Incidentele bijdrageregeling AIDS-platforms

[Regeling vervallen per 28-08-2004.]
Geraadpleegd op 05-12-2023.
Geldend van 01-01-1990 t/m 27-08-2004

Incidentele bijdrageregeling AIDS-platforms

De staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

Overwegende dat het in het kader van de regionale afstemming van activiteiten op het gebied van de AIDS-bestrijding wenselijk is een regeling te treffen met betrekking tot het incidenteel beschikbaar stellen van een bijdrage uit 's Rijks kas ten behoeve van een of meer basisgezondheidsdiensten voor de kosten verbonden aan de coördinatie van de regionale activiteiten van de AIDS-platforms;

Gelet op artikel 237b van de Gemeentewet,

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

In dit besluit wordt verstaan onder:

a. AIDS:

Acquired Immune Deficiency Syndrome;

b. AIDS-platform:

een samenwerkingsverband waarin groeperingen, organisaties en instellingen deelnemen die op lokaal of regionaal niveau een rol spelen in de bestrijding van AIDS;

c. inwonertal:

het aantal personen dat op 1 januari 1989, volgens opgave van het Centraal Bureau voor de Statistiek woont in de desbetreffende gemeente(n) die tot het werkgebied van de basisgezondheidsdienst behoort (behoren):

d. minister:

de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Tot vergoeding van de kosten in 1990 verbonden aan de coördinatie van de activiteiten op lokaal of regionaal niveau op het gebied van de AIDS-bestrijding, kan voor zover dit geschiedt door middel van een AIDS-platform, uit 's Rijks kas ten behoeve van de basisgezondheidsdienst die door het betreffende gemeentebestuur belast wordt met de coördinatie van deze activiteiten, een bijdrage verleend worden met inachtneming van het bepaalde in de volgende artikelen.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

  • 1 De in artikel 2 bedoelde bijdrage wordt berekend door vermenigvuldiging van het inwonertal met een bedrag van f 0,06 per inwoner.

  • 2 In afwijking van het bepaalde in het eerste lid bedraagt de bijdrage ten behoeve van de basisgezondheidsdiensten van Amsterdam, Rotterdam en 's-Gravenhage f 80 000.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

  • 1 De aanvraag tot het verkrijgen van de bijdrage tot vergoeding van de kosten bedoeld in artikel 2 dient voor 15 september 1990 bij de minister te worden ingediend.

  • 2 Indien met toepassing van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Stb. 1984, nr. 667) een gemeenschappelijke regeling is getroffen waarbij taken zijn opgedragen aan de basisgezondheidsdienst van één der deelnemende gemeenten, of waarbij een rechtspersoon of een gemeenschappelijk orgaan in het leven is geroepen, wordt de uitkering ten behoeve van de betrokken gemeenten gedaan aan de zojuist genoemde instanties.

  • 3 Indien basisgezondheidsdiensten de coördinatie als bedoeld in artikel 2 gezamenlijk uitvoeren, dient dit uit de aanvraag te blijken.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

De bijdrage dient geheel te worden besteed aan het doel waarvoor deze ter beschikking is gesteld. De gemeente, onderscheidenlijk de instantie bedoeld in artikel 4, tweede lid, zendt vóór 1 juli 1991 een verklaring waaruit zulks blijkt, van een deskundige als bedoeld in artikel 265 bis van de Gemeentewet aan de minister.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Tegen een gehele of gedeeltelijke weigering van een bijdrage op grond van dit besluit kan de gemeente, onderscheidenlijk de instantie bedoeld in artikel 4, tweede lid, binnen een maand na ontvangst van de desbetreffende beslissing een bezwaarschrift bij de minister indienen.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Dit besluit kan worden aangehaald als Incidentele bijdrageregeling AIDS-platforms.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

  • 1 Dit besluit wordt met de daarbij behorende toelichting geplaatst in de Nederlandse Staatscourant; het treedt in werking op de tweede dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant en werkt terug tot en met 1 januari 1988. Afschrift zal worden gezonden aan de Algemene Rekenkamer.

Rijswijk, 30 juni 1988

De

staatssecretaris

van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

D. J. D. Dees

Naar boven