Inschrijvingsverordening registerloodsen

[Regeling vervallen per 29-10-2008.]
Geraadpleegd op 25-07-2024.
Geldend van 01-09-1988 t/m 28-10-2008

Inschrijvingsverordening registerloodsen

De minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 67, eerste lid, juncto de artikelen 22, tweede lid, en 24, eerste lid, onderdeel d, van de Loodsenwet (Stb. 1988, 353);

Besluit:

Artikel I

[Regeling vervallen per 29-10-2008]

De verordening, bedoeld in de artikelen 22, tweede lid, en 24, eerste lid, onderdeel d, van de Loodsenwet (Stb. 1988, 353) wordt als volgt vastgesteld:

Verordening verklaring van inschrijving en leeftijd doorhaling register (Inschrijvingsverordening registerloodsen)

Artikel 1

Voor de verklaring, bedoeld in artikel 22, tweede lid van de Loodsenwet (Stb. 1988, 353) wordt het model vastgesteld dat als bijlage bij deze verordening is gevoegd.

Artikel 2

De inschrijving in het register, bedoeld in artikel 21, eerste lid, van de Loodsenwet wordt doorgehaald op de eerste dag van de maand, volgend op die, waarin de leeftijd van vijfenvijftig jaren is bereikt.

Artikel 3

  • 1 In afwijking van artikel 2 kan de doorhaling van de inschrijving in het register voor de duur van ten hoogste een jaar worden opgeschort, indien:

    • a. de betrokken registerloods en het bestuur van de betrokken regionale loodsencorporatie er om hebben verzocht;

    • b. de algemene raad dit in het belang van de dienstverlening acht; en

    • c. de betrokken registerloods beschikt over de geldige geneeskundige verklaringen, bedoeld in artikel 5, van het Loodsenregisterbesluit (Stb. 1988, 394).

  • 2 De opschorting van de doorhaling van de inschrijving in het register kan onder de in het eerste lid genoemde voorwaarden telkens met ten hoogste een jaar worden verlengd.

Artikel 4

Deze verordening kan worden aangehaald als: Inschrijvingsverordening registerloodsen.

Artikel II

[Regeling vervallen per 29-10-2008]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 september 1988.

Deze regeling zal worden geplaatst in de Nederlandse Staatscourant.

's-Gravenhage, 18-08-1988

De

minister

van Verkeer en Waterstaat,

N. Smit-Kroes

Bijlage bij artikel 1, van de regeling, houdende vaststelling van de Inschrijvings-verordening registerloodsen

[Regeling vervallen per 29-10-2008]

Bijlage 42669.png
Naar boven