Besluit kennisgevingen Nederlandse loodsencorporatie

Geraadpleegd op 18-04-2024.
Geldend van 01-07-2021 t/m heden

Besluit van 18 augustus 1988, betreffende bekendmaking van openbare ledenvergaderingen en ontwerpen van verordeningen van de corporatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 29 april 1988, nr. S/J 30.743/88, Directoraat-Generaal Scheepvaart en Maritieme Zaken;

Gelet op de artikelen 14, tweede lid en 16, tweede lid van de Loodsenwet (Stb. 1988, 353);

De Raad van State gehoord (advies van 14 juni 1988, no. W09.88.0220);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 9 augustus 1988, no. S/J 31.336/88, Directoraat-Generaal Scheepvaart en Maritieme Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk I. Kennisgeving van openbare ledenvergaderingen van de corporatie

Artikel 1

Kennisgeving omtrent ledenvergaderingen van de corporatie, bedoeld in artikel 14, tweede lid van de Loodsenwet (Stb. 1988, 353), geschiedt ten minste zes weken tevoren door:

  • a. toezending van de agenda aan de leden van de corporatie, en

  • b. plaatsing van een mededeling in de Staatscourant.

Artikel 2

De agenda en de mededeling, bedoeld in artikel 1, bevatten in elk geval:

  • a. plaats, dag en aanvangsuur van de behandeling van het ontwerp van de verordening;

  • b. het gegeven dat de ledenvergadering openbaar is voor zover het de behandeling van het ontwerp van een verordening betreft.

Hoofdstuk II. Kennisgeving van ontwerpen van verordeningen

Artikel 3

Tegelijk met de agenda van de openbare ledenvergadering wordt de tekst van het ontwerp van de verordening, welke ter vergadering aan de orde zal komen, aan de leden van de corporatie toegezonden.

Artikel 4

Tegelijk met de kennisgeving van de openbare ledenvergadering wordt van het ontwerp van de verordening, welke ter vergadering aan de orde zal komen, overeenkomstig artikel 3:12, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, in de Staatscourant kennisgegeven.

Lasten en bevelen, dat dit besluit met daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

's-Gravenhage, 18 augustus 1988

Beatrix

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

N. Smit-Kroes

Uitgegeven de dertigste augustus 1988

De Minister van Justitie,

F. Korthals Altes

Naar boven