisadministratie persoonsgegevens of uit een gelijkwaardig buitenlands register;

  • b. de bewijsstukken, waaruit blijkt dat de aanvrager met goed gevolg de examens, bedoeld in artikel 20, eerste lid, van de Loodsenwet, heeft afgelegd en waaruit tevens blijkt tot welke regionale loodsencorporatie betrokkene behoort;

  • c. de verklaring, bedoeld in artikel 5;

  • d. twee goedgelijkende pasfoto's van de aanvrager, aan de achterkant voorzien van diens naam, voorletters en geboortedatum.

 • 3 De stukken, genoemd in het tweede lid, onderdelen b en c, worden na inschrijving aan de betrokken registerloods teruggezonden.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 01-01-2014]

 • 1 Na ontvangst van de bescheiden, genoemd in artikel 8, tweede lid, schrijft de algemene raad de aanvrager als registerloods in het register in met ingang van de eerste dag van de maand volgend op die van de werkdag dat deze bescheiden zijn ontvangen.

 • 2 Bij de inschrijving vermeldt de algemene raad de geschiktheid, dan wel de tijdelijke of voorlopige ongeschiktheid voor de zeevaart, welke blijkt uit de geneeskundige verklaring van betrokkene. Daarbij wordt de datum van afgifte van de verklaring vermeld.

§ 2. Wijziging

[Regeling vervallen per 01-01-2014]

Artikel 10

[Regeling vervallen per 01-01-2014]

De registerloods meldt een wijziging van zijn naam, voornamen of adres aan de algemene raad.

Artikel 11

[Regeling vervallen per 01-01-2014]

De algemene raad brengt ambtshalve een wijziging aan in het register, voor zover het de gegevens van de loodsplichtige scheepvaartwegen of de categorieën van schepen betreft, waarvoor de registerloods bevoegd is:

Artikel 12

[Regeling vervallen per 01-01-2014]

 • 1 De algemene raad tekent in het register na ontvangst de inhoud aan van:

  • a. de verklaring, bedoeld in artikel 5, en een ontheffing als bedoeld in artikel 5a;

  • b. een verklaring van het bestuur van de regionale loodsencorporatie, waartoe de registerloods behoort, waaruit een wijziging van de bevoegdheid van de registerloods blijkt, die voortvloeit uit de verordening op grond van artikel 4, eerste lid, van de Loodsenwet, anders dan bedoeld in artikel 11, onderdeel a ;

  • c. een verklaring van de registerloods van wijziging van persoonsgegevens als bedoeld in artikel 10;

  • d. een verklaring van de besturen van de betreffende regionale loodsencorporaties, waaruit blijkt dat de registerloods tot een andere regionale loodsencorporatie is gaan behoren;

  • e. een beperking van de bevoegdheid, bedoeld in de artikelen 28, eerste lid, onderdelen c of d, of 48, van de Loodsenwet, die voor tenuitvoerlegging vatbaar is geworden;

  • f. de verklaring van de regionale loodsencorporatie, waartoe de registerloods behoort, en de daarbij gevoegde afschriften van loodscertificaten, waaruit blijkt dat de betreffende registerloods niet aan de in artikel 2, tweede lid, gestelde eis heeft voldaan, met dien verstande dat de betrokken registerloods zijn bevoegdheid voor de in dat lid bedoelde scheepvaartwegen verliest.

§ 3. Doorhaling

[Regeling vervallen per 01-01-2014]

Artikel 13

[Regeling vervallen per 01-01-2014]

 • 1 De algemene raad haalt de inschrijving van een registerloods ambtshalve door:

  • a. indien de verklaring, bedoeld in artikel 5, door tijdsverloop is vervallen en niet binnen vier weken na de datum van het verval een nieuwe verklaring door de algemene raad is ontvangen;

  • b. na ontvangst van een verklaring van blijvende ongeschiktheid voor de zeevaart in de zin van artikel 108, tweede lid, onder b, van het Besluit zeevarenden handelsvaart en zeilvaart;

  • c. na ontvangst van de verklaring van de regionale loodsencorporatie, waartoe de registerloods behoort, met bijgevoegde afschriften van loodscertificaten, waaruit blijkt dat de registerloods niet heeft voldaan aan het vereiste van artikel 2, eerste lid;

  • d. indien de registerloods de voorschriften of beperkingen verbonden aan een ontheffing als bedoeld in artikel 5a niet naleeft.

§ 4. Overige vermeldingen

[Regeling vervallen per 01-01-2014]

Artikel 14

[Regeling vervallen per 01-01-2014]

§ 5. Bekendmakingen

[Regeling vervallen per 01-01-2014]

Artikel 15

[Regeling vervallen per 01-01-2014]

 • 2 De algemene raad zendt een afschrift van de verklaring aan de regionale loodsencorporatie, waartoe de registerloods behoort.

 • 3 De algemene raad doet van wijzigingen in het register, bedoeld in de artikelen 11 en 12, eerste lid, mededeling aan het bestuur van de regionale loodsencorporatie, waartoe de registerloods behoort.

 • 4 De registerloods is verplicht, nadat zijn inschrijving is doorgehaald de verklaring onverwijld bij de algemene raad in te leveren.

Artikel 17

[Regeling vervallen per 01-01-2014]

 • 2 De vergoedingen, bedoeld in het eerste lid, zijn verschuldigd aan de algemene raad.

Hoofdstuk IV. Overgangsbepalingen

[Regeling vervallen per 01-01-2014]

Artikel 18

[Regeling vervallen per 01-01-2014]

De registerloods, die op grond van artikel 63, eerste lid, van de Loodsenwet, in het register is ingeschreven, dient binnen een jaar na inschrijving te voldoen aan artikel 5.

Artikel 19

[Regeling vervallen per 01-01-2014]

De algemene raad zendt de registerloods, die krachtens artikel 63, eerste lid, van de Loodsenwet, in het register is ingeschreven, de verklaring, bedoeld in artikel 22, tweede lid, van de Loodsenwet, binnen een maand na de inschrijving toe.

Hoofdstuk V. Overige bepalingen

[Regeling vervallen per 01-01-2014]

Artikel 20

[Regeling vervallen per 01-01-2014]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 september 1988.

Artikel 21

[Regeling vervallen per 01-01-2014]

Dit besluit kan worden aangehaald als: Loodsenregisterbesluit.

Lasten en bevelen dat dit besluit met daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

's-Gravenhage, 18 augustus 1988

Beatrix

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

N. Smit-Kroes

Uitgegeven de dertigste augustus 1988

De Minister van Justitie,

F. Korthals Altes

Naar boven