Vergaderverordening Nederlandse loodsencorporatie

Geraadpleegd op 24-04-2024.
Geldend van 06-03-2008 t/m heden

Vergaderverordening Nederlandse loodsencorporatie

De minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 67, eerste lid, juncto artikel 15 van de Loodsenwet (Stb. 1988, 353);

Besluit:

Artikel I

De verordening, bedoeld in artikel 15, eerste lid, onderdeel d, van de Loodsenwet (Stb. 1988, 353), wordt als volgt vastgesteld:

Verordening inzake de ledenvergadering van de corporatie

(Vergaderverordening Nederlandse loodsencorporatie)

1. Algemeen

Hoofdstuk I. Oproep en inzending stukken

Artikel 1

De algemeen secretaris van de corporatie treedt op als secretaris van de ledenvergadering van de corporatie.

Artikel 2

De oproep tot bijeenkomst van de ledenvergadering geschiedt ten minste zes weken tevoren door toezending aan de leden van de agenda, vermeldende dag, plaats en aanvangsuur van de ledenvergadering door de secretaris.

Artikel 3

Indien in het geval, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdeel a, van de Loodsenwet (Stb. 1988, 353), niet binnen 14 dagen aan het verzoek gevolg is gegeven, kan de ledenvergadering bijeengeroepen worden door de verzoeker of de verzoekers.

Artikel 4

Van ingekomen stukken bij de algemene raad, waarvan het de bedoeling is dat zij in de vergadering als ingekomen stuk vermeld worden, moet dat daaruit duidelijk blijken.

Artikel 5

De stukken bedoeld in artikel 4 dienen ten minste 24 uur voor de aanvang der ledenvergadering in het bezit van de voorzitter of de secretaris te zijn. Later ingekomen stukken worden op de eerstvolgende ledenvergadering vermeld.

Artikel 5a

 • 1 Een motie is een voorstel, ondertekend door tenminste 5% van het aantal leden, tot het doen van een uitspraak van de vergadering over een niet geagendeerd onderwerp, dat valt binnen de bij of krachtens de wet geregelde taken en bevoegdheden van de ledenvergadering van de Nederlandse Loodsencorporatie.

 • 2 Ten aanzien van de behandeling van de motie bedoeld in het eerste lid, zijn de artikelen in deze verordening met betrekking tot amendementen van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6

Amendementen en zienswijzen van leden en zienswijzen van belanghebbenden dienen als zodanig aangeduid uiterlijk drie weken tevoren te worden toegezonden aan de algemene raad.

Artikel 7

De algemene raad draagt ervoor zorg, dat haar schriftelijk reactie op het ingezonden amendement, zienswijze van een lid of zienswijze van belanghebbende, met een afschrift daarvan uiterlijk tien dagen voor de ledenvergadering in het bezit is van de leden en indien de zienswijze door belanghebbende is ingediend, eveneens in het bezit is van belanghebbende.

Artikel 8

De secretaris zorgt ervoor dat een afschrift van de notulen uiterlijk zes weken vóór de volgende ledenvergadering voor de leden ter inzage wordt gelegd op de kantoren van de regionale loodsencorporaties.

Hoofdstuk II. Toegang en presentielijst

Artikel 9

Toegang tot de ledenvergadering hebben:

 • a. alle registerloodsen;

 • b. degenen, die toestemming hebben verkregen van de voorzitter.

Artikel 10

Toegang tot het gedeelte van de ledenvergadering, waarin ontwerpen van verordeningen aan de orde zijn hebben alle belanghebbenden en belangstellenden.

Artikel 11

Belanghebbende is degene die zich uiterlijk drie weken tevoren schriftelijk en met redenen omkleed als zodanig bij de algemene raad heeft aangemeld, en aan wie een schriftelijk toegangsbewijs als belanghebbende is verstrekt.

Artikel 12

Belangstellende is degene die zich uiterlijk drie weken tevoren schriftelijk als zodanig bij de algemene raad heeft aangemeld, en aan wie een schriftelijk toegangsbewijs als belangstellende is verstrekt.

Artikel 13

De aanwezigen bij een ledenvergadering tekenen de presentielijst, die is onderverdeeld in de rubrieken ‘leden’, ‘belanghebbenden’, en ‘belangstellenden’, met volledige naam en handtekening.

Hoofdstuk III. Aanvang, schorsing en verdaging

Artikel 14

Wanneer de voorzitter bij de opening van de ledenvergadering vaststelt, dat er blijkens de presentielijst minder dan 5% van het aantal leden aanwezig is, schorst hij de vergadering voor twee uren.

Artikel 15

Indien na de schorsing minder dan 5% van het aantal leden aanwezig is, verdaagt de voorzitter de vergadering twee weken.

Artikel 16

De secretaris zendt de leden zo spoedig mogelijk een mededeling van de verdaging, en van dag, plaats en aanvangsuur van de verdaagde ledenvergadering.

Artikel 17

Een verdaagde ledenvergadering wordt gehouden, ongeacht het aantal aanwezige leden.

Hoofdstuk IV. Leiding en notulering

Artikel 18

De voorzitter van de corporatie of diens vervanger leidt de vergadering.

Artikel 19

Bij afwezigheid van de voorzitter of diens vervanger voorziet de ledenvergadering zelf in haar leiding.

Artikel 21

De notulen bevatten in elk geval:

 • a. een kort verslag van de beraadslaging der behandelde agendapunten;

 • b. een letterlijke inhoud van de gedane voorstellen van orde;

 • c. een overzicht van het verloop van de stemmingen;

 • d. de inhoud van de door de ledenvergadering genomen besluiten.

Hoofdstuk V. Beraadslaging

Artikel 22

De volgorde der werkzaamheden op de vergadering is de volgende:

 • 1. Opening

 • 2. Mededelingen

 • 3. Ingekomen stukken

 • 4. Instellen stemcommissie

 • 5. Notulen vorige vergadering

 • 6. Behandeling van de overige onderwerpen, die vermeld staan op de agenda

 • 7. Rondvraag

 • 8. Sluiting.

Artikel 23

Elk lid, dat, en elke belanghebbende, die de presentielijst heeft getekend, heeft het recht om binnen de door de voorzitter vastgestelde vergaderorde ter vergadering het woord te voeren.

Artikel 24

Niemand voert het woord dan na het aan de voorzitter verzocht en verkregen te hebben.

Artikel 25

De voorzitter verleent het woord in de door hem te bepalen volgorde en kan daarbij de spreektijd bepalen.

Artikel 26

Elk lid dat de presentielijst heeft getekend heeft het recht ter vergadering inlichtingen te vragen.

Artikel 27

De algemene raad geeft op een verzoek om inlichtingen dadelijk mondeling of op een nader te bepalen tijdstip schriftelijk antwoord.

Artikel 28

De voorzitter kan beslissen dat wordt beraadslaagd over meerdere amendementen of zienswijzen tegelijk.

Artikel 29

Amendementen of zienswijzen kunnen door de indieners worden ingetrokken tot op het moment van stemming hierover.

Artikel 30

Een ingetrokken amendement kan worden overgenomen en wordt in dat geval eveneens behandeld.

Artikel 31

Elk lid, dat, en elke belanghebbende, die de presentielijst heeft getekend, heeft het recht om, binnen de door de voorzitter te bepalen vergaderorde voorstellen van orde in te dienen.

Artikel 32

Een voorstel van orde is een voorstel betreffende de loop van de vergadering.

Artikel 33

Een voorstel van orde wordt onmiddellijk behandeld, voor zover de door de voorzitter te bepalen vergaderorde dat toelaat.

Artikel 34

De voorzitter kan aanwezigen bij de vergadering die de orde verstoren van de vergadering uitsluiten.

Hoofdstuk VI. Besluitvorming

§ 1. Algemene bepalingen

Artikel 35

Na het sluiten der beraadslagingen, maar voorafgaande aan de stemming, kan de voorzitter toestaan dat er stemverklaringen worden afgelegd.

Artikel 36

Besluitvorming over amendementen vindt plaats voordat over het voorstel waarop ze zijn ingediend wordt besloten.

Artikel 37

De amendementen worden in de door de voorzitter vastgestelde volgorde ter stemming gebracht.

Artikel 38

Alle besluiten worden genomen met een gewone meerderheid van de stemmen, welke ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd worden uitgebracht, met dien verstande dat daartoe tenminste 25% van de leden uit ieder van tenminste drie regio's, bedoeld in artikel 10 van de Loodsenwet (Stb. 1988, 353), ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd, dient te behoren.

Artikel 40

Elk lid dat de presentielijst heeft getekend kan maximaal twee volmachtstemmen uitbrengen voor afwezige leden, mits hij de schriftelijke volmachten voor de aanvang van de ledenvergadering heeft getoond aan de secretaris.

Artikel 41

Een volmacht wordt schriftelijk gegeven en vermeldt:

 • a. e naam van de volmachtgever en diens handtekening; en

 • b. de naam van de gevolmachtigde en diens handtekening.

Artikel 43

Blanco en niet geldig uitgebrachte stemmen worden bij de bepaling van de meerderheid afgetrokken van het getal der leden die aan de stemming hebben deelgenomen.

Artikel 44

In geval van twijfel over de inhoud of de geldigheid van een stembriefje beslist de voorzitter.

Artikel 45

Bij het staken der stemmen wordt onmiddellijk een tweede stemming gehouden.

Artikel 46

Indien bij een voorstel van orde de stemmen staken beslist de voorzitter.

§ 3. Stemmen over personen

Artikel 51

Stemmen over één of meerdere personen geschiedt schriftelijk op gesloten en ongetekende briefjes of elektronisch.

Artikel 52

De stemming over personen die in een bepaald verband moeten gaan samenwerken, geschiedt op hun verzoek over de groep in zijn geheel.

Artikel 53

Tegenkandidaten dienen zich uiterlijk drie weken voor de aanvang van de ledenvergadering waarop de tegenkandidatuur in stemming moet worden gebracht, schriftelijk bij de secretaris als zodanig te hebben gemeld.

Artikel 54

Indien in geval van stemmen over personen de stemmen voor de tweede keer staken, beslist het lot.

2. De Jaarvergadering

Artikel 55

Binnen zes maanden na afloop van het boekjaar van de corporatie wordt een jaarvergadering gehouden.

Artikel 56

Op de agenda van de jaarvergadering komen ten minste de volgende punten voor:

 • a. vaststelling van het jaarverslag van de algemene raad;

 • b. vaststelling van de rekening en verantwoording van de algemene raad over het beheer van de financiën in het afgelopen boekjaar;

 • c. vaststelling van de begroting van de corporatie voor het komende boekjaar, alsmede zo nodig van een aanvullende begroting voor het lopende boekjaar.

Artikel 57

De ledenvergadering benoemt jaarlijks, doch uiterlijk zes maanden voor de jaarvergadering een register-accountant, tot onderzoek van de rekening en verantwoording over het lopende boekjaar.

Artikel 58

De algemene raad is verplicht aan deze register-accountant alle gewenste inlichtingen en inzicht in de boeken en bescheiden van de corporatie te verschaffen.

Artikel 59

De voorzitter draagt ervoor zorg dat de register-accountant, bedoeld in artikel 57, ter jaarvergadering verslag uit brengt van zijn bevindingen.

Artikel 60

Indien de ledenvergadering ten aanzien van één of meer punten, bedoeld in artikel 56, vaststelling weigert, neemt zij al die maatregelen, die zij in het belang van de corporatie noodzakelijk acht.

Artikel II

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 september 1988.

Deze regeling zal worden geplaatst in de Nederlandse Staatscourant.

's-Gravenhage, 18 augustus 1988

De

minister

van Verkeer en Waterstaat,

N. Smit-Kroes

Naar boven