Vergoedingsregeling tuchtcollege loodsen

Geraadpleegd op 24-07-2024.
Geldend van 06-07-2022 t/m heden

Vergoedingsregeling tuchtcollege loodsen

De minister van Verkeer en Waterstaat, en de minister van Justitie,

Gelet op artikel 35 van de Loodsenwet (Stb. 1988, 353);

Besluiten:

Artikel 1

  • 1 Het vacatiegeld voor de voorzitter van het tuchtcollege loodsen bedraagt € 2722,68 per jaar, en € 453,78 voor de behandeling van een zaak die tot een of meerdere zittingen van het tuchtcollege heeft geleid.

    Het vacatiegeld voor de plaatsvervangend voorzitter van het tuchtcollege loodsen bedraagt € 226,89 per ten behoeve van een zitting bestede dag.

  • 2 De in het eerste lid genoemde bedragen worden met inbegrip van de daarop toegepaste correctie per kalenderjaar aangepast overeenkomstig de door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde indexcijfers voor regelingslonen.

Artikel 2

Het vacatiegeld voor de leden van het tuchtcollege loodsen bedraagt per zittingsdag van het tuchtcollege:

Artikel 3

  • 1 Het vacatiegeld voor de secretaris van het tuchtcollege loodsen bedraagt € 136,13 per aan het secretariaat bestede dag.

Artikel 4

De reis- en verblijfkosten van de voorzitter, de leden en de secretaris van het tuchtcollege loodsen, alsmede hun plaatsvervangers, in het binnenland worden vergoed volgens hetgeen daarover overeengekomen is in de laatste afgesloten collectieve arbeidsovereenkomst voor ambtenaren die krachtens een arbeidsovereenkomst met de Staat werkzaam zijn.

Artikel 5

De artikelen 2 onderscheidenlijk 3 zijn van overeenkomstige toepassing op de vacatiegelden van de plaatsvervangers van de leden onderscheidenlijk de secretaris van het tuchtcollege loodsen.

Artikel 6

Het vacatiegeld en de vergoedingen voor reis- en verblijfkosten, bedoeld in deze regeling komen ten laste van de Nederlandse loodsencorporatie en zijn begrepen in de kosten, bedoeld in artikel 13, tweede lid, onderdeel b, 2°, van het Financieel Besluit Loodswezen.

Artikel 8

Deze regeling kan worden aangehaald als: Vergoedingsregeling tuchtcollege loodsen.

Deze regeling zal worden geplaatst in de Nederlands Staatscourant en in afschrift worden gezonden aan de Algemene Rekenkamer, de Nederlandse Loodsencorporatie en de personen, bedoeld in deze regeling.

's-Gravenhage, 18 augustus 1988

De

minister

van Verkeer en Waterstaat,

N. Smit- Kroes

De

minister

van Justitie,

F. Korthals Altes

Naar boven