Richtlijn voor bevoegde personen

[Regeling vervallen per 01-01-2005.]
Geraadpleegd op 25-05-2024.
Geldend van 13-07-1988 t/m 31-12-2004

Richtlijn voor bevoegde personen

De minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 95, vierde lid, onder f, van het Schepenbesluit 1965 (Stb. 367)

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2005]

De bevoegde personen, bedoeld in artikel 95, vierde lid, onder a, c, d en e, van het Schepenbesluit 1965 zijn gehouden zich te wenden tot het hoofd van de Scheepvaartinspectie in alle gevallen van twijfel, onzekerheid of abnormale omstandigheden met betrekking tot de door hen te verrichten werkzaamheden en in deze gevallen vervolgens te handelen overeenkomstig de aanwijzingen van het hoofd van de Scheepvaartinspectie.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2005]

De regeling van de minister van Verkeer en Waterstaat van 24 november 1986, nr. PJ/S-31.983 (Stcrt. 238), wordt ingetrokken.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van verschijning van de Nederlandse Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal worden geplaatst in de Nederlandse Staatscourant, in de Curaçaosche Courant en in het Afkondigingsblad van Aruba.

's-Gravenhage, 28 juni 1988

De

minister

van Verkeer en Waterstaat,

N. Smit-Kroes

Naar boven