Besluit toelageregeling Tweede Kamer

[Regeling vervallen per 09-01-2004 met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2003.]
Geraadpleegd op 18-05-2024.
Geldend van 01-01-1997 t/m 30-06-2003

Besluit van 5 mei 1988, houdende toelageregeling bepaalde functies bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal, de Griffie voor interparlementaire betrekkingen en de Stenografische Dienst

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de gemeenschappelijke voordracht van Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken van 26 april 1988, nr. 88M003806II en van Onze Minister van Binnenlandse Zaken van 21-4-1988, nr. AB87/988 DGMP/AV;

Overwegende, dat bepaalde functies bij de Tweede Kamer, de Stenografische Dienst en de Griffie voor de interparlementaire betrekkingen van de Staten-Generaal, gelet op de aard van de werkzaamheden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, een vergadergebonden karakter dragen, hetgeen betekent, dat op meer dan incidentele wijze onregelmatige diensttijden voorkomen, terwijl daarnaast ook nog andere inconveniënten worden ondervonden;

Gelet op artikel 17, vierde lid, artikel 25, eerste en tweede lid en artikel 26 van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 09-01-2004 met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2003]

Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

bezoldigingsbesluit: het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984

salarisreeks: de salarisreeks aangegeven in bijlage 1 bij dit besluit

ambtenaar: de persoon, die krachtens aanstelling of arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht in dienst is bij de Tweede Kamer, de Stenografische Dienst of de Griffie voor de interparlementaire betrekkingen der Staten-Generaal

bevoegd gezag: het krachtens het Ambtenarenreglement Staten-Generaal tot aanstellen bevoegd gezag

Artikel 2

[Regeling vervallen per 09-01-2004 met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2003]

  • 1 Aan een ambtenaar, werkzaam in een functie, genoemd in bijlage II bij dit besluit kan door het bevoegd gezag een toelage worden toegekend op de voet van de bepalingen van dit besluit.

  • 2 Voor ambtenaren werkzaam in deeltijd kan de in het vorige lid bedoelde toelage worden verminderd, indien het bevoegd gezag hiertoe aanleiding ziet.

  • 3 Op voordracht van het bevoegd gezag kan Onze Minister van Binnenlandse Zaken de in bijlage II van dit besluit genoemde functies doorhalen of wijzigen dan wel niet genoemde functies hieraan toevoegen.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 09-01-2004 met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2003]

  • 1 De in artikel 2 bedoelde toelage is gelijk aan het bedrag dat in bijlage 1 vermeld staat achter het bedrag van de salarisreeks dat de ambtenaar volgens bijlage B van het bezoldigingsbesluit toekomt.

  • 2 Indien de bedragen van bijlage B van het bezoldigingsbesluit een wijziging ondergaan, worden de salarisreeks en de toelagen op dezelfde wijze aangepast.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 09-01-2004 met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2003]

Een ambtenaar die een toelage bedoeld in dit besluit geniet, heeft geen aanspraak op de toelage als bedoeld in artikel 17, eerste tot en met derde lid van het bezoldigingsbesluit.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 09-01-2004 met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2003]

  • 1 Het koninklijk besluit van 9 december 1983, nr. 6, wordt ingetrokken met ingang van de inwerkingtreding van dit besluit.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 09-01-2004 met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2003]

De in de artikel 2 genoemde toelage wordt geacht bezoldiging te zijn in de zin van het bezoldigingsbesluit.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 09-01-2004 met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2003]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juni 1985.

Lasten en bevelen dat dit besluit met daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Algemene Rekenkamer.

's-Gravenhage, 5 mei 1988

Beatrix

De Minister President, Minister van Algemene Zaken,

R. F. M. Lubbers

De Minister van Binnenlandse Zaken,

C. P. van Dijk

Uitgegeven de zestiende juni 1988

De Minister van Justitie,

F. Korthals Altes

Bijlage I. Overzicht van toelagen, behorende bij de Koninklijk besluit van 5 mei 1988 (Stb. 271), geldend vanaf 1 januari 1997 (toelageregeling TK).

[Regeling vervallen per 09-01-2004 met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2003]

nr.

salaris

           

1

2 348

26

4 406

51

6 703

76

9 365

2

2 399

27

4 495

52

6 795

77

9 495

3

2 452

28

4 593

53

6 884

78

9 624

4

2 506

29

4 693

54

6 973

79

9 779

5

2 556

30

4 787

55

7 069

80

9 934

6

2 604

31

4 873

56

7 161

81

10 095

7

2 659

32

4 960

57

7 254

82

10 255

8

2 717

33

5 048

58

7 347

83

10 421

9

2 791

34

5 136

59

7 436

84

10 586

10

2 876

35

5 234

60

7 525

85

10 757

11

2 978

36

5 331

61

7 618

86

10 927

12

3 077

37

5 423

62

7 711

87

11 104

13

3 172

38

5 514

63

7 827

88

11 280

14

3 268

39

5 596

64

7 942

89

11 462

15

3 359

40

5 678

65

8 056

90

11 643

16

3 450

41

5 765

66

8 173

91

11 831

17

3 540

42

5 851

67

8 289

92

12 019

18

3 629

43

5 949

68

8 405

93

12 213

19

3 723

44

6 046

69

8 522

94

12 407

20

3 813

45

6 143

70

8 638

95

12 607

21

3 900

46

6 240

71

8 749

96

12 807

22

3 995

47

6 333

72

8 869

97

13 014

23

4 090

48

6 425

73

8 992

98

13 220

24

4 190

49

6 518

74

9 114

99

13 433

25

4 302

50

6 610

75

9 240

100

13 646

101

13 866

A

15 023

C

17 088

   

102

14 086

B

16 022

       

Bijlage II. behorende bij het koninklijk besluit van 5 mei 1988, Stb. 271

[Regeling vervallen per 09-01-2004 met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2003]

I. Tweede Kamer

[Regeling vervallen per 09-01-2004 met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2003]

Algemeen

plaatsvervangend griffier

assistent-griffier

medewerker commissiesecretariaat

Bibliotheek en Documentatie

hoofd

bibliothecaris

wetenschappelijk medewerker

hoofd persdocumentatie

medewerker persdocumentatie

(eerste) algemeen medewerker

Voorlichting en Public Relations

hoofd

(eerste) medewerker

secretaresse

algemeen medewerker

Griffie

hoofd

plaatsvervangend hoofd

(eerste) medewerker

typiste

Post- en Archiefzaken

hoofd

plaatsvervangend hoofd

chef postkamer

chef reproduktie

medewerker reproduktie

medewerker registratuur

medewerker postkamer

Dienst Parlementaire Documentatie

medewerker

Veiligheidsdienst

hoofd

chef beveiligingsdienst

plaatsvervangend chef beveiligingsdienst

wachtchef

parkeerwacht

Interne dienst

hoofd

chef huishoudelijke dienst

voorman

medewerker

coördinator technische dienst

electro-monteur

verwarmingsmonteur

Bodendienst

kamerbewaarder

plaatsvervangend kamerbewaarder

hoofdbode

zaalbode

bode in algemene dienst (voorheen interne-/buitenbode)

Restaurantbedrijf

hoofd

plaatsvervangend hoofd

controleur

chef-kok

sous-chef-kok

kok

keukenmedewerker

chef-kelner

plaatsvervangend chef-kelner

kelner

kassier

II. Stenografische Dienst

[Regeling vervallen per 09-01-2004 met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2003]

(eerste) algemeen medewerker

III. Griffie interparlementaire betrekkingen

[Regeling vervallen per 09-01-2004 met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2003]

griffier

medewerker

Naar boven