Regeling vervoermachtigingen grensoverschrijdend eigen vervoer

Geraadpleegd op 28-11-2023.
Geldend van 01-06-1988 t/m heden

Regeling vervoermachtigingen grensoverschrijdend eigen vervoer

De minister van Verkeer en Waterstaat,

Overwegend dat ten behoeve van de afgifte van vervoermachtigingen, vereist op grond van bilaterale wegvervoerovereenkomsten, voor grensoverschrijdend eigen vervoer een instantie dient te worden gemachtigd,

Besluit:

Artikel 1

De Stichting Inschrijving Eigen Vervoer wordt gemachtigd tot afgifte van de op grond bilaterale wegvervoerovereenkomsten vereiste, door de desbetreffende autoriteiten ter beschikking gestelde, vervoermachtigingen aan de houders van een krachtens de Wet Autovervoer Goederen (Stb. 1987, 97) verleende inschrijving eigen vervoer.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van verschijning van de Nederlandse Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 mei 1988.

Artikel 3

Deze regeling kan worden aangehaald als: Regeling vervoermachtigingen grensoverschrijdend eigen vervoer.

Deze regeling zal in de Nederlandse Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 17 mei 1988

De

minister

van Verkeer en Waterstaat,

N. Smit-Kroes

Naar boven