Besluit vaststelling algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 5 van de [...] WAO, WWV en WW voor bepaalde categorieën werknemers

Toekomstige wijziging(en) op 21-07-1988. Zie het overzicht van wijzigingen.
Geraadpleegd op 20-04-2024.
Geldend van 01-01-1985 t/m heden

Besluit van 27 mei 1988, houdende vaststelling van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 5 van de wet van 1 mei 1987, Stb. 242 tot verhoging van een aantal daglonen ingevolge de WAO, de WWV en de WW voor bepaalde categorieën werknemers

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 12 februari 1988, Directoraat-Generaal Sociale Zekerheid, Directie Sociale Verzekeringen, Hoofdafdeling Werknemersverzekeringen, nr. SZ/SV/WV/AO/SVW/88/00695;

Gelet op artikel 5 van de wet van 1 mei 1987, Stb. 242;

De Raad van State gehoord (advies van 22 april 1988 No. W12.88.0068);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 17 mei 1988, Directoraat-Generaal Sociale Zekerheid, Nr. SZ/WV/AO/SVW/88/02598;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

  • a. WAO: Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (Stb. 1987, 89);

  • b. WSW: Wet Sociale Werkvoorziening (Stb. 1967, 687);

  • c. hernieuwde vaststelling: een hernieuwde dagloonvaststelling op grond van de krachtens artikel 40, derde lid, van de WAO gestelde regelen;

  • d. dagloonregelen WAO: de op grond van artikel 14, eerste en tweede lid van de WAO gestelde regelen.

Artikel 2

Daglonen welke ten grondslag liggen aan uitkeringen ingevolge de WAO die in 1984 hernieuwd zijn vastgesteld op basis van een loon uit hoofde van een dienstbetrekking in de zin van de WSW, worden verhoogd door vermenigvuldiging met de factor 100/97.

Artikel 3

  • 1 Indien in 1984 geen hernieuwde vaststelling heeft kunnen plaatsvinden omdat een hernieuwde vaststelling niet tot een hoger dagloon zou leiden dan hetwelk laatstelijk aan de uitkering ingevolge de WAO ten grondslag was gelegd, vindt op 1 januari 1985 hernieuwde vaststelling plaats mits deze vaststelling leidt tot een hoger dagloon dan hetwelk laatstelijk aan de uitkering ingevolge de WAO ten grondslag lag.

  • 2 Bij een hernieuwde vaststelling bedoeld in het eerste lid wordt het nieuwe dagloon gevormd door het overeenkomstig de dagloonregelen WAO uit het inkomen uit een dienstbetrekking in de zin van de WSW berekende bedrag vermenigvuldigd met de factor 100/97.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dag van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 1985.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

's-Gravenhage, 27 mei 1988

Beatrix

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

L. de Graaf

Uitgegeven de negentiende juli 1988

De Minister van Justitie,

F. Korthals Altes

Naar boven