Vaststelling inhoud loodscertificaat en van journaal loodsen op afstand

[Regeling vervallen per 02-02-2006.]
Geraadpleegd op 21-02-2024.
Geldend van 01-09-1988 t/m 01-02-2006

Vaststelling inhoud loodscertificaat en van journaal loodsen op afstand

De minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op de artikelen 9, eerste lid, en 12, eerste lid, van het Voorschriftenbesluit registerloodsen (Stb. 1988, 395);

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 02-02-2006]

Het loodscertificaat, bedoeld in artikel 9, eerste lid, van het Voorschriftenbesluit registerloodsen (Stb. 1988, 395), omvat:

 • a. een gedeelte, in te vullen en te ondertekenen door in ieder geval degene, die is belast met het gezag over het schip;

 • b. een ruimte voor opmerkingen, zo nodig in te vullen, en te ondertekenen door in ieder geval degene, die is belast met het gezag over het schip;

 • c. een gedeelte, in te vullen en te ondertekenen door in ieder geval de registerloods;

 • d. een gedeelte, te ondertekenen door zowel degene, die is belast met het gezag over het schip als de registerloods.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 02-02-2006]

Het gedeelte van het loodscertificaat, bedoeld in artikel 1, onderdeel a, bevat ten minste:

 • 1º. de datum en het tijdstip van aanvang en einde van het loodsen;

 • 2º. de scheepsnaam en de roepletters;

 • 3º. de scheepsagent en diens plaats van vestiging;

 • 4º. de tonnage;

 • 5º. de lengte, zoals bepaald in artikel 1, onderdeel m, van de Meetbrievenwet 1981 (Stb. 122);

 • 6º. de lengte over alles, zoals bepaald in de Meetbrievenwet 1948 (Stb. I 492), voor zover van toepassing;

 • 7º. de grootste diepgang gedurende de loodsreis;

 • 8º. de plaats van vertrek en de plaats van bestemming;

 • 9º. het gedeelte van de reis dat de kapitein gebruik heeft gemaakt van de diensten van een registerloods;

 • 10º. opmerkingen, verplicht in te vullen en nader toe te lichten als een bijzonder voorval is gebeurd;

 • 11º. de datum van afgifte van het ontrattingscertificaat;

 • 12º. de naam en de handtekening van degene die is belast met het gezag over het schip.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 02-02-2006]

Het gedeelte van het loodscertificaat, bedoeld in artikel 1, onderdeel c, bevat ten minste:

 • 1º. de door het schip gemaakte reis over loodsplichtige scheepvaartwegen;

 • 2º. bijzonderheden die leiden tot toepassing van hoofdstuk II dan wel III van het Loodsgeldbesluit (Stb. 1988, 400), met uitzondering van die, genoemd in artikel 4 van deze regeling;

 • 3º. de grootste diepgang gedurende de loodsreis;

 • 4º. de naam en de handtekening van de registerloods of opeenvolgende registerloodsen.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 02-02-2006]

Het gedeelte van het loodscertificaat, bedoeld in artikel 1, onderdeel d, bevat ten minste ruimte voor een maaltijddeclaratie.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 02-02-2006]

Het loodsjournaal, bedoeld in artikel 12, eerste lid, van het Voorschriftenbesluit registerloodsen, bevat ten minste de volgende gegevens:

 • 1º. de datum en de tijd van aanvang van het loodsen op afstand;

 • 2º. de naam van de dienstdoende registerloods;

 • 3º. de datum en de tijd van aanvang en einde van de dienst van de betreffende registerloods, met diens handtekening;

 • 4º. per registerloods de gegevens, bedoeld in de artikelen 2, 1° tot en met 7°, en 10°, en 3, 2°, van de door hem geloodste schepen;

 • 5º. de datum en de tijd van het einde van het loodsen op afstand;

 • 6º. de handtekening van de op grond van artikel 12, eerste lid, van het Voorschriftenbesluit registerloodsen aangewezen persoon.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 02-02-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 september 1988.

Deze regeling zal worden geplaatst in de Nederlandse Staatscourant.

's-Gravenhage, 18 augustus 1988

De

minister

van Verkeer en Waterstaat,

N. Smit-Kroes

Naar boven