Machtiging CBS tot inwinnen opgaven en inlichtingen

[Regeling vervallen per 03-01-2004.]
Geraadpleegd op 13-07-2024.
Geldend van 07-06-1988 t/m 02-01-2004

Machtiging CBS tot inwinnen opgaven en inlichtingen

De minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 1, eerste lid, en artikel 2, derde lid, van de Wet van 28 december 1936 (Stb. 639 DD), houdende maatregelen tot het verkrijgen van juiste economische statistieken;

De Centrale Commissie voor de Statistiek gehoord;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 03-01-2004]

 • 1 Het Centraal Bureau voor de Statistiek wordt gemachtigd de in het tweede lid bedoelde opgaven en inlichtingen in te winnen die het nodig acht tot het verkrijgen van juiste economische statistieken op het gebied van bibliotheek- en museumwezen, cultuurbehoud, radio en televisie, filmwezen, schouwburgen, theaters, concertgebouwen, kunstbevordering en kunstbeoefening.

 • 2 De opgaven en inlichtingen betreffen zowel de ondernemingen, organen, diensten, instellingen en personen die werkzaam zijn op het gebied van bibliotheek- en museumwezen, cultuurbehoud, radio en televisie, filmwezen, schouwburgen, theaters, concertgebouwen, kunstbevordering en kunstbeoefening, als hun vestigingen en hebben betrekking op de volgende onderwerpen:

  • a. de uitgeoefende activiteiten;

  • b. de rechtsvorm;

  • c. de werkzame personen;

  • d. de ontvangsten.

 • 3 De in het eerste lid bedoelde machtiging geldt voor het inwinnen van opgaven en inlichtingen over:

  • a. wat betreft de in het tweede lid, onder a, b en c, bedoelde onderwerpen: het jaar 1988;

  • b. wat betreft het in het tweede lid, onder d, bedoelde onderwerp: het boekjaar waarin 1 januari 1987 viel.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 03-01-2004]

De termijn, bedoeld in artikel 2, derde lid, van de Wet van 28 december 1936 (Stb. 639 DD), houdende maatregelen tot het verkrijgen van juiste economische statistieken, wordt vastgesteld op dertig dagen.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 03-01-2004]

Deze beschikking wordt bekendgemaakt in de Nederlandse Staatscourant. Zij treedt in werking met ingang van de dag na die van haar bekendmaking.

's-Gravenhage, 27 mei 1988

De

minister

van Economische Zaken,

R. W. de Korte

Naar boven