Vaststelling model-certificaat

[Regeling vervallen per 18-05-2005.]
Geldend van 01-06-1988 t/m 17-05-2005

Vaststelling model-certificaat

Artikel 2

[Vervallen per 18-05-2005]

Bij deze regeling wordt vastgesteld het model van het bij het certificaat, bedoeld in artikel 1, behorende Aanhangsel, zoals opgenomen in bijlage 2 bij deze regeling.

Artikel 3

[Vervallen per 18-05-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van verschijning van de Nederlandse Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. Deze regeling zal met de bijlagen worden geplaatst in de Nederlandse Staatscourant.

's-Gravenhage, 29 april 1988

De

minister

van Verkeer en Waterstaat,

N. Smit-Kroes

Bijlage 1

[Vervallen per 18-05-2005]

[Vervallen per 18-05-2005]

Internationaal certificaat van voorkoming van verontreiniging voor het vervoer van schadelijke vloeistoffen in bulk

International pollution prevention certificate for the carriage of noxious liquid substances in bulk

Nederland/The Netherlands

Uitgereikt namens de Nederlandse Regering krachtens de bepalingen van het Internationale Verdrag ter voorkoming van

Issued under the provisions of the International Convention for the Prevention of Pollution from ships, 1973, as

verontreiniging door schepen, 1973, zoals gewijzigd bij het hierop betrekking hebbende Protocol van 1978 (hierna te

modified by the Protocol of 1978 relating there to as amended (hereinafter to as ‘the Convention’) under

noemen ‘het Verdrag’)

the authority of the Government of the Netherlands

door het Hoofd van de Scheepvaartinspectie

by the Head of the Shipping Inspection

Naam van het schip

Name of Schip

Internationaal naamsein

Distinctive Letters

Haven waar het schip thuishoort

Port of Registry

Bruto tonnage/inhoud1

Gross tonnage

       

Hiermede wordt verklaard:

This is to certify:

 • 1. Dat het schip is onderzocht in overeenstemming met de bepalingen van Voorschrift 10 van Bijlage II bij het Verdrag;

  That the ship has been surveyed in accordance with the provisions of Regulation 10 of Annex 11 of the Convention;

 • 2. Dat het onderzoek heeft aangetoond dat de constructie, de uitrusting, de systemen, de onderdelen, de inrichting

  That the survey showed that the structure, equipment, systems, fitting, arrangements and material of the ship

  en de materialen van het schip en de toestand daarvan in alle opzichten naar genoegen zijn en dat het schip vol-

  and the condition thereof are in all respects satisfactory and that the ship complies with the applicable

  doet aan de van toepassing zijnde eisen van Bijlage II bij het Verdrag;

  requirements of Annex II of the Convention;

 • 3. Dat ten behoeve van het schip een handboek is afgegeven in overeenstemming met de normen voor procedures en voor-

  That the ship has been provided with a manual in accordance with the standards for procedures and arrangements

  zieningen zoals vereist in de voorschriften 5, 5A en 8 van Bijlage II van het Verdrag, en dat de in het handboek

  as called for in Regulation 5, 5A and 8 of Annex II of the Convention, and that the arrangements and equipment of

  voorgeschreven voorzieningen en uitrusting van het schip in alle opzichten naar genoegen zijn en voldoen aan de

  the ship prescribed in the manual are in all respects satisfactory and comply with the applicable requirements of

  van toepassing zijnde eisen van de bedoelde normen;

  the said standards;

 • 4. Dat het schip geschikt is voor het vervoer in bulk van de navolgende schadelijke vloeistoffen onder voorwaarde dat

  That the ship is suitable for the carriage in bulk of the following noxious liquid substances, provided that all

  alle van toepassing zijnde bedrijfsvoorschriften van Bijlage II van het Verdrag worden nageleefd:

  relevant operational provisions of Annex II of the Convention are observed:

  _________________________________ ___________________________________

  Schadelijke vloeistoffen. Voorwaarden voor het vervoer (tankaanduiding, etc.)

  Noxious liquid substances. Conditions of carriage (tank numbers, etc.)

  Voortgezet op het aangehechte ondertekende en gedateerde Aanhangsel(s).

  Continued on the additional signed and dated sheet(s).

 • 5. Dat dit certificaat geldig blijft tot..... afhankelijk van onderzoeken in overeen-

  That this certificate is valid until .......... subject to surveys in accordance

  stemming met voorschrift 10 van bijlage II van het Verdrag.

  with Regulation 10 of Annex II of the Convention.

  Uitgereikt te Rijswijk, de .................................................................................. onder no,.

  Issued at Rijswijk, the ......................................................... under no.

  Ondergetekende verklaart dat hij door genoemde Regering is gemachtigd dit certificaat uit te reiken.

  The undersigned declares that he is duly authorized by the said Government to issue this Certificate.

Namens het Hoofd van de Scheepvaartinspectie,

For the Head of the Shipping Inspection.

[Vervallen per 18-05-2005]

_________________________________ ________________________________________

Aantekening van jaarlijkse en tussentijdse onderzoeken

Endorsement for annual and intermediate surveys

Hiermede wordt verklaard:

This is to certify:

dat bij een onderzoek, voorgeschreven ingevolge Voorschrift 10 van Bijlage II bij het Verdrag,

that at a survey required by Regulation 10 of Annex II of the Convention

gebleken is dat het schip voldoet aan de van toepassing zijnde bepalingen van het Verdrag.

the ship was found to comply with the relevant provisions of the Convention.

Jaarlijks onderzoek

Annual survey

Handtekening/Signed

.....................

 

Plaats/Place

.....................

 

Datum/Date

.....................

Jaarlijks/Tussentijds1 onderzoek

Annual/Intermediate survey

Handtekening/Signed

.....................

 

Plaats/Place

.....................

 

Datum/Date

.....................

Jaarlijks/Tussentijds1 onderzoek

Annual/Intermediate survey

Handtekening/Signed

.....................

 

Plaats/Place

.....................

 

Datum/Date

.....................

Jaarlijks onderzoek

Annual survey

Handtekening/Signed

.....................

 

Plaats/Place

.....................

 

Datum/Date

.....................

Bijlage 2

[Vervallen per 18-05-2005]

[Vervallen per 18-05-2005]

Aanhangsel bij het internationaal certificaat van voorkoming van verontreiniging voor het vervoer van schadelijke vloeistoffen in bulk

Attachment to the international pollution prevention certificate for the carriage of noxious liquid substances in bulk.

Nederland/The Netherlands

 

Schadelijke vloeistoffen

Noxious liquid substances

Voorwaarden voor het vervoer (tankaanduidingen etc.)

Conditions of carriage (tanknumbers etc.)

Dit aanhangsel behoort bij certificaat

This attachment belongs to certificate no .........................................................

Uitgereikt te Rijswijk, de

Issued at Rijswijk, the ........................................................................................

Namens het Hoofd van de Scheepvaartinspectie

For the Head of the Shipping Inspection

 1. Doorhalen van niet van toepassing is

  Delete if not applicable

  ^ [1]
Terug naar begin van de pagina