Privacy-reglement registratie vrijwillige plaatsing jeugdhulpverlening

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geraadpleegd op 08-12-2023.
Geldend van 07-06-1989 t/m 31-12-2005

Privacy-reglement registratie vrijwillige plaatsing jeugdhulpverlening

De minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

Gelet op de Aanwijzingen inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met geautomatiseerde systemen waarin persoonsgegevens zijn opgenomen bij de rijksoverheid (Stcrt. 1975, 50, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 16 juli 1982, Stcrt. 156);

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. de minister:

de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur;

b. jeugdhulpverlening:

activiteiten gericht op het bij jeugdigen voorkomen, verminderen of opheffen van problemen of stoornissen van lichamelijke, geestelijke, sociale of pedagogische aard, die hun ontwikkeling naar volwassenheid ongunstig kunnen beïnvloeden;

c. voorziening:

een aanbod van jeugdhulpverlening;

d. residentiële hulpverlening:

hulpverlening waarbij een jeugdige wordt opgenomen in een tehuis waarin dag en nacht hulp wordt geboden, voor zover deze bekostigd wordt op grond van de Tijdelijke Subsidieregeling Jeugdhulpverlening (Stcrt. 1987, nr. 252);

e. semi-residentiële hulpverlening:

hulpverlening waarbij een jeugdige regelmatig gedurende een deel van een etmaal in een daartoe bestemde inrichting verblijft;

f. pleegouder:

de persoon aan wie op grond van de Subsidieregeling vrijwillige pleegzorg (Stcrt. 1988, nr. 135) subsidie wordt verleend;

g. jeugdige:

een persoon die geplaatst is bij een pleegouder of in een voorziening van (semi-)residentiële hulpverlening;

h. ouders:

de ouders en stiefouders van een jeugdige;

i. persoonsgegevens:

gegevens die herleidbaar zijn tot een individuele natuurlijke persoon;

j. registratie:

een bij het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur gevoerd geautomatiseerd systeem waarin persoonsgegevens zijn opgenomen die verband houden met de plaatsing en het verblijf van jeugdigen bij pleegouders of in een voorziening van residentiële hulpverlening;

k. houder:

het hoofd van de directie Jeugdbeleid van het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur;

l. plaatsende instantie:

een instelling erkend op grond van de Erkenningsregeling vrijwillige plaatsingen jeugdhulpverlening (Stcrt. 1987, nr. 140).

m. ouderbijdrage:

een bijdrage als bedoeld in artikel 12 van het Bijdragebesluit jeugdhulpverlening (Stcrt. 87, 252)

n. ontheffing:

ontheffing van de voorwaarde aan de plaatsende instantie om een ingevuld en ondertekend formulier ouderbijdrage in te zenden.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Doelsteling van de registratie is het beschikbaar hebben van gegevens, benodigd voor:

 • a. de toekenning, vaststelling, betaalbaarstelling en verrekening van subsidies aan natuurlijke personen en rechtspersonen in verband met plaatsing en verblijf van jeugdigen bij pleegouders of in een voorziening van residentiële hulpverlening;

 • b. de vaststelling en inning van ouderbijdragen te betalen door natuurlijke personen in verband met plaatsing van jeugdigen bij pleegouders of in een voorziening van (semi-)residentiële hulpverlening;

 • c. Het verlenen van ontheffing aan plaatsende instellingen alsmede het bewaken van de ontheffingstermijnen dienaangaande.

 • d. de controle op de naleving van de regelingen die van toepassing zijn op de onder a, b en c genoemde subsidies, bijdragen en ontheffingen.

 • e. het aan- en afmelden jeugdigen bij de verzekeraar waarmee de minister een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten;

 • f. het voeren en ontwikkelen van beleid op het gebied van de jeugdhulpverlening;

 • g. het verrichten of doen verrichten van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de jeugdhulpverlening.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

In de registratie worden uitsluitend de volgende gegevens opgenomen:

 • a. ten aanzien van de jeugdige:

  • 1. naam;

  • 2. geboortedatum;

  • 3. geslacht;

  • 4. nationaliteit/verblijfstitel;

  • 5. premie particuliere ziektekostenverzekering;

  • 6. lichamelijke of geestelijke invaliditeit;

  • 7. onderwijs;

  • 8. inkomsten en inkomstenbron;

  • 9. regio van duurzaam verblijf vóór de plaatsing;

  • 10. aanvangsdatum plaatsing;

  • 11. naam, adres en telefoonnummer pleegouders of voorziening van (semi-)residentiële hulpverlening;

  • 12. naam, adres en telefoonnummer plaatsende instantie;

  • 13. termijn waarvoor plaatsing geïndiceerd is;

  • 14. kinderbijslag;

  • 15. datum en reden beëindiging plaatsing;

  • 16. ontheffing, ontheffingsreden en duur van de ontheffing.

 • b. ten aanzien van de ouder(s) en stiefouder:

  • 1. naam;

  • 2. geboortedatum;

  • 3. adres;

  • 4. telefoonnummer;

  • 5. geslacht;

  • 6. burgerlijke staat;

  • 7. inkomsten (incl. kinderbijslag);

  • 8. naam, geboortedatum en datum van plaatsing van andere kinderen dan de jeugdige, bedoeld onder a, bij een pleegouder of in een voorziening van (semi-)residentiële hulpverlening;

  • 9. sociaal-fiscaal nummer;

  • 10. naam en geboortedatum partner;

  • 11. inkomsten en sociaal-fiscaal nummer partner;

  • 12. alimentatievaststelling en eventueel daarbij betrokken raad voor de kinderbescherming;

  • 13. hoogte en betalingswijze alimentatie;

  • 14. bank/gironummer;

  • 15. verschuldigde ouderbijdrage;

  • 16. tijdstip ingang en beëindiging verschuldiging ouderbijdragen;

  • 17. tijdstip en bedrag van betalingen;

  • 18. bedrag en ouderdom van de vordering;

  • 19. getroffen betalingsregeling.

 • c. ten aanzien van de pleegouder(s):

  • 1. naam;

  • 2. geboortedatum;

  • 3. adres;

  • 4. telefoonnummer;

  • 5. bank/gironummer;

  • 6. inkomsten, anders dan subsidie, in verband met de plaatsing van de jeugdige of anderzins ten behoeve van de jeugdige ontvangen;

  • 7. aantal jeugdigen die bij hen zijn geplaatst.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

 • 1 De houder draagt zorg voor het goed functioneren van de registratie en is verantwoordelijk voor de naleving van de bepalingen van dit reglement.

 • 2 De houder geeft daartoe de nodige instructies aan het bureau Financieel-Economische Aangelegenheden van zijn directie.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Met de uitvoering van de werkzaamheden ten behoeve van de registratie zijn belast de ambtenaren van het bureau Financieel-Economische Aangelegenheden van de directie Jeugdbeleid van het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Rechtstreeks toegang tot de registraties hebben uitsluitend:

 • a. de houder;

 • b. de ambtenaren die op grond van artikel 5 belast zijn met de uitvoering van de werkzaamheden ten behoeve van de registratie;

 • c. de ambtenaren van de Accountantsdienst van het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur.

 • d. andere ambtenaren van het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, die daartoe door de houder gemachtigd zijn.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Eigener beweging verstrekt de houder persoonsgegevens uit de registratie uitsluitend aan:

  • a. ambtenaren van de centrale directie Financiële en Economische Zaken, van de directie Jeugdbeleid en van de Inspectie Jeugdhulpverlening van het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur;

  • b. ambtenaren van het bureau Financieel-Economische Aangelegenheden van de directie Jeugdbeleid van het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur;

  • c. de plaatsende instantie.

  • d. De Raad voor de Kinderbescherming, welke de alimentatie ontvangt.

 • 2 Onverminderd het bepaalde in artikel 9, kan de houder op verzoek persoonsgegevens uit de registratie uitsluitend verstrekken aan:

  • a. districtskantoren van de Sociale Verzekeringsbank;

  • b. Raden voor de kinderbescherming;

  • c. Gemeentelijke Sociale Diensten, voor zover ze die gegevens behoeven voor de uitvoering van hun publiekrechtelijke taak en de persoonlijke levenssfeer van de geregistreerden daardoor niet onevenredig wordt geschaad; en

  • d. wetenschappelijke onderzoekers, voor zover zij aan de houder genoegzaam aantonen, dat zij voor hun onderzoek niet kunnen volstaan met statistische gegevens als bedoeld in artikel 8.

 • 3 Personen en instanties die op grond van het eerste en het tweede lid de beschikking hebben gekregen over persoonsgegevens uit de registratie, mogen deze niet aan derden ter beschikking of ter inzage geven en zijn verplicht deze uiterlijk vijf jaren na ontvangst te vernietigen.

 • 4 Van het verstrekken van persoonsgegevens op grond van het tweede lid wordt door de houder aantekening gehouden in een daartoe bestemd register.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Op verzoek kan de houder statistische gegevens uit de registratie aan derden verstrekken voor wetenschappelijk onderzoek of beleidsontwikkeling.

 • 2 Deze gegevens mogen slechts in zodanige vorm worden verstrekt, dat zij op generlei wijze kunnen leiden tot gehele of gedeeltelijke identificatie van de personen op wie zij betrekking hebben.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

 • 1 De houder deelt een ieder op diens verzoek schriftelijk binnen een maand mede of hem betreffende persoonsgegevens in de registratie zijn opgenomen.

 • 2 Indien zodanige gegevens in de registratie zijn opgenomen, stelt de houder de verzoeker desverlangd binnen een maand na ontvangst van het verzoek schriftelijk een volledig overzicht daarvan ter beschikking.

 • 3 Indien een gewichtig belang van de verzoeker dit eist, voldoet de houder aan een verzoek als bedoeld in dit artikel, in een andere dan schriftelijke vorm, die aan dat belang is aangepast.

 • 4 De houder draagt zorg voor een deugdelijke vaststelling van de identiteit van de verzoeker.

Artikel 10

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

De houder kan weigeren aan een in artikel 9 bedoeld verzoek te voldoen, voor zover dit noodzakelijk is in het belang van:

 • a. de veiligheid van de staat;

 • b. de opsporing en vervolging van strafbare feiten;

 • c. economische en financiële belangen van de staat en andere openbare lichamen;

 • d. inspectie, controle en toezicht door of vanwege overheidsorganen of andere organen met een publiekrechtelijke taak;

 • e. gewichtige belangen van anderen dan de verzoeker, de houder en de jeugdige, indien de verzoeker zijn wettelijke vertegenwoordiger is, daaronder begrepen.

Artikel 11

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Degenen aan wie overeenkomstig artikel 9 kennis is gegeven van hem betreffende persoonsgegevens, kan de houder schriftelijk verzoeken deze te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen, indien deze feitelijk onjuist, voor het doel van de registratie onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel in strijd met een wettelijk voorschrift in de registratie voorkomen. Het verzoek behelst de aan te brengen wijzigingen.

 • 2 De houder bericht de verzoeker binnen twee maanden na ontvangst van het verzoek schriftelijk of, dan wel in hoeverre hij daaraan voldoet. Artikel 9, derde en vierde lid, is van overeenkomstige toepassing. Een weigering is met redenen omkleed.

 • 3 De houder draagt zorg dat een beslissing tot verbetering, aanvulling of verwijdering zo spoedig mogelijk wordt uitgevoerd.

Artikel 12

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

 • 1 De houder deelt een ieder op diens verzoek schriftelijk binnen een maand mede of hem betreffende gegevens uit de persoonsregistratie in het jaar voorafgaande aan het verzoek op grond van artikel 7, lid 2 aan derden zijn verstrekt.

 • 2 Indien zodanige verstrekking is geschied, doet de houder daarvan desverlangd binnen een maand na ontvangst van het verzoek in schriftelijke vorm mededeling aan de verzoeker. De houder kan volstaan met een in algemene termen vervatte mededeling betreffende de aard van de verstrekte gegevens en degenen aan wie deze zijn verstrekt, indien de vastlegging daarvan achterwege is gebleven en hij redelijkerwijs mocht aannemen dat het belang van de geregistreerde daardoor niet onevenredig zou worden geschaad.

Artikel 13

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

 • 1 De verzoeker die meent, dat ten onrechte aan zijn verzoek, bedoeld in artikel 9, 11 of 12, niet of niet volledig is voldaan, kan binnen 30 dagen na ontvangst van het bericht van de houder daartegen bezwaar maken bij de minister.

 • 2 Indien de minister de bezwaren van de verzoeker ongegrond acht, deelt hij dit zo spoedig mogelijk schriftelijk en met redenen omkleed mede.

 • 3 Indien de minister de bezwaren van de verzoeker gegrond acht, draagt hij zorg dat alsnog aan diens verzoek wordt voldaan.

Artikel 14

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Indien de verzoeker als bedoeld in de artikelen 9 tot en met 13 de leeftijd van 16 jaar nog niet heeft bereikt, dient het verzoek te worden ingediend door diens wettelijke vertegenwoordigers, dan wel de plaatsende instantie.

Artikel 15

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Alle persoonsgegevens worden uit de registratie verwijderd uiterlijk vijf jaren na beëindiging van het verblijf van de jeugdige bij pleegouders of in een voorziening van residentiële hulpverlening.

Artikel 16

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

 • 1 De houder draagt zorg voor de nodige voorzieningen van technische en organisatorische aard ter beveiliging van de registratie tegen verlies of aantasting van de gegevens en tegen onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking daarvan

 • 2 De houder ziet erop toe, dat ten aanzien van de beveiliging van de registratie wordt gehandeld overeenkomstig de Aanwijzingen inzake de beveiliging van persoonsgegevens, verwerkt en opgeslagen in geautomatiseerde gegevensverwerkende systemen bij de rijksoverheid (Stcrt. 1982, 156).

Artikel 17

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling ligt ter inzage bij de houder, alsmede bij de hoofdafdeling Documentatie en Bibliotheek van het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en bij de Centrale Bibliotheek van het ministerie van Justitie.

Artikel 18

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling wordt in de Nederlandse Staatscourant bekendgemaakt en treedt in werking met ingang van de dag na die van haar bekendmaking.

Artikel 19

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling kan worden aangehaald als Privacy-reglement registratie vrijwillige plaatsing jeugdhulpverlening.

Rijswijk, 19 juli 1988

De

minister

van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,
namens deze,
De

directeur Jeugdbeleid

,

S. G. Rijpma

Naar boven