Dienstverleningsverordening registerloodsen

Geldend van 06-03-2008 t/m heden

Dienstverleningsverordening registerloodsen

De minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 67, eerste lid, juncto artikel 15, van de Loodsenwet (Stb. 1988, 353);

Besluit:

Artikel I

De verordening, bedoeld in artikel 15, eerste lid, onderdeel b, van de Loodsenwet (Stb. 1988, 353), wordt als volgt vastgesteld:

Verordening inzake een doelmatige dienstverlening door registerloodsen (Dienstverleningsverordening registerloodsen)

Artikel 1

  • 1 Het bestuur van een regionale loodsencorporatie geeft nadere voorschriften voor de door de registerloodsen in acht te nemen procedures en verplichtingen inzake een doelmatige dienstverlening. Deze voorschriften voorzien in ieder geval in de verplichting van de registerloods om zich, in aansluiting op de tijd die de kapitein in acht moet nemen om te melden dat hij van de diensten van een loods gebruik wil maken, daarvoor tijdig beschikbaar te stellen.

  • 2 De algemene raad zal bij het ontbreken van de voorschriften, bedoeld in het eerste lid, die voorschriften geven.

Artikel 2

  • 1 De registerloodsen van een regionale loodsencorporatie zijn verplicht te voorzien in een samenwerkingsverband dat zorg draagt voor:

    • a. een zodanige organisatie van de door de registerloodsen van de betreffende regionale loodsencorporatie te verlenen diensten als nodig is voor het tijdig beschikbaar stellen van registerloodsen aan schepen als bedoeld in artikel 4, tweede lid, van de Loodsenwet, (Stb. 1988, 353) alsmede de evenredige inzet van de registerloodsen, met inachtneming van de voor een registerloods geldende wettelijke voorschriften en de voorschriften, vastgesteld krachtens artikel 1;

    • b. het vervoer van de registerloodsen ten behoeve van hun beroepsuitoefening.

  • 2 Een voorgenomen samenwerkingsverband als bedoeld in het eerste lid behoeft de goedkeuring van de algemene raad. Indien deze goedkeuring niet wordt verleend of niet in dat samenwerkingsverband wordt voorzien wijst de algemene raad een rechtspersoon aan die zal voorzien in de taken, bedoeld in het eerste lid. Een dergelijke aanwijzing geschiedt in overeenstemming met het bestuur van die rechtspersoon.

Artikel 3

De registerloods is verplicht om zijn diensten als registerloods non discriminatoir aan te bieden en te verlenen aan schepen als bedoeld in artikel 4, tweede lid, van de Loodsenwet, en aan schepen op loodsplichtige scheepvaartwegen, die vrijwillig van de diensten van een registerloods gebruik wensen te maken. Het aanbieden en verlenen van deze diensten dient plaats te vinden door tussenkomst van het samenwerkingsverband onderscheidenlijk de rechtspersoon als bedoeld in artikel 2, met inachtneming van de voorschriften, vastgesteld krachtens artikel 1.

Artikel 4

De registerloods die niet deelneemt aan een samenwerkingverband als bedoeld in artikel 2 is aan dat samenwerkingsverband, dan wel bij ontbreken daarvan, aan de rechtspersoon, bedoeld in artikel 2, een vergoeding voor administratieve kosten verschuldigd van € 293,45 per maand. Dit bedrag wordt jaarlijks per 1 januari aangepast overeenkomstig de door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde prijsindex consumptie overheid van goederen en diensten, zoals die op 31 oktober van het voorgaande jaar bekend is.

Artikel 5

In het geval van het niet nakomen van de voorschriften, bedoeld in artikel 1, is de registerloods aan het samenwerkingsverband onderscheidenlijk de rechtspersoon, bedoeld in artikel 2, een door het bestuur van de regionale loodsencorporatie vast te stellen bedrag ter zake van daaruit voortvloeiende kosten verschuldigd. Dit bedrag bedraagt ten hoogste € 353,23. De tweede volzin van artikel 4 is hierbij van overeenkomstige toepassing.

Deze regeling zal worden geplaatst in de Nederlandse Staatscourant.

's-Gravenhage, 18 augustus 1988

De

minister

van Verkeer en Waterstaat,

N. Smit-Kroes

Terug naar begin van de pagina