Nadere regeling diergeneesmiddelen die clenbuterol bevatten

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geraadpleegd op 21-07-2024.
Geldend van 09-11-1988 t/m 23-01-2004

Nadere regeling diergeneesmiddelen die clenbuterol bevatten

De minister van Landbouw en Visserij,

Gelet op artikel 58, derde lid, van de Diergeneesmiddelenwet (Stb. 1985, 410),

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

 • 1 Het is, onverminderd het bepaalde in artikel 2 van de Diergeneesmiddelenwet, verboden diergeneesmiddelen die clenbuterol bevatten af te leveren aan anderen dan:

  • -

   vergunninghouders bedoeld in artikel 21 van de wet;

  • -

   dierenartsen;

  • -

   apothekers;

  • -

   houders van dieren die over de in het tweede lid bedoelde verklaring beschikken.

 • 2 Het is, onverminderd het bepaalde in artikel 2 van de wet, verboden aan anderen dan vergunninghouders bedoeld in het voorgaande lid, dierenartsen en apothekers een diergeneesmiddel dat clenbuterol bevat voorhanden of in voorraad te hebben, tenzij:

  • a. zij over een gedateerde schriftelijke verklaring van een dierenarts beschikken, die ter plaatse de praktijk uitoefent;

  • b. de aanwezige hoeveelheid de door de dierenarts voorgeschreven hoeveelheid niet overschrijdt;

  • c. uit de verklaring blijkt dat toepassing om therapeutische redenen noodzakelijk is.

 • 3 Het is dierenartsen verboden een verklaring als bedoeld in het tweede lid op te geven, tenzij:

  • a. toepassing van een diergeneesmiddel dat clenbuterol bevat op de door hen onderzochte dieren om therapeutische redenen noodzakelijk is;

  • b. de voorgeschreven dosering betrekking heeft op een hoeveelheid clenbuterol van ten hoogste I microgram per kilogram dier per dag voor een behandelingsduur van ten hoogste veertien dagen.

 • 4 Op de in het tweede lid bedoelde verklaring moet door de dierenarts zijn aangegeven:

  • a. het aantal dieren waarvoor het diergeneesmiddel is bestemd en de daarvoor met inachtneming van de in het derde lid, onderdeel b, voorgeschreven hoeveelheid die in overeenstemming is met de in het derde lid, onderdeel b, gestelde dosering;

  • b. de datum waarop het betrokken bedrijf werd bezocht en de diagnose werd gesteld.

 • 5 Het is dierenartsen verboden een verklaring als bedoeld in het tweede lid af te geven voor kalveren ouder dan veertien weken.

 • 6 Het is, onverminderd het bepaalde in artikel 2 van de wet, verboden om bij kalveren ouder dan veertien weken diergeneesmiddelen als bedoeld in het eerste lid toe te passen.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

 • 1 Het is verboden diergeneesmiddelen bedoeld in artikel 1 af te leveren indien op de verpakking of etikettering andere dan therapeutische doeleinden zijn vermeld.

 • 2 Het is de bereider van diervoeder verboden om in diervoeders diergeneesmiddelen te verwerken als bedoeld in artikel I.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag volgend op die van haar bekendmaking in de Staatscourant.

's-Gravenhage, 10 augustus 1988

Voor deze,
De

plv. secretaris-generaal

,

M. Brabers

Naar boven