Academisch Statuut

Geraadpleegd op 21-07-2024.
Geldend van 31-12-1995 t/m heden

Besluit van 23 juni 1988, houdende vaststelling van het Academisch Statuut

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs en Wetenschappen, mede namens Onze Minister van Landbouw en Visserij, van 16 oktober 1987, nr. 9419/4610, centrale directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Gelet op de artikelen 11, tweede lid, 12, tweede, vierde en vijfde lid, 13, vijfde lid, 16, eerste, tweede en vierde lid, 17, eerste, tweede en derde lid, 18, eerste, tweede, derde en vijfde lid, 19, 20, eerste lid, 21, tweede lid, 22, tweede lid, 24, tweede lid, 28, eerste lid, 29, eerste lid, 30 en 231, vierde lid, van de Wet op het wetenschappelijk onderwijs (Stb. 1986, 414);

Voorts gelet op artikel D.3 van de Invoeringswet W.W.O. (Stb. 1986, 388), artikel 5 van de Tijdelijke wet taakverdeling w.o., artikel 7 van de Wet maatregelen 1987-1991 inzake voorzieningen w.o. en artikel 31, derde lid, van de Wet op het wetenschappelijk onderwijs;

Gezien de adviezen van de universiteiten en van de Onderwijsraad (advies van 15 mei 1987, nr. 3A/416 T);

De Raad van State gehoord (advies van 11 april 1988, nr. W05.87.0576);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Onderwijs en Wetenschappen, mede namens Onze Minister van Landbouw en Visserij, van 13 juni 1988, nr. 88010708/4610, centrale directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk I. Algemeen deel

Afdeling II. De studierichtingen

Afdeling III. De opleidingen der tweede fase

Afdeling IV. Enkele bepalingen betreffende het onderwijs

Afdeling V. De examens

Afdeling VII. Gehele of gedeeltelijke vrijstelling van het afleggen van examens

Afdeling VIII. De toelating tot en de inrichting van de opleidingen van de tweede fase

§ 2. De commissie van toelating

§ 3. Bijzondere bepalingen betreffende de opleiding tot leraar

Afdeling IX. Hoedanigheden en titels

§ 1. Vereisten ter verkrijging van hoedanigheden

Hoofdstuk II. De studierichtingen

Titel I. De studierichtingen van de universiteiten

Afdeling II. Rechtsgeleerdheid

Afdeling III. Geneeskunde

Afdeling IV. Wiskunde en natuurwetenschappen

Afdeling V. Letteren

§ 1. De studierichtingen der taalwetenschap