Vaststelling Verordening inzake vaststelling van de leerovereenkomst

[Regeling vervallen per 01-01-2014.]
Geraadpleegd op 23-04-2024.
Geldend van 20-12-2009 t/m 31-12-2013

Vaststelling Verordening inzake vaststelling van de leerovereenkomst

De minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 67, eerste lid, juncto artikel 19, tweede lid, van de Loodsenwet (Stb. 1988, 353);

Besluit:

Artikel I

[Regeling vervallen per 01-01-2014]

De verordening, bedoeld in artikel 19, tweede lid, van de Loodsenwet (Stb. 1988, 353) wordt als volgt vastgesteld:

Verordening inzake vaststelling van de leerovereenkomst

Enig artikel

De leerovereenkomst wordt vastgesteld volgens het in de bijlage bij deze verordening opgenomen model.

Artikel II

[Regeling vervallen per 01-01-2014]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 september 1988.

Deze regeling zal worden geplaatst in de Nederlandse Staatscourant

's-Gravenhage, 18 augustus 1988

De

minister

van Verkeer en Waterstaat,

N. Smit-Kroes

Model Leerovereenkomst

[Regeling vervallen per 01-01-2014]

De regionale loodsencorporatie ...., vertegenwoordigd door de voorzitter, hierna te noemen de regionale loodsencorporatie;

en

De Stichting opleiding en deskundigheidsbevordering registerloodsen, vertegenwoordigd door .........................., hierna te noemen STODEL;

en

De heer/mevrouw .......

wonende te .......

geboren te ......., dd. ....... hierna te noemen de adspirant-registerloods;

Vastgesteld hebbende dat de adspirant-registerloods voldoet aan de bij en krachtens de Loodsenwet (Stb. 1988, 353) aan adspirant-registerloodsen gestelde eisen;

dat de adspirant-registerloods ten bewijze daarvan heeft overgelegd;

 • -

  de verklaring van geschiktheid voor de zeevaart;

 • -

  de verklaringen betreffende het gezichts- en gehoororgaan van kapiteins en stuurlieden;

 • -

  een identiteitsbewijs (paspoort/rijbewijs/ .......);

 • -

  diploma's: ......

  ........

  ........;

 • -

  getuigschriften: ......

  ........

  ........;

 • -

  ........

  ........

  ........;

alsmede heeft overgelegd een medische verklaring van geschiktheid voor (aspirant-)registerloods;

van welke stukken de originelen of zonodig gewaarmerkte afschriften in bijlage bij deze overeenkomst zijn gevoegd;

Overwegende dat de adspirant-registerloods een opleiding tot registerloods wenst te volgen als bedoeld in artikel 20 van de Loodsenwet, waarvan de lokale opleiding en stage plaats vindt in het regionale loodsstation .......;

komen als volgt overeen:

Artikel 1. Onderwerp

[Regeling vervallen per 01-01-2014]

Tussen de regionale loodsencorporatie, STODEL en de adspirant-registerloods is gesloten een leerovereenkomst als bedoeld in artikel 19, eerste lid, onderdeel b, van de Loodsenwet (Stb. 1988, 353).

Artikel 2. Verplichtingen adspirant-registerloods

[Regeling vervallen per 01-01-2014]

 • 2 De adspirant-registerloods is verplicht tijdens de periode dat de leerovereenkomst van kracht is de examens die na afloop van de in het eerste lid genoemde opleidingen plaatsvinden, volgens de bepalingen van het Besluit adspirant-registerloodsen (Stb. 1988, 392) af te leggen en zich ertoe in te spannen deze met goed gevolg af te ronden.

 • 3 De adspirant-registerloods die de in het tweede lid bedoelde examens met goed gevolg heeft afgelegd, is verplicht onverwijld een aanvrage tot inschrijving in het loodsenregister te doen overeenkomstig de bepalingen gesteld bij of krachtens de Loodsenwet en gedurende ten minste 36 maanden als registerloods ingeschreven te blijven.

 • 4 Degene die nalaat te voldoen aan zijn verplichtingen uit het derde lid is op vordering van STODEL gehouden tot terugbetaling van de totale kosten van de opleiding tot registerloods, zijnde €........ en de aan hem op grond van deze overeenkomst betaalde vergoedingen, waarbij het terug te betalen bedrag evenredig is aan de mate waarin deze verplichtingen niet zijn nagekomen;

 • 5 De adspirant-registerloods is verplicht tijdens zijn opleiding de door de algemene raad van de corporatie bepaalde uniforme kleding te dragen.

Artikel 3. Verplichtingen regionale loodsencorporatie en STODEL

[Regeling vervallen per 01-01-2014]

 • 1 De regionale loodsencorporatie stelt de aspirant-registerloods eenmaal in de gelegenheid de algemene opleiding en de lokale opleiding en stage te volgen en de examens na afloop daarvan volgens de bepalingen van het Besluit aspirant-registerloodsen af te leggen.

 • 2 STODEL betaalt aan de adspirant-registerloods een vergoeding van .... bruto per maand. Deze vergoeding wordt betaald voor het eind van de maand waarover de betaling verschuldigd is.

 • 3 In de maand mei, of bij beëindiging van deze leerovereenkomst, wordt door STODEL een vakantietoeslag betaald van 8% over het op grond van het derde lid bedoelde bedrag.

 • 4 De adspirant-registerloods ontvangt een vergoeding voor reis- en verblijfkosten overeenkomstig de door het bestuur van STODEL vast te stellen normen.

Artikel 4. Pensioenregeling

[Regeling vervallen per 01-01-2014]

 • 1 De adspirant-registerloods heeft recht jegens STODEL op invaliditeitspensioen en daarop aansluitend ouderdomspensioen, volgens de bepalingen van het Pensioenreglement voor adspirant- registerloodsen van de Stichting Beroepspensioenfonds Loodsen, gevestigd te Rotterdam.

 • 2 In geval van overlijden van de adspirant-registerloods hebben zijn nabestaanden recht jegens STODEL op weduwen- en wezenpensioen, volgens de bepalingen van het Pensioenreglement voor adspirant-registerloodsen, bedoeld in het eerste lid.

Artikel 5. Vakantie

[Regeling vervallen per 01-01-2014]

 • 1 De adspirant-registerloods heeft recht op 24 vakantiedagen per jaar, op te nemen in overeenstemming met de regionale loodsencorporatie.

  De grondslag voor het aantal vakantiedagen voor de duur dat de leerovereenkomst van kracht is, bedraagt 2 dagen per kalendermaand.

 • 2 Gedurende de vakantiedagen wordt de in artikel 3, derde lid, genoemde vergoeding doorbetaald.

 • 3 Niet opgenomen vakantiedagen geven geen recht op enige vergoeding.

Artikel 6. Duur en Einde

[Regeling vervallen per 01-01-2014]

 • 1 Deze leerovereenkomst vangt aan op ....... en eindigt uiterlijk ....... maanden na die datum, derhalve uiterlijk op .......

 • 2 Deze leerovereenkomst eindigt vóór de afloop van de in het eerste lid genoemde termijn, op het einde van de maand waarin de adspirant-registerloods, ten einde te voldoen aan zijn in artikel 2, tweede lid, genoemde verplichtingen, het laatste examen met goed gevolg heeft afgelegd.

 • 3 Deze leerovereenkomst eindigt vóór de afloop van de in het eerste lid genoemde termijn, met ingang van de datum waarop naar het oordeel van het bestuur van de regionale loodsencorporatie komt vast te staan dat de adspirant-registerloods op grond van de bepalingen van het Besluit adspirant-registerloodsen niet langer aan zijn in artikel 2 genoemde verplichtingen voldoet, of te kennen geeft hieraan niet meer te zullen voldoen.

 • 4 Indien deze leerovereenkomst eindigt ingevolge het bepaalde in het derde lid, of op verzoek van de adspirant-registerloods, danwel indien de verstrekte verklaring op de in artikel 21, derde lid van het Besluit adspirant-registerloodsen genoemde grond wordt ingetrokken, is de adspirant-registerloods op vordering van STODEL gehouden tot terugbetaling van alle op grond van deze overeenkomst aan hem betaalde vergoedingen.

 • 5 Deze leerovereenkomst eindigt vóór de afloop van de in het eerste lid genoemde termijn, één maand na de datum waarop de regionale loodsencorporatie aan de adspirant-registerloods te kennen heeft gegeven de leerovereenkomst niet langer te kunnen voortzetten wegens de wijze waarop de adspirant-registerloods uitvoering geeft aan zijn verplichtingen op grond van deze overeenkomst of wegens diens gedrag dan wel beoordelingsresultaten gedurende de opleiding, een en ander op zo'n wijze dat naar het oordeel van het bestuur van de regionale loodsencorporatie mag worden aangenomen dat betrokken de kwaliteit of eigenschappen mist om een goed registerloods te worden, danwel met onmiddellijke ingang indien daartoe om dezelfde redenen aanleiding bestaat.

 • 6 Indien deze leerovereenkomst eindigt ingevolge het bepaalde in het vijfde lid, is de adspirant-registerloods op vordering van STODEL gehouden tot terugbetaling van alle op grond van deze overeenkomst aan hem betaalde vergoedingen, alsmede maximaal 50% van de totale kosten van de opleiding tot registerloods, waarbij het terug te betalen bedrag evenredig is aan de mate waarin deze verplichtingen niet zijn nagekomen of het gedrag dan wel de beoordelingsresultaten aanleiding toe geven.

 • 7 Deze leerovereenkomst wordt aansluitend aan en na afloop van de in het eerste lid genoemde termijn, verlengd, indien daartoe in redelijkheid aanleiding bestaat.

Aldus in tweevoud

Datum

Plaats

De regionale loodsencorporatie,
STODEL. De adspirant-registerloods,
Naar boven