Voorschriften voor gebruik navigatie- en communicatiemiddelen door registerloodsen

[Regeling vervallen per 02-02-2006.]
Geldend van 01-09-1988 t/m 01-02-2006

Voorschriften voor gebruik navigatie- en communicatiemiddelen door registerloodsen

De minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 2 van het Voorschriftenbesluit registerloodsen (Stb. 1988, 395);

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 02-02-2006]

De registerloods dient ter aanvulling van de op het te loodsen schip aanwezige communicatiemiddelen, en ter meerdere zekerheid van het marifooncontact een portofoon mee aan boord te nemen.

Artikel 2

[Vervallen per 02-02-2006]

De registerloods dient ervoor te zorgen dat de portofoon gebruiksgereed is.

Artikel 3

[Vervallen per 02-02-2006]

Voor zover een goede beroepsuitoefening daartoe aanleiding geeft, dient de registerloods de portofoon te gebruiken met inachtneming van de ter zake geldende voorschriften.

Artikel 4

[Vervallen per 02-02-2006]

De registerloods dient de door Onze minister om niet beschikbaar gestelde apparatuur, geschikt en bestemd voor precisie navigatie in de Euro-, Maas- en IJ-geul, mee te nemen aan boord van schepen, waarvoor de bevoegde autoriteit, bedoeld in artikel 11, tweede lid, van het Voorschriftenbesluit registerloodsen (Stb. 1988, 395) in het kader van het toelatingsbeleid deze apparatuur verplicht stelt.

Artikel 5

[Vervallen per 02-02-2006]

  • 1 De registerloods dient de apparatuur, bedoeld in artikel 4 voor de aanvang van het loodsen aan boord van het te loodsen schip te controleren op goede werking.

  • 2 Onverminderd de meldingsverplichting, bedoeld in artikel 4, van het Voorschriftenbesluit registerloodsen, dient de registerloods de door hem geconstateerde tekortkomingen van de apparatuur zo spoedig mogelijk na de loodsreis te melden aan de door Onze minister met het onderhoud belaste instantie.

Artikel 6

[Vervallen per 02-02-2006]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 september 1988.

Deze regeling zal worden geplaatst in de Nederlandse Staatscourant.

's-Gravenhage, 18 augustus 1988

De

minister

van Verkeer en Waterstaat,

N. Smit-Kroes

Terug naar begin van de pagina