Besluit toelageregeling Eerste Kamer

[Regeling vervallen per 15-12-2004 met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2004.]
Geraadpleegd op 01-12-2023.
Geldend van 01-01-1997 t/m 30-06-2004

Besluit van 5 mei 1988, houdende toelageregeling bepaalde functies Eerste Kamer der Staten-Generaal

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de gemeenschappelijke voordracht van Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken van 26 april 1988, nr. 88M003806I en van Onze Minister van Binnenlandse Zaken van 21-4-1988, nr. AB87/988 DGMP/AV;

Overwegende, dat bepaalde functies bij de Eerste Kamer van de Staten-Generaal, gelet op de aard van de werkzaamheden van die Kamer een vergadergebonden karakter dragen, hetgeen betekent, dat op meer dan incidentele wijze onregelmatige diensttijden voorkomen, terwijl daarnaast ook nog andere inconveniënten worden ondervonden;

Gelet op artikel 17, vierde lid, artikel 25, eerste en tweede lid en artikel 26 van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 15-12-2004 met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2004]

Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

bezoldigingsbesluit: het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984

salarisreeks: de salarisreeks aangegeven in bijlage 1 bij dit besluit

ambtenaar: de persoon, die krachtens aanstelling of arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht in dienst is bij de Eerste Kamer der Staten-Generaal

bevoegd gezag: het krachtens het Ambtenarenreglement Staten-Generaal tot aanstellen bevoegd gezag

Artikel 2

[Regeling vervallen per 15-12-2004 met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2004]

  • 1 Aan een ambtenaar, werkzaam in een functie, genoemd in bijlage II bij dit besluit kan door het bevoegd gezag een toelage worden toegekend op de voet van de bepalingen van dit besluit.

  • 2 Voor ambtenaren werkzaam in deeltijd kan de in het vorige lid bedoelde toelage worden verminderd, indien het bevoegd gezag hiertoe aanleiding ziet.

  • 3 Op voordracht van het bevoegd gezag kan Onze Minister van Binnenlandse Zaken de in bijlage II van dit besluit genoemde functies doorhalen of wijzigen dan wel niet genoemde functies hieraan toevoegen.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 15-12-2004 met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2004]

  • 1 De in artikel 2 bedoelde toelage is gelijk aan het bedrag dat in bijlage 1 vermeld staat achter het bedrag van de salarisreeks dat de ambtenaar volgens bijlage B van het bezoldigingsbesluit toekomt.

  • 2 Indien de bedragen van bijlage B van het bezoldigingsbesluit een wijziging ondergaan, worden de salarisreeks en de toelagen op dezelfde wijze aangepast.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 15-12-2004 met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2004]

Een ambtenaar die een toelage bedoeld in dit besluit geniet, heeft geen aanspraak op de toelage als bedoeld in artikel 17, eerste tot en met derde lid van het bezoldigingsbesluit.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 15-12-2004 met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2004]

  • 1 Het koninklijk besluit van 9 december 1983, nr. 7, wordt ingetrokken met ingang van de inwerkingtreding van dit besluit.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 15-12-2004 met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2004]

De in de artikel 2 genoemde toelage wordt geacht bezoldiging te zijn in de zin van het bezoldigingsbesluit.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 15-12-2004 met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2004]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juni 1985.

Lasten en bevelen dat dit besluit met daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Algemene Rekenkamer.

's-Gravenhage, 5 mei 1988

Beatrix

De Minister President, Minister van Algemene Zaken,

R. F. M. Lubbers

De Minister van Binnenlandse Zaken,

C. P. van Dijk

Uitgegeven de zestiende juni 1988

De Minister van Justitie,

F. Korthals Altes

Bijlage I. Overzicht van toelagen, behorende bij het koninklijk besluit van 5 mei 1988 (Stb. 272), geldend vanaf 1 januari 1997 (toelage-regeling EK)

[Regeling vervallen per 15-12-2004 met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2004]

Salarisreeks

Toelage

Salarisreeks

Toelage

2 209

217

4 895

458

2 260

225

5 108

463

2 310

235

5 322

460

2 366

256

5 536

435

2 426

260

5 749

465

2 485

265

5 963

482

2 545

285

6 177

472

2 605

374

6 461

463

2 666

418

6 765

459

2 728

455

7 069

463

2 791

477

7 397

480

2 886

483

7 726

578

2 981

472

8 056

582

3 077

463

8 386

576

3 173

457

8 716

602

3 270

455

9 046

626

3 366

454

9 367

730

3 462

450

9 706

797

3 558

455

10 036

823

3 654

461

10 366

849

3 750

467

10 697

876

3 847

489

11 027

904

3 943

506

11 357

933

4 039

500

11 687

964

4 172

503

12 017

960

4 325

503

12 347

955

4 512

467

12 677

1 026

4 702

455

13 007

1 059

Bijlage II. behorende bij het koninklijk besluit van 5 mei 1988, Stb. 272

[Regeling vervallen per 15-12-2004 met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2004]

plaatsvervangend griffier

assistent-griffier

chef griffie

plaatsvervangend chef griffie

medewerker griffie

secretaresse van de Voorzitter

hoofd afdeling bibliotheek

hoofd afdeling documentatie en voorlichting

medewerker afdeling bibliotheek

medewerker afdeling documentatie en voorlichting

comptabele

plaatsvervangend comptabele

chef typekamer

steno-typist(e)

kamerbeambte-telefonist

beveiligingsbeambte

kamerbewaarder

plaatsvervangend kamerbewaarder

conciërge

chef afdeling expeditie/archief

medewerker expeditie/archief

huishoudelijke hulp/kantinehulp

kamerbeambte/bode

voorvrouw huishoudelijke hulpen

plaatsvervangend voorvrouw huishoudelijke hulpen

Naar boven