Vaststelling pensioenverordening voor registerloodsen

Geraadpleegd op 21-05-2024.
Geldend van 22-02-2017 t/m heden

Vaststelling pensioenverordening voor registerloodsen

De minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 67, eerste lid, juncto artikel 15, van de Loodsenwet (Stb. 1988, 353), en artikel 2, tweede lid, onderdeel c, van het Financieel besluit loodsen (Stb. 1988, 396),

Besluit:

Artikel I

De verordening, bedoeld in artikel 15, eerste lid, onderdeel c, van de Loodsenwet (Stb. 1988, 353), wordt als volgt vastgesteld:

Pensioenverordening

Artikel 1

De Stichting Beroepspensioenfonds loodsen te Rotterdam is belast met het uitkeren van functioneel leeftijdspensioen aan voormalige registerloodsen.

Artikel 2

De registerloods is verplicht deelnemer in de pensioenregeling van de Stichting Beroepspensioenfonds loodsen.

Artikel 3

De registerloods is verplicht de premie volgens het door het bestuur van de Stichting Beroepspensioenfonds loodsen vastgestelde pensioenreglement te voldoen.

Artikel 4

  • 1. De algemene raad draagt, steeds indien daartoe aanleiding bestaat, na overleg met het bestuur van de Stichting Beroepspensioenfonds loodsen, één of meerdere kandidaat-bestuursleden voor die stichting, die deelnemer of gewezen deelnemer is aan of gepensioneerde is binnen de pensioenregeling voor (ex-)registerloodsen van de Stichting Beroepspensioenfonds Loodsen, voor aan de ledenvergadering van de Nederlandse loodsencorporatie. De ledenvergadering kiest één kandidaat-bestuurslid ter voordracht aan het bestuur van de Stichting Beroepspensioenfonds Loodsen.

  • 2. Het gekozen kandidaat-bestuurslid, bedoeld in het eerste lid, wordt door de algemene raad onverwijld voorgedragen aan het bestuur van de Stichting Beroepspensioenfonds Loodsen ter benoeming als bestuurslid van de Stichting Beroepspensioenfonds door het bestuur van de Stichting Beroepspensioenfonds Loodsen.

  • 3. De algemene raad draagt kandidaat-bestuursleden zodanig voor aan de ledenvergadering van de Nederlandse loodsencorporatie, dat steeds voorzien kan worden in een bestuur van de Stichting Beroepspensioenfonds dat bestaat uit ten minste zeven bestuursleden die, behoudens twee bestuursleden, lid dienen te zijn van de Nederlandse loodsencorporatie. Laatstgenoemde bestuursleden dienen ex-registerloods te zijn.

  • 4. De algemene raad draagt in beginsel een gekozen kandidaat-bestuurslid, bedoeld in het tweede lid, voor, voor een benoemingstermijn van maximaal 4 jaren. Bij afloop van een eerste benoemingstermijn kan, onverminderd het eerste en tweede lid, driemaal een voordracht voor herbenoeming plaatsvinden, elk voor maximaal vier jaar.

  • 5. In afwijking van het derde lid, kan de bestuurssamenstelling van Stichting Beroepspensioenfonds Loodsen, vanaf de datum dat een bestuurslid van de Stichting Beroepspensioenfonds als gevolg van doorhaling van zijn inschrijving in het register anders dan de doorhaling in artikel 3 van de Deelnemings- en inschrijvingsverordening registerloodsen 2014 ex-registerloods wordt, bestaan uit tenminste zeven bestuursleden, die behoudens drie bestuursleden, lid dienen te zijn van de Nederlandse loodsencorporatie. Laatstgenoemde drie bestuursleden dienen ex-registerloods te zijn. Deze afwijking is slechts mogelijk indien niet tijdig voorzien is in de vervanging van het derde bestuurslid, zijnde ex-registerloods. De genoemde bestuurssamenstelling duurt voort tot de datum waarop het bestuur van de Stichting Beroepspensioenfonds Loodsen een nieuw kandidaat-bestuurslid, zijnde registerloods, ter vervanging van het derde bestuurslid, zijnde ex-registerloods, benoemd heeft tot bestuurslid.

Artikel 5

Degenen die op de datum van inwerkingtreding van deze verordening bestuurslid zijn van de Stichting Beroepspensioenfonds loodsen worden geacht in deze functie te zijn benoemd als vertegenwoordiger van de Nederlandse Loodsencorporatie.

Deze regeling zal worden geplaatst in de Nederlandse Staatscourant.

's-Gravenhage, 18 augustus 1988

De

minister

van Verkeer en Waterstaat,

N. Smit-Kroes

Naar boven